Phân tích quy định của BLDS 2015 về hứa thưởng. Sưu tầm một vụ việc có tranh chấp về hứa thưởng và đưa ra cách giải quyết theo quan điểm cá nhân

Phân tích quy định của BLDS 2015 về hứa thưởng

Hứa thưởng thực chất là là sự tuyên bố ý chí đơn phương của một phía chủ thể. Tuy nhiên, việc thưởng chỉ được thực hiện theo đúng lời hứa của người tuyên bố khi một người được xác định thực hiện công việc theo yêu cầu của người tuyên bố hứa thưởng. Như vậy, để có thể trả thưởng thì bao giờ cũng liên quan đến việc thực hiện công việc mà bên hứa thưởng đặt ra. Nói cách khác, hứa thưởng không giống như hợp đồng tặng cho mà thực chất của hứa thưởng là người được thưởng phải thực hiện và hoàn thành công việc theo yêu cầu của người tuyên bố hứa thưởng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong bài tập lớn lần này, em xin chọn đề số 11 “Phân tích quy định của BLDS 2015 về hứa thưởng. Sưu tầm một vụ việc có tranh chấp về hứa thưởng và đưa ra cách giải quyết theo quan điểm cá nhân” để hoàn thành phần bài tập của mình.


Danh mục tài liệu tham khảo:

 • Giáo trình luật dân sự II, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công An Nhân Dân
 • Bộ luật dân sự 2015, NXB Lao động, 2016.
 • Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015, NBX CAND, PGS.TS.Nguyễn Văn Cừ- PGS.TS. Trần Thị Huệ, 2017.

Khái quát về hứa thưởng

Khái niệm về hứa thưởng

Hứa thưởng là một trong những căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự của bên hứa thưởng với bên được nhận thưởng. Nghĩa vụ này phát sinh từ thời điểm một chủ thể hoặc một nhóm chủ thể đáp ứng được các điều kiện hoặc thực hiện được công việc do một bên hứa thưởng đưa ra. Mặc dù phải thực hiện công việc mà bên hứa thưởng đưa ra mới được nhận thưởng , nhưng việc thực hiện công việc đó không phải là nghĩa vụ của các chủ thể tham gia vào công việc trong hứa thưởng. Bởi vì chủ thể có thực hiện hay không thực hiện công việc đó mà cũng không phải gánh chịu bất cứ chế tài nào, tức là công việc đó không có tính bắt buộc đối với các chủ thể.

Trong trường hợp công việc trong hứa thưởng mà bên tuyên bố hứa thưởng đưa ra không thỏa mãn được các điều kiện cơ bản trên thì lời tuyên bố hứa thưởng sẽ không có giá trị. Theo đó, quan hệ nghĩa vụ không phát sinh và các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau.

Như vậy, hứa thưởng là việc một bên đưa ra công việc với những điều kiện nhất định theo ý chí của chính họ và họ có trách nhiệm phải trả thưởng cho người đã hoàn thành công việc.

Đặc điểm về hứa thưởng

Một là, “Hứa thưởng” là những hành vi pháp lý đơn phương.

Tính đơn phương của hành vi pháp lý này thể hiện rõ tại khoản 1 các điều 590 BLDS. Theo đó, người hứa thưởng hay người tổ chức các cuộc thi văn hoá, nghệ thuật… có thể tự mình đưa ra các điều kiện, mức thưởng… mà không phụ thuộc vào ý chí của các chủ thể tham gia vào quan hệ Hứa thưởng.

Hai là, khi tham gia vào quan hệ Hứa thưởng, các bên hoàn toàn không bị bó buộc bởi một sự cam kết hay thoả thuận song phương nào do bản chất của hứa thưởng là hành vi pháp lý đơn phương.

Ba là, có tính công khai: Tính công khai trong quan hệ Hứa thưởng thể hiện trước hết ở chỗ, các chế định này, không ấn định cũng như không giới hạn về chủ thể tham gia, mà chỉ đưa ra một số quy ước hay điều kiện nhất định.

Phân tích quy định của BLDS 2015 về hứa thưởng
Phân tích quy định của BLDS 2015 về hứa thưởng

Hứa thưởng trong thưởng trong quy định của BLDS 2015

Về hứa thưởng

Điều 570. Hứa thưởng quy định như sau :

1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.

Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Hứa thưởng là một trong các loại giao dịch dân sự được thể hiện dưới dạng một hành vi pháp lý đơn phương . Theo đó bên đưa ra lời tuyên bố hứa thưởng có mục đích làm phát sinh , thay đổi , chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự cho một chủ thể khác . Lời tuyên bố hứa thưởng khi đã được thể hiện một cách công khai , thì người tuyên bố hứa thửởng sẽ phải trả thưởng cho người đáp ứng điều kiện hoặc đã thực hiện công việc theo yêu cầu của bên hứa thưởng

Hứa thưởng là một trong những căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự của bên hứa thưởng với bên được nhận thưởng. Nghĩa vụ phát sinh trong hứa thưởng chính là nghĩa vụ trả thưởng . Nghĩa vụ này phát sinh từ thời điểm một chủ thể hoặc một nhóm chủ thể đáp ứng được các điềi kiện hoặc thực hiệnđược công việc mà bên hứa thưởng đưa ra. Mặc dù phải thực hiện công việc mà bên hứa thưởng đưa ra mới được nhận thưởng, nhưng việc thực hiện công việc đó không phải là nghĩa vụ của các chủ thể tham gia vào công việc trong hứa thưởng . Bởi vì, chủ thể có thực hiện hay không thực hiện việc đó mà khồn phải gánh chịu bất cứ chế tài nào, tức là công việc đó không có tính bắt buộc đối với các chủ thể .

Điều kiện hứa thưởng có thể là các yêu cầu về nhân thân hoặc có thể là những công việc mà bên hứa thưởng đưa ra. Trong trường hợp điều kiện hứa thưởng là công việc mà các chủ thể phải thực hiện thì công việc đó phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản như :

 • Phải được xác định một cách cụ thể : công việc đó là gì ? Làm như thế nào ? Làm ở đâu ? làm trong bao lâu ….
 • Công việc đó phải có tính khả thi , tức là trong những điều kiện và hoàn cảnh bình thường , một người bình thường cũng có thể hoàn thành công việc đó
 • Công việc đó không vi pham điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội

Trong trường hợp công việc trong hứa thưởng mà bên tuyên bố hứa thưởng đưa ra không thỏa mãn được các điều kiện cơ bản trên , thì lời tuyên bố hứa thưởng sẽ không có giá trị . Theo đó, quan hệ nghĩa vụ không phát sinh và các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau.

Hứa thưởng là sự công khai thể hiện ý chí của một bên chủ thể nhằm hướng tới việc xác lập một quan hệ nghĩa vụ với một chủ thể khác. Trong các loại giao dịch dân sự, hứa thưởng là hành vi pháp lý đơn phương. Giữa chủ thể tham gia quan hệ hứa thưởng – trả thưởng không có sự thỏa thuận về ý chí trước đó mà chỉ có sự thể hiện của bên hứa thưởng. Do đó, ở thời điểm đưa ra lời hứa thưởng, chỉ xác định vè chủ thể hứa thưởng mà chưa xác định định về chủ thể được hứa thưởng. Trong hứa thưởn, bên tuyên bố hứa thưởng thường đưa ra một hoặc một vài điều kiện cụ thể, khi các chủ thể khác thỏa mãn được các điều kiện mà bên hứa thưởng đưa ra thì sẽ xác lập một quan hệ nghĩa vụ.

Bên cạnh đó, công việc hứa thưởng phải cụ thể, có thể được thực hiện, không bị pháp luật cấm, không trái với đạo đức xã hội. Tuy nhiên về điều kiện của công việc hứa thưởng Điều 570 BLDS không hướng dẫn cụ thể thế nào là có thể thực hiện được. Khả năng thực hiện của công việc hứa thưởng có thể là áp dụng chung với tất cả mọi người, tuy nhiên không vượt khỏi khả năng của con người.

Trong một số trường hợp, khả năng thực hiện công việc hứa thưởng là không thể đối với phần lớn chủ thể nhưng vẫn có thể thực hiện bởi nhữung chủ thể có năng lực đặc biệt. Như vậy, cần có hướng dẫn cụ thể về khả năng có thể thực hiện được của công việc hứa thưởng để làm căn cứ áp dụng.

Về rút lại tuyên bố hứa thưởng

Điều 571 có quy định : “Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.”

Việc xác lập giao dịch dân sự dưới dạng lời tuyên bố hứa thưởng cũng là một trong các phương thức để chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự. Mục đích xác lập quan hệ pháp luật dân sự của các chủ thể là các lợi ích về vật chất hoặc tinh thần. Về nguyên tắc, khi tham gia quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể được quyền tự định đoạt ở tất cả các giai đoạn như : giai đoạn lựa chọn chủ thể, lựa chọn nội dung , lựa chọn hình thức,…thậm chí, chủ thể có quyền quyết định tiếp tục hoặc tạm dừng, chấm dứt quan hệ mà mình đang tham gia nếu như việc tiếp tục tham gia quan hệ đó không mang lại lợi ích cho bản thân chủ thể.

Thực tế, chủ thể đưa ra lời tuyên bố hứa thưởng thường hướng tới những lợi ích vật chất, tinh thần nhất định thông qua việc yêu cầu chủ thể nào đó thực hiện một công việc nào đó và công việc này phải mang lại lợi ích vật chất hoặc tinh thần cho người tuyên bố hứa thưởng. Trong nhiều trường hợp, chủ thể đã đưa ra lời tuyên bố hứa thưởng với những điều kiện nhận thưởng nhất định, nhưng khi công việc trong hứa thưởng chưa được thực hiện thì người tuyên bố hứa thưởng lại rút lại lời tuyên bố hứa thưởng đó. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau và một trong các nguyên nhân đó là người tuyên bố hứa thưởng có thể nhận thấy công việc trong hứa thưởng dù có được thực hiện cũng không mang lại cho mình những lợi ích mong muốn, tức là chủ thể không đạt được mục đích của việc tuyên bố hứa thưởng ban đầu.

Phân tích quy định của BLDS 2015 về hứa thưởng
Phân tích quy định của BLDS 2015 về hứa thưởng

Theo quy định tại Điều Luật này, việc rút lại lời tuyên bố hứa thưởng là quyền của người đã tuyên bố hứa thưởng. Tuy nhiên, không phải trong bất cứ trường hợp nào lời tuyên bố hứa thưởng đều có thể được rút lại theo ý chí của người tuyên bố hứa thưởng. Tức là chủ thể hứa thưởng chỉ được rút lại lời tuyên bố hứa thưởng trong những trường hợp nhất định và phải theo những trình tự pháp luật quy định. Cụ thể :

Một là, việc tuyên bố hứa thưởng chỉ được thực hiện đối với các trường hợp người tuyên bố hứa thưởng có xác định một khoảng thời hạn thực hiện công việc và thời hạn đó chưa đến.

Mặc dù đây là quyền của bên tuyên bố hứa thưởng nhưng việc rút lại tuyên bố hứa thưởng một cách tùy tiện có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia vào quan hệ hứa thưởng. Tuy nhiên , trong nhiều trường hợp, mặc dù đã đến thời hạn thực hiện công việc trong hứa thưởng nếu như không có chủ thể nào tham gia thực hiện công việc trong hứa thưởng, hoặc vì lí do khách quan mà công việc trong hứa thưởng không thể được thực hiện đúng hạn hoặc viết rút lại đó không gây ảnh hưởng đến quyền và lợiích của bất cứ chủ thể nào khác ( chủ thể thực hiện công việc không phải bỏ ra chi phí ).

Hai là, việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.

Quy định này là phù hợp bởi vì nó đã đảm bảo rằng những người tham gia hoặc có ý định tham gia vào công việc trong hứa thưởng có thể năm sbắt thông tin về việc rút lại lời tuyên bố hứa thưởng. Điều này giúp họ chủ động trong việc hạn chế những chi phí có thể phải bỏ ra để thực hiện công việc trong hứa thưởng. Nếu bên hứa thưởng rút lại tuyên bố hứa thưởng không theo cách thức và trên phương tiện đã hứa thưởng mà các chủ thể đã bỏ ra chi phí để chuẩn bị cho việc thực hiện công việc hoặc đã bắt đầu thực hiện công việc, thì bên rút lại lời tuyên bố hứa thưởng phải bồi thường những chi phí mà họ đã bỏ ra. Quy định này chỉ phù hợp với trường hợp lời tuyên bố hứa thưởng được công bố thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trong trường hợp lời tuyên bố hứa thưởng được thông qua hình thức miệng thì việc rút lại lời tuyên bố hứa thưởng có thể được thực hiện thông qua hình thức miệng hoặc hình thức văn bản, hoặc đăng lên các phương tiện thông tin đại chúng. Thậm chí, nếu việc rút lại lời tuyên bố hứa thưởng không được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà lời tuyên bố hứa thưởng đã được công bố nhưng tất cả các chủ thể đã nhận được thông báo hứa thưởng có thể biết về việc rút lại lời tuyên bố hứa thưởng thì việc rút lại đó vẫn có thể được chấp nhận.

Về trả thưởng

Điều 572 có quy định về trả thưởng như sau : “ 1. Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng.

 • Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng.
 • Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó.
 • Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình.”

Hứa thưởng được coi là một trong những căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự, và nghĩa vụ phát sinh từ hứa thưởng thường là nghĩa vuj của người tuyên bố hứa thưởng. Khi một hoặc nhiều chủ thể đã thỏa mãn điều kiện hoặc hoàn thành công việc mà bên tuyên bố hứa thưởng đưa ra, bên hứa thưởng phải trả thưởng. Nghĩa vụ trả thưởng không phải là nghĩa vụ duy nhất của bên tuyên bố hứa thưởng, nhưng nó là nghĩa vụ cơ bản nhất và thể hiện bản chất của quan hệ hứa thưởng.

Việc trả thưởng sẽ được thực hiện vào thời điểm và phương thức do bên hứa thưởng đưa ra trong tuyên bố hứa thưởng. Trong trường hợp tại thời điểm đưa ra lời tuyên bố hứa thưởng, bên hứa thưởng không xác định thời điểm trả thưởng thì nghĩa vụ trả thưởng phải được thực hiệ ngay khi có chủ thể đã đáp ứng được các điều kiện nhận thưởng mà bên hứa thưởng đưa ra. Trong trường hợp người tuyên bố hứa thưởng không xác định phương thức trả thưởng, thì số tiền thưởng phải được trả một lần vào thời điểm thực hiện nghĩa vụ trả thưởng.

Trên thực tế, lời tuyên bố hứa thưởng được đưa ra có thể hướng tới một hoặc nhiều chủ thể. Tức là phần thưởng có thể được trao cho một người hoặc trao cho nhiều người. Số người được nhận thưởng trước hết cũng do người tuyên bố hứa thưởng đưa ra. Trong trường hợp người tuyên bố hứa thưởng không xác định cụ thể số lượng người có thể được nhận thưởng thì người được nhận thưởng sẽ được xác định theo quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng.

Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng .

Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó.

Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình .

Tình huống về hứa thưởng và cách giải quyết tình huống

Tình huống hứa thưởng

Anh Nguyễn Văn Linh ( 30 tuổi) có anh trai là Nguyễn Văn Lộc , anh Lộc khi sinh ra đã bị chậm nhận thức, nên thường chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở nhà . Do đợt nghỉ lễn 30.4 , 1.5 vừa rồi gia đình anh Linh cùng vợ con đi chơi nên giao cho mẹ anh Linh ở nhà lo và chăm sóc cho anh Lộc, tuy nhiên do không để ý nên mẹ anh Linh đã để anh Lộc chạy ra ngoài đường và không tìm thấy được . Anh Linh lập tức cùng vợ con quay trở về nhà và cùng anh em họ hàng , bà con hàng xóm đi tìm nhưng vẫn không thấy anh Lộc đâu. Bởi vạy nên 3 ngày hôm sau anh có đi photo hàng trăm tờ giấy tìm người nhà và dán khắp huyện nơi anh sinh sống

Trong tờ giấy ấy có đính kèm ảnh của anh Lộc và miêu tả qua về anh Lộc, đặc biệt có nội dung rằng nếu ai tìm được anh Lộc và đưa anh Lộc về nhà sẽ được anh Linh thưởng cho 10 triệu đồng tiền mặt ( Anh Linh không quy định thời gian thực hiện và phương thức thanh toán do cũng không am hiểu về luật nên anh linh quy định rát đơn giản trong lời tuyên bố hứa thưởng ) . Rất may mắn là khoảng 1 tháng sau , có một người tên là Đào Văn Trung ( 35 tuổi) đã đưa được anh Lộc về tận gia đình nhà nhà anh Linh theo đúng địa chỉ, và anh Lộc trở về hoàn toàn khỏe mạnh , không có vấn đề gì về thể chất cả. Anh Linh rất cảm ơn anh Trung , tuy nhiên thì việc trả thưởng cho anh Trung thì anh Linh vẫn khất lần và cuối cùng là không hề thực hiện.

Phân tích quy định của BLDS 2015 về hứa thưởng

Giải quyết tình huống

Trong tình huống này, anh Linh đã hứa thưởng đã hứa thưởng cho người tìm được anh trai của mình. Bộ luật dân sự 2015 quy định:

” Điều 570. Hứa thưởng

 • Người đã công khai hức thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng
 • Công việc được hứa thưởng phải cụ thể , có thể thực hiện được , không vi phạm điều cấm của luật , không trái đạo đức xã hội ”

Tình huống này là hứa thưởng vì những lý do sau :

 • Vì hứa thưởng là một trong các loại giao dịch dân sự được thể hiện dưới dạng một hành vi pháp lý đơn phương nên đòi hỏi các chủ thể phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để tham gia .

Bên hứa thưởng : Anh Nguyễn Văn Linh ( 30 tuổi ), không có vấn đề gì về nhận thức nên anh có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để tham gia vào giao dịch dân sự .

Bên được trả thưởng : Anh Đào Văn Trung ( 35 tuổi ), không có vấn đề gì về nhận thức nên anh có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để tham gia vào giao dịch dân sự

 • Về công việc được hứa thưởng : công việc tìm người than bị đi lạc rồi đưa về gia đình là việc có thể thực hiện được , không vi phạm điều cấm của luật , không trái đạo đức xã hội, thậm chí là rất nhân đạo .
 • Anh Linh đã tuyên bố hứa thưởng một cách công khai : Anh Linh đã dán các tờ thông báo tìm người thân

Như vậy lời tuyên bố hứa thưởng từ phía anh Linh là có giá trị nên quan hệ nghĩa vụ sẽ phát sinh và anh Linh phải thực hiện nghĩa vụ trả thưởng

Giải quyết :

Việc anh Linh hứa thưởng đã làm phát sinh nghĩa vụ của anh Linh đối với bên nhận thưởng là anh Trung . Nghĩa vụ phát sinh trong tình huống hứa thưởng này là anh Linh phải có nghĩa vụ trả thưởng cho anh Trung số tiền 10 triệu đồng do anh Trung đã thực hiện công việc mà anh Linh đưa ra đó là tìm được anh Lộc đưa về gia đình . Và nghĩa vụ trả thưởng này của anh Linh phát sinh từ thời đeểm anh Trung đã thực hiện được việc đưa anh Lộc về nhà mà anh Trung đưa ra

Điều 571 BLDS 2015 có quy định về rút lại tuyên bố hứa thưởng như sau

“Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình . Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách rthuwsc và phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố ”

Trong trường hợp này, lời tuyên bố hứa thưởng của anh linh không có quy định thời hạn thực hiện việc tìm thấy anh Lộc và đưa anh Lộc vè nhà là trong bao lâu nên anh không hề có hành vi rút lại việc tuyên bố hứa thưởng cho nên không thể xảy ra việc anh Trung thực hiện công việc khi mà anh Linh không còn ý định tìm người nữa, tức là nếu tuyên bố hứa thưởng của anh linh không quy định về thời gian bắt đầu thực hiện công việc thì việc tuyên bố đó có hiệu lực kể từ khi tuyên bố công khai. Ngoài ra phí anh Linh cũng không hề quy đình gì về thời gian kết thúc công việc, nên nghĩa vụ trả thưởng của anh Linh vẫn diễn ra bình thường .

Do việc thực hiện công việc chỉ có một người là anh Trung nên thuộc trường hợp tại Khoản 1 Điều 572 BLDS 2015

Khoản 1 Điều 572 BLDS 2015 quy định về trả thưởng trong trường hợp một người thực hiện như sau :

“Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng .”

Như vậy anh Linh phải trả thưởng cho anh Trung số tiền 10 triệu đồng . Do Tại thời điểm đưa ra lời tuyên bố hứa thưởng 10 triệu đồng anh Linh không hề đưa ra thời điểm và phương thức trả thưởng nên trong trường hợp này sẽ không xác định được thời điểm trả thưởng nên theo quy định của pháp luật anh Linh phải trả 10 triệu đồng cho anh Trung ngay khi anh Trung đã đáp ứng được các điều kiện nhận thưởng mà anh Linh đưa ra . Cụ thể anh Trung đã tìm được anh Lộc và đưa về nhà anh Linh theo đúng địa chỉ nên ngay khi anh Trung đưa anh Lộc về nhà thì anh Linh phải chuẩn bị số tiền 10 triệu đồng .

Cộng thêm, anh Linh khi tuyên bố hứa thưởng cũng không xác định phương thức trả thưởng nên số tiền thưởng phải được trả một lần vào thời điểm thực hiện nghĩa vụ trả thưởng .

Như vậy sau khi nhận được người thì anh Linh phải trả luôn một lần số tiền 10 triệu đồng cho anh Trung .

Kết luận: anh Linh phải trả số tiền 10 triệu đồng cho anh Linh, sau khi anh Trung đã đưa anh Lộc về nhà và số tiền này phải trả trong một lần .

Qua việc đưa ra tình huống và giải quyết những tình huống trên ta thấy hứa thưởng là giao dịch dân sự. Đây là loại giao dịch rất đời thường và xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống. Chúng ta cần phải quy định một cách chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi cho các bên. Bài viết của em xin kết thúc tại đây , có rất nhiều những thiếu sót nên em mong thầy cô cho em ý kiến góp ý để em có thể làm tốt hơn trong những lần sau.


Trên đây là toàn bộ tư vấn về: Phân tích quy định của BLDS 2015 về hứa thưởng. Mọi thắc mắc của bạn liên quan tới vấn đề này hoặc cần tư vấn về bồi thường, hợp đồng hay muốn sử dụng các dịch vụ về dân sự, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ cụ thể.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top