Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật của người sử dụng lao động

Bài 5: Công ty X là công ty 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Năm 2019, do làm ăn thua lỗ nên công ty gặp khó khăn về tài chính nên sang năm 2020 công ty muốn cắt giảm khoảng 30 lao động (thuộc 2 phân xưởng: may và đóng gói). 

  1. Hãy tư vấn cho công ty trong bối cảnh trên
  2. Hãy soạn quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của công ty đối với chị H (1 trong số 30 lao động bị cắt giảm nói trên). 

Danh mục tài liệu tham khảo:

  • Bộ Luật lao động 2012
  • Nghị định 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Tư vấn cho Công ty X

Phương án 1: Thỏa thuận với người lao động 

Ưu tiên phương án thỏa thuận. Người sử dụng lao động có thể đưa ra thỏa thuận để người lao động tự đơn phương chấm dứt hợp động và có thể được nhận một khoản trợ cấp nhất định.

Quy định chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật

Ưu điểm: 

  • Người sử dụng lao động không phải thực hiện nhiều trình tự thủ tục chấm dứt HĐLĐ.
  • Giải quyết quyền lợi cho người lao động dễ dàng hơn. 
  • Quá trình giải quyết nhanh chóng hơn. 

Nhược điểm: Người lao động rất có thể không đồng ý thỏa thuận nếu như họ vẫn muốn làm việc ở công ty vì chức thu nhập ở công ty ổn định đảm bảo cuộc sống cho họ hoặc mức trợ cấp chưa thỏa mãn. 

Phương án 2: Chấm dứt HĐLĐ với 30 lao động với lý do là thay đổi cơ cấu tổ chức và thực hiện theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định. 

Thứ nhất, Công ty X có thể chấm dứt HĐLĐ với 30 công nhân với lý do là thay đổi cơ cấu tổ chức. Điều này là hợp pháp. 

Trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế được quy định tại Khoản 10 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012. Việc thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế được quy định cụ thể tại Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012 và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Như vậy, thay đổi cơ cấu, công nghệ bao gồm những trường hợp sau:

  • Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;
  • Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm;
  • Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

Như vậy công ty X có thể thực hiện việc tổ chức lại lao động tại 2 phân xưởng (căn cứ thay đổi cơ cấu). 

Công ty X phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012.

Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật của người sử dụng lao động
Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật của người sử dụng lao động

Thứ hai, để chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp với 30 lao động nói trên, công ty X phải tiến hành những thủ tục sau: 

Theo khoản 1 Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012:

“Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng…”.

Như vậy, công ty X có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các phương án sử dụng lao động với những nội dung chủ yếu như sau:

Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;

Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;

Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Đồng thời, khi công ty xây dựng phương án sử dụng lao động trên thì cần phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (Khoản 2 Điều 46 Bộ luật lao động năm 2012).

Công ty X cần đưa ra lí do chấm dứt hợp đồng lao động với 30 lao động trên là do tình trạng làm ăn thua lỗ (dù đã cố gắng tìm biện pháp khắc phục), do đó công ty phải sáp nhập 2 phân xưởng. 

Từ đây, trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại ban chấp hành công đoàn cơ sở; “Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh” – khoản 3 Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012.

Đối với quy định này thì trường hợp đơn vị sử dụng lao động đã có tổ chức công đoàn cơ sở thì tham khảo ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở thì phải tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp của công đoàn cơ sở.

Bên cạnh đó, khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động thì công ty phải báo trước cho 30 người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012:

“Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn …”

Trong trường hợp 30 lao động trên không nhất trí về việc nghỉ việc thì hai bên phải báo cho cơ quan có thẩm quyền biết .

Thứ ba, khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty X và 30 người lao động đó có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động đó. Trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày (theo khoản 2 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012). Ngoài ra, công ty X cần có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà công ty X đã giữ lại của 30 người đó (dựa theo khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012).

Bên cạnh đó, do công ty X không bố trí giải quyết được việc làm mới cho 30 lao động nghỉ việc nên công ty X phải thực hiện các khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật (trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp,…)

Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật của người sử dụng lao động

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với chị H.

CÔNG TY X

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/QĐ-KTX. Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động
——————–

GIÁM ĐỐC CÔNG TY X

– Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
– Căn cứ Hợp đồng lao động số 01/KTX.
– Căn cứ Quyết định Cơ cấu tổ chức lại nhân sự;
– Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Nguyễn Thị H, là công nhân viên thuộc phân xưởng đóng gói.
Lý do: Công ty thực hiện cơ cấu tổ chức lại lao động. Kể từ ngày 30/10/2020.
Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Bà Nguyễn Thị H được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Bà Nguyễn Thị H căn cứ quyết định thi hành.

 

Nơi nhận

– Cá nhân Bà Nguyễn Thị H;

– Công đoàn Công ty;
– Phòng TC & NS;
– P21 (Đăng tin);
– Lưu VP, HS

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)


Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật của người sử dụng lao động. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top