Mẫu đơn yêu cầu chia tài sản thừa kế mới nhất (Cập nhật 2022)

luat thua ke dat dai 2020 2

Con riêng và mẹ kế có được thừa kế di sản của nhau không?

Con nuôi và cha mẹ nuôi có được thừa kế di sản của nhau không?

Vấn đề thừa kế đang là một trong những vấn đề được quan tâm đến nhất hiện nay trong các gia đình. Các tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình cũng phát sinh từ đó và đôi khi sự cạnh tranh chuyển biến trở thành khốc liệt dẫn đến hậu nhiều hậu quả xấu làm mất tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Các vấn đề dẫn đến việc chia tài sản thừa kế như là người có tài sản chết rồi để lại di chúc hoặc không có di chúc, di chúc không hợp pháp…Ngoài ra nếu người nhận tài sản thừa kế nếu muốn chia tài sản thừa kế thì cần phải có mẫu đơn yêu cầu chia tài sản thừa kế mới nhất nộp lên và yêu cầu Tòa án chia tài sản thừa kế. Để tìm hiểu hơn về mẫu đơn yêu cầu chia tài sản thừa kế mới nhất, mời các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC nhé.

luat thua ke dat dai 2020 2

Mẫu đơn yêu cầu chia tài sản thừa kế mới nhất (Cập nhật 2022)

Thừa kế là gì?

Thừa kế được hiểu là việc chuyển dời tài sản ( của cải ) của người đã chết cho người còn sống tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp lý và thừa kế theo di chúc.

Thừa kế theo di chúc là gì?

Thừa kế theo di chúc là việc vận động và di chuyển tài sản ( của cải ) của người đã chết cho người còn sống theo tâm nguyên của người đã chết tuy nhiên phải bảo vệ những điều kiện kèm theo của pháp lý Bộ luật Dân sự năm năm ngoái về di chúc.

Thừa kế theo pháp luật là gì?

Thừa kế theo pháp lý chuyển dời tài sản ( của cải ) của người đã chết cho người còn sống trong trường hợp không có di chúc, trường hợp này gọi là chia thừa kế theo pháp lý và được pháp lý Bộ luật Dân sự năm năm ngoái pháp luật đơn cử về việc chia thừa kế.

Tài sản thừa kế là gì?

Theo pháp luật tại Điều 612 Bộ luật Dân sự năm ngoái về di sản thì di sản gồm có tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Di sản thừa kế gồm có: tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác; quyền sử dụng đất là di sản thừa kế theo lao lý của pháp luật dân sự và đất đai.

Chia tài sản thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc chính là thực thi theo ý nguyện của người để lại di sản. Ý nguyện ở đây chính là nội dung được đề cập trong di chúc. Thừa kế theo di chúc là sự di dời di sản của người chết cho những người còn sống ( người thừa kế ), dựa theo nội dung di chúc để lại theo sự định đoạt của người đó khi còn sống. Thừa kế theo di chúc được lao lý tại chương XXII của Bộ luật dân sự năm năm ngoái. Cách chia di sản thừa kế theo di chúc theo Điều 659 Bộ luật Dân sự năm ngoái về phân loại di sản theo di chúc thì gồm có những trường hợp sau:

– Việc phân loại di sản được thực thi theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác lập rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác.

– Trường hợp di chúc xác lập phân loại di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, cống phẩm thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời gian phân loại di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền nhu yếu bồi thường thiệt hại.

– Trường hợp di chúc chỉ xác lập phân loại di sản theo tỷ suất so với tổng giá trị khối di sản thì tỷ suất này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời gian phân loại di sản.

Chia tài sản thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp lý là việc di dời tài sản thừa kế của người đã chết cho người sống theo pháp luật của pháp lý trong những trường hợp sau đây:

 • Không có di chúc;
 • Di chúc không hợp pháp;
 • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng với thời gian người lập di chúc; cơ quan, tổ chức triển khai được hưởng di sản theo di chúc không còn vào thời gian mở thừa kế.
 • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc không mà không còn có quyền hưởng di sản hoặc phủ nhận nhận di sản. Ngoài ra thì chia thừa kế theo pháp lý còn được cũng được vận dụng so với những phần di sản sau:
 • Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; Phần di sản có tương quan đến phần của di chúc không có hiệu lực hiện hành pháp lý;
 • Phần di sản có tương quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, phủ nhận nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời gian với người lập di chúc; tương quan đến cơ quan, tổ chức triển khai được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn sống sót vào thời gian mở thừa kế.

Cách chia di sản thừa kế theo di chúc theo Điều 660 Bộ luật Dân sự năm ngoái về phân loại di sản theo pháp lý thì gồm có những trường hợp sau:

 • Khi phân loại di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.
 • Những người thừa kế có quyền nhu yếu phân loại di sản bằng hiện vật; nếu không hề chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về việc định giá hiện vật và thỏa thuận hợp tác về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì hiện vật được bán để chia.

Mẫu đơn yêu cầu chia tài sản thừa kế mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN YÊU CẦU

(V/v: Chia di sản thừa kế)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm ngoái; Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự năm ngoái.

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN/QUẬN/THÀNH PHỐ ………

Họ tên người nhu yếu: … … … … … … … … … … Sinh ngày: … … … … … …

Chứng minh nhân dân số: …………. cấp ngày ……… tại ……………….

Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … …. … … … … … … … Chỗ ở lúc bấy giờ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ( Trường hợp nhiều người cùng nhu yếu, thì trên đơn cần có không thiếu thông tin của tổng thể người nhu yếu như trên ). Yêu cầu Tòa án chia di sản thừa kế của ông / bà … … … … … … … … ….. sinh năm … … … …. Mất ngày … … … … … ….. không để lại di chúc với những nội dung sau:

 1. Thông tin về di sản thừa kế

– Di sản thừa kế gồm có: Liệt kê toàn bộ những tài sản mà người đã chết để lại ( nêu rõ thông tin, người quản trị di sản nếu có ) – Các nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính mà người đã chết để lại Các nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính nếu có thì liệt kê không thiếu thông tin những nghĩa vụ và trách nhiệm, thông tin người có quyền ( Ví dụ khoản nợ ….. triệu đồng của ông / bà … … … … ….. Sinh năm … … … …. CMND số … … … ….. cấp ngày … … … … tại … … … ….., Hộ khẩu thường trú … … … … … … … … … …, chỗ ở lúc bấy giờ … … … … … ….. từ năm … … … … … … ….. )

 1. Thông tin về người thừa kế theo pháp luật

( Liệt kê tổng thể những người được thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất gồm có cha, mẹ; vợ, chồng; con ruột, con nuôi của người để lại di sản; trường hợp người thừa kế chế trước hoặc chết cùng thời gian với người để lại di sản thừa kế thì nêu rõ và ghi thông tin của người thừa kế thế vị nếu có ) tin tức của những người thừa kế như sau:

 1. Họ tên: ………………………….. sinh năm …………………..

CMND số … … … … … … cấp ngày … … … … … … … tại … … … … … ….. Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chỗ ở lúc bấy giờ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Là … … … … … … … … … … ….. … …. của ông / bà … … … … … … … … … …

 1. ………………………………………………………………

Các sách vở tài liệu gửi kèm: – Giấy chứng tử ( bản sao ); – Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của người nhu yếu ( bản sao ); – Các sách vở tài liệu chứng tỏ về di sản thừa kế, nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính như Sổ tiết kiệm, Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất; giấy vay nợ ( bản sao ); – Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của những người thừa kế ( bản sao ). Trên đây là hàng loạt thông tin tương quan đến nhu yếu của tôi, kính đề xuất Tòa án nhân dân Q. / huyện / … … … … … … … …. chia di sản thừa kế so với di sản thừa kế của ông / bà … theo pháp lý. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Người làm đơn

Những câu hỏi thường gặp.

Những người không được quyền hưởng di sản thừa kế?

Theo quy định tại Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 thì những người sau đây không được quyền hưởng di sản thừa kế:
Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Con nuôi và cha mẹ nuôi có được thừa kế di sản của nhau không?

Con nuôi và cha mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau.

Con riêng và mẹ kế có được thừa kế di sản của nhau không?

Con riêng và mẹ kế nếu có quan hệ chăm nom, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau.

Thừa kế theo pháp luật là gì?

Theo Điều 649 Bộ luật Dân sự năm ngoái pháp luật, thừa kế theo pháp lý là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện kèm theo và trình tự thừa kế theo pháp luật của Bộ luật Dân sự năm ngoái.

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã cung cấp tới quý khách hàng một số thông tin cơ bản về mẫu đơn yêu cầu chia tài sản thừa kế mới nhất. Kính mong quý khách hàng đón đọc và ủng hộ bài viết của ACC Group.

Đánh giá post

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top