Giải quyết tình huống tội phạm xâm hại đến quyền sở hữu

Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia đang trên đà phát triển không ngừng trong khu vực và trên thế giới với mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đang tồn tại nhiều thực trạng đáng báo động và không ngừng gia tăng đang ngày càng gây cản trở đến sự phát triển của đất nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong đó phải kể đến các hành vi xâm hại đến quyền sở hữu điển hình là trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… Đặc biệt, tình hình tội phạm hiện nay đang diễn ra một cách vô cùng phổ biến với số lượng, quy mô, thủ đoạn, tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng cao. Chính vì vậy, không chỉ các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền mà mỗi chúng ta cần phải có những hành động kịp thời ngăn chặn và từng bước loại bỏ những trở ngại để bảo vệ chính quyền lợi của mỗi chúng ta.

Dân có giàu thì nước mới mạnh được và từ đó đưa đất nước phát triển theo đúng định hướng đã chọn. Sau đây, nhóm em xin được giải quyết một bài tập tình huống cụ thể liên quan đến các tội phạm xâm hại đến quyền sở hữu để làm rõ thêm các quy định của nhà nước về loại tội này.


Danh mục tài liệu tham khảo:

  • Bộ luật hình sự 2015
  • Nghị quyết 41/2017/QH14
  • Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018

Danh mục từ viết tắt

BLHS Bộ luật hình sự
TNHS Trách nhiệm hình sự
CTTP Cấu thành tội phạm

Các lần phạm tội mà H đã thực hiện được coi là loại tội phạm nào theo cách phân loại tại khoản 3 Điều 8 BLHS

Là khái niệm pháp lí được biết đến nhiều nhất mỗi khi nhắc tới luật hình sự, “tội phạm” được định nghĩa một cách khái quát là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt. Với định nghĩa như trên, tội phạm được phân loại theo nhiều cách khác nhau dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau.

BLHS phân loại tội phạm căn cứ vào mức độ nguy hại cho xã hội mà tội phạm gây nên hoặc đe dọa gây nên và mức cao nhất của khung hình phạt đối với mỗi tội phạm cụ thể đó.

Khoản 3 Điều 8 BLHS quy định:

  • “3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.”

Các tội phạm xâm hại đến quyền sở hữu để làm rõ thêm các quy định của nhà nước về loại tội này

Theo đó, để xác định một tội phạm cụ thể thuộc loại tội phạm nào (ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng) phải dựa vào mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội phạm cụ thể đó.

Mà theo khoản 3 Điều 8 BLHS thì nếu mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội cụ thể này là ba năm tù thì sẽ là tội phạm ít nghiêm trọng, bảy năm tù là tội phạm nghiêm trọng, mười lăm năm tù sẽ là tôi phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có mức cao nhất của khung hình phạt là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Đối với trường hợp phạm tội của Nguyễn Văn H, lần lượt xét các tội phạm mà H thực hiện trong ba lần:

a, Lần 1: tội trộm cắp tài sản của người không quen biết với giá trị 49 triệu đồng (thuộc khoản 1 Điều 138 BLHS)

Khoản 1 Điều 138 BLHS quy định:“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc…, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”

Như vậy mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội trộm cắp tài sản mà H đã thực hiện được quy định là ba năm tù. Đối chiếu với quy định của BLHS tại khoản 3 Điều 8 thì trong lần phạm tội này, Nguyễn Văn H đã phạm tội ít nghiêm trọng.

b, Lần 2: tội cướp giật tài sản (thuộc khoản 1 Điều 136 BLHS)

Khoản 1 Điều 136 BLHS quy định:“1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.”

Theo đó, mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội cướp giật tài sản thuộc khoản 1 Điều 136 là năm năm tù (nằm trong khoảng trên ba năm và chưa quá bảy năm tù). Như vậy tội phạm mà Nguyễn Văn H thực hiện trong lần phạm tội thứ hai này thuộc loại tội phạm nghiêm trọng.

c, Lần 3: tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (thuộc khoản 1 Điều 139 BLHS)

Khoản 1 Điều 139 BLHS quy định: “1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng hoặc…, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” Ở đây ba năm tù là mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà H đã thực hiện. Tương tự với lần phạm tội đầu tiên, lần này tội phạm Nguyễn Văn H thực hiện lại là tội phạm ít nghiêm trọng.

Giải quyết tình huống tội phạm xâm hại đến quyền sở hữu
Giải quyết tình huống tội phạm xâm hại đến quyền sở hữu

H có bị truy cứu TNHS về tội trộm cắp tài sản, tội cướp giật tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà H đã thực hiện như nêu trên hay không?

TNHS là một trong những vấn đề lí luận phức tạp mà cho đến nay vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau giữa các nhà luật học. Trong bài làm của mình, em xin được dẫn định nghĩa TNHS trong giáo trình “Luật Hình sự Việt Nam – tập I” của trường Đại học Luật Hà Nội như sau:

  • “Trách nhiệm hình sự được hiểu là: Trách nhiệm của người phạm tội phải chịu những hậu quả pháp lí bất lợi về hành vi phạm tội của mình”.

Theo đó, TNHS có cơ sở là cấu thành tội phạm (CTTP) hay nói khác đi CTTP là cơ sở pháp lí của TNHS, là điều kiện cần và đủ của TNHS. Bởi lẽ Điều 2 BLHS quy định:

  • “Chỉ người nào phạm một tội quy định trong bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự.”

Mà tội phạm quy định trong BLHS bằng cách mô tả các dấu hiệu đặc trưng, điển hình của tội phạm. Nhưng tập hợp tất cả các dấu hiệu đặc trưng, điển hình của tội phạm chính là CTTP cụ thể. Đối với mỗi CTTP cơ bản, có ba dấu hiệu bắt buộc, đó là: dấu hiệu hành vi, dấu hiệu lỗi và dấu hiệu về năng lực chủ thể (bao gồm năng lực TNHS và độ tuổi).

Để nhận biết người phạm tội có phải chịu TNHS về tội phạm mà mình thực hiện hay không trước hết phải xét tới cả ba dấu hiệu này bên cạnh việc xét các dấu hiệu khác trong từng CTTP cụ thể khác nhau.

Giải quyết tình huống tội phạm xâm hại đến quyền sở hữu

Đối với tình huống đề bài nêu có thể thấy dấu hiệu hành vi đương nhiên thỏa mãn vì những hành vi mà Nguyễn Văn H thực hiện được mô tả trong ba CTTP cơ bản thuộc ba Điều 138, 136 và 139 BLHS. Các hành vi này đồng thời chứa đựng dấu hiệu lỗi trong mặt chủ quan của tội phạm (thỏa mãn dấu hiệu thứ hai – lỗi của người phạm tội). Dấu hiệu về năng lực TNHS và độ tuổi chịu TNHS là yếu tố thứ ba cần xét tới.

Xét dấu hiệu năng lực chủ thể bao gồm: dấu hiệu năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi chịu TNHS của tội phạm. Người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi được xác định là có năng lực TNHS và đạt độ tuổi mà BLHS quy định.

Về năng lực TNHS, khoản 1 điều 13 BLHS 1999 quy định: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự…”.

Trong trường hợp phạm tội của H, H đã thực hiện các tội trộm cắp tài sản, tội cướp giật tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu là một người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì không thể thực hiện được tất cả ba tội đó.

Đặc biệt là khi thực hiện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì khi đó H phải là một người bình thường chứ không thể là người mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi được, vì để thực hiện tội đó đòi hỏi người phạm tội cần có đầu óc tính toán suy xét hành vi thật tinh vi. Từ những nhận định trên có thể khẳng định H không thuộc vào khoản 1 điều 13 BLHS 1999, tức H là người có năng lực trách nhiệm hình sự.

Về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, điều 12 BLHS 1999 quy định: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm; người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, H sẽ có thể thuộc 1 trong 3 trường hợp sau:

Trường hợp 1: H chưa đủ 14 tuổi, khi đó H không phải chịu trách nhiệm hình sự về cả 3 tội phạm: tội trộm cắp tài sản, tội cướp giật tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trường hợp 2: H là người từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi. Người trong độ tuổi này phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Mà cả ba hành vi phạm tội của H chỉ là tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng. Bởi vậy mà H không bị truy cứu TNHS trong trường hợp này.

Trường hợp 3: H là người từ đủ 16 tuổi trở lên. Theo như khoản 1 điều 12 thì H phải chịu TNHS về mọi tội phạm, tức cả ba tội phạm. Nhưng chúng ta cần lưu ý về thời hiệu truy cứu TNHS được quy định tại điều 23, điều 24 BLHS 1999. Cả ba tội phạm của H đều nằm trong chương XIV mà không thuộc chương XI và chương XXIV của BLHS, nên theo quy định tại điều 24 thì H vẫn được áp dụng thời hiệu truy cứu TNHS. Ta xét từng lần phạm tội của H:

Lần 1: 2/10/2000 H phạm tội trộm cắp tài sản (thuộc khoản 1 Điều 138 BLHS). Đây là tội phạm ít nghiêm trọng nên thời hiệu truy cứu TNHS của tội này là năm năm (theo điểm a khoản 2 điều 23 BLHS 1999. Tức trong năm năm đó, nếu H không mắc tội mới, không trốn tránh hay không có lệnh truy nã thì từ sau ngày 02/05/2005 H sẽ không phải chịu TNHS về tội trộm cắp tài sản.

Và thực tế, H không mắc tội mới, không trốn tránh hay không có lệnh truy nã, vì ngày 05/02/2005 H mới phạm tội mới, và tội cũ cũng không bị phát hiện, cho nên H không bị truy cứu TNHS đối với tội trộm cắp tài sản.

Lần 2: Ngày 05/10/2005 H phạm tội cướp giật tài sản (thuộc khoản 1 điều 136 BLHS). Đây là tội nghiêm trọng nên thời hiệu truy cứu TNHS là mười năm. Tức sau ngày 05/10/2015 H sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cướp giật tài sản nếu trong mười năm đó nếu H không mắc tội mới, không trốn tránh hay không có lệnh truy nã.

Nhưng thực tế, ngày 01/10/2011 H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tức H đã mắc tội mới nên thời điểm truy cứu TNHS đối với tội cướp giật tài sản được tính lại và bắt đầu từ ngày H bị bắt giữ (ngày 20/04/2012). Cho nên H vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội cướp giật tài sản.

Lần 3: Ngày 01/10/2011 H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (thuộc khoản 1 điều 139 BLHS). Đây là tội ít nghiêm trọng nên thời hiệu truy cứu TNHS là năm năm. Tức sau ngày 05/10/2015 H sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cướp giật tài sản nếu trong năm năm đó nếu H không mắc tội mới, không trốn tránh hay không có lệnh truy nã. Nhưng ngày 20/04/2012 H bị bắt, thời điềm này vẫn nằm trong thời gian năm năm đó nên H vẫn có bị truy cứu TNHS về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nên trong trường hợp 3 này H bị truy cứu TNHS về hai tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy ta có thể kết luận: H bị truy cứu TNHS về các tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giải quyết tình huống tội phạm xâm hại đến quyền sở hữu

Giả định H bị xét xử cả 3 tội phạm nêu trên. Tội trộm cắp tài sản bị Tòa án tuyên phạt 3 năm cải tạo không giam giữ; tội cướp giật tài sản bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Tòa án tuyên phạt 18 tháng tù thì hình phạt mà H còn phải chấp hành là bao nhiêu? Biết rằng H đã bị tạm giam 4 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo như giả định, trường hợp phạm tội của Nguyễn Văn H là trường hợp phạm nhiều tội nên việc tổng hợp hình phạt và xác định hình phạt còn lại mà H phải chấp hành được tính theo trường hợp tổng hợp hình phạt đối với người phạm nhiều tội và bị xét xử cùng một lần.

 Trong trường hợp đó, theo quy định tại điều 50 BLHS 1999 sửa đổi 2009, khi xét xử cùng một lần người phạm nhiều tội Tòa án quyết định hình phạt đối với nhiều tội, sau đó tổng hợp hình phạt đã tuyên thành hình phạt chung. Trường hợp của H bị Tòa án tuyên phạt cả hình phạt tù có thời hạn và cải tạo không giam giữ, không có hình phạt bổ sung đi kèm. Như vậy, trường hợp này của H sẽ được áp dụng điểm b khoản 1 điều 50 BLHS 1999 sửa đổi 2009 đó là:

“b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ ba ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành một ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này”

Trong trường hợp trên đối với tội trộm cắp tài sản H bị Tòa tuyên án phạt 3 năm cải tạo không giam giữ sẽ tương đương với 1 năm tù (theo điểm b khoản 1 điều 50 BLHS 1999 sửa đổi 2009), đối với tội cướp giật tài sản thì Tòa tuyên phạt 3 năm tù, và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 18 tháng tù (1,5 năm tù). Tổng hợp lại tất cả những hình phạt mà Tòa đã tuyên ở trên thì H sẽ phải chịu hình phạt chung đó là: 1 năm + 3 năm + 1.5 năm = 5 năm 5 tháng tù (66 tháng tù).

Tuy nhiên, H đã bị tam giam 4 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo như điều 33 của BLHS 1999 sửa đổi 2009 thì “…Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam bằng một ngày tù” như vậy hình phạt chung của H sẽ được trừ đi 4 tháng. Do đó hình phạt mà H phải chịu đó là : 66 tháng tù – 4 tháng tù = 62 tháng tù (5 năm 2 tháng tù).

Như vậy, giả định H bị xét xử cả 3 tội phạm nêu trên. Tội trộm cắp tài sản bị Tòa tuyên án phạt 3 năm cải tạo không giam giữ, tội cướp giật tài sản bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Tòa án tuyên phạt 18 tháng tù thì hình phạt mà H còn phải chấp hành (cho cả 3 tội này) là 62 tháng tù (5 năm 2 tháng tù).


Với 3 lần phạm tội nêu trên, trường hợp phạm tội của H có bị áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm” hay không?

Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết cần hiểu được rõ thế nào là “tái phạm”? Tại Khoản 1 Điều 49 của Bộ luật Hình sự năm 2005 của nước ta đã nêu rõ: “Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý”.

Tại điểm g Khoản 1 Điều 48 thì đây cũng là một trong số những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trường hợp này cũng rất dễ gây nhầm lẫn với một số tình tiết khác.

Ví dụ khái niệm phạm nhiều tội được Giáo trình “Luật Hình sự Việt Nam tập 1” của trường Đại học Luật Hà Nội định nghĩa: “Phạm nhiều tội là trường hợp người có nhiều hành vi phạm tội hoặc chỉ có một hành vi nhưng đã thỏa mãn nhiều cấu thành tội phạm khác nhau và đưa ra xét xử cùng một lần về các tội phạm đó”.

Hay “Phạm tội nhiều lần là có từ hai lần trở lên phạm cùng một loại tội, trong đó mỗi lần đều đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, nay các lần phạm tội đó được xét xử trong cùng một bản án”.

Giải quyết tình huống tội phạm xâm hại đến quyền sở hữu
Giải quyết tình huống tội phạm xâm hại đến quyền sở hữu

Trong hai tình tiết này thì phạm tội nhiều lần cũng được Bộ luật Hình sự năm 2005 quy đinh là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự còn hành vi phạm nhiều tội thì không.

Chiếu trường hợp của Nguyễn Văn H vào hai khái niệm trên ta có thể thấy quá trình phạm tội của y là phạm nhiều tội bởi: H đã phạm 3 tội: trộm cắp tài sản (khoản 1 điều 138), tội cướp giật tài sản (khoản 1 điều 136) và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (khoản 1 điều 139).

Trong khi đó tội cướp giật tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và H chưa bị xét xử về tội nào trong ba tội phạm trên.

Như vậy, vì thuộc trường hợp phạm nhiều tội chứ không phải là tái phạm nên Nguyễn Văn H sẽ không bị áp dụng tình tiết tăng nặng tái phạm.

Tội phạm nói chung là hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt. Việc định tội danh đúng sẽ là tiền đề cho việc giải quyết hình phạt được chính xác, đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của công dân, nâng cao uy tín, hoạt động của các cơ quan tố tụng, cũng như góp phần củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Trên đây là cách giải quyết tình huống của nhóm chúng em, do kiến thức còn hạn chế nên bài viết còn nhiều thiếu sót, nhóm chúng em rất mong nhận được ý kiến đánh giá của thầy cô.


Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề: Các tội phạm xâm hại đến quyền sở hữu để làm rõ thêm các quy định của nhà nước về loại tội này. Nếu trong quá trình giải quyết còn gì thắc mắc bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top