Mẫu đơn ly hôn đơn phương quận Đống Đa mới nhất

Tải mẫu đơn ly hôn đơn phương quận Đống Đa

Ly hôn là việc chấm hết quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa án. Mẫu đơn ly hôn đơn phương Q. Q. Đống Đa như sau…

ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG QUẬN ĐỐNG ĐA

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Trong đó đơn ly hôn là một thành phần không thể thiếu trong hồ sơ ly hôn. Hiện nay, mẫu đơn xin ly hôn mới nhất đơn phương được quy định chung tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP. Quận Đống Đa đã có bản mẫu đơn ly hôn đơn phương cho các đương sự được đăng tải kèm theo mẫu sau:

Bạn đang đọc: Mẫu đơn ly hôn đơn phương quận Đống Đa mới nhất

Mẫu đơn ly hôn đơn phương quận Đống Đa:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***—–

ĐƠN LY HÔN 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI

Họ và tên người khởi kiện: ………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Chứng minh nhân dân số: … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Cấp ngày: … … … … … … … ….. Nghề nghiệp: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Địa chỉ cơ quan hoặc nơi thao tác: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác …): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Nơi ĐK hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Chỗ ở hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Họ và tên người bị kiện: ……………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Chứng minh nhân dân số: … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Cấp ngày: … … … … … … … ….. Nghề nghiệp: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Địa chỉ cơ quan hoặc nơi thao tác: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác …): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Nơi ĐK hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Chỗ ở hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Ngày, tháng, năm kết hôn: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Đăng ký kết hôn tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. (Nếu chung sống không có đăng ký kết hôn nêu rõ nguyên do, thời hạn chung sống): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Về tình cảm:

Hai người chung sống với nhau từ ngày … … … ….. tháng … … … … năm … … … tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nếu có sự đổi khác chỗ ở cần ghi rõ quy trình biến hóa: … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Mâu thuẫn xảy ra từ thời hạn nào? Ngày … … … … …. tháng … ….. … … năm … … … … Nguyên nhân xích míc vợ chồng: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Khi phát sinh xích míc đã được địa phương, cơ quan, đoàn thể, mái ấm gia đình hoặc bản thân những bên xử lý như thế nào … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Hai bên đang ở chung hay đã ở riêng: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Nếu ở riêng thì từ thời hạn nào: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Về con chung:

Vợ chồng có mấy con chung: … … … … … … Cụ thể: 1. Họ và tên: Sinh ngày: … … … … … … tháng … … … … … năm … … … …. Hiện đang ở với: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 2. Họ và tên: Sinh ngày: … … … … … … tháng … … … … … năm … … … …. Hiện đang ở với: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nếu không thỏa thuận hợp tác được thì ghi rõ quan điểm ý kiến đề nghị xử lý: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Về tài sản chung:

Tài sản chung của vợ, chồng có những gì? (Nêu từng loại gia tài, mua năm nào, giá bao nhiêu; lúc bấy giờ ai đang quản trị sử dụng; giá lúc bấy giờ đã qua sử dụng): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Ly hôn thoá thuận ai sử dụng gia tài nào: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nếu không thoả thuận dưới thì ghi ý kiến từng bên hoặc để nghị Toà án xử lý: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nếu là gia tài riêng (được Tặng Ngay cho riêng, được thừa kế riêng) thì phải chứng tỏ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Về nhà ở, quyền sử dụng đất:

Nhà ở, quyền sử dụng đất và gia tài chung của vợ, chồng (mua xây năm nào? Giá bán bao nhiêu? Diện tích nhà, đất, giá lúc bấy giờ, thỏa thuận hợp tác về phân loại nhà, đất ở): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nếu là nhà đất của cha mẹ vợ (hoặc chồng) hoặc của người khác, thì nêu rõ họ tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhà đất đó: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Mẫu Đơn ly hôn chuẩn, mới nhất của Tòa án [có File tải về]

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nếu có nợ và nhu yếu Tòa án xử lý thì cần nêu rõ từng khoản nợ, của ai, ở đâu, nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn. Nếu đề xuất Tòa án xử lý thì nêu đơn cử: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Yêu cầu xử lý sức lực lao động góp phần với mái ấm gia đình nhà chồng (hoặc nhà vợ) nếu có thì đơn cử là bao nhiên? Nêu chứng cứ để chứng tỏ góp phần đó: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nếu không có gia tài chung, nhà ở hoặc có gia tài nhà ở nhưng không có nhu yếu Tòa án xử lý thì ghi rõ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Các thông tin khác mà người khởi kiện thấy thiết yếu cho việc xử lý vụ án: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

  Thành Phố Hà Nội, ngày … …. tháng … …. năm 20 … …

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu đơn thuận tình ly hôn quận Đống Đa theo đường link dưới đây:

 >>> Đơn ly hôn đơn phương quận Đống Đa

Tài liệu cần nộp theo đơn ly hôn:

Để triển khai thủ tục ly hôn tại Tòa án nhân dân Q. Q. Đống Đa, ngoài đơn xin ly hôn bạn cần nộp kèm những sách vở sau đây:

 • Bản chính giấy ghi nhận kết hôn (nếu mất bản chính phải có bản sao của Ủy ban nơi đăng ký kết hôn cấp)
 • Bản sao hợp lệ giấy khai sinh của con chung.
 • Bản sao có công chứng sổ hộ khẩu. Nếu tạm trú thì phải có giấy khai báo tạm trú hoặc xác nhận của công an nơi tạm trú.
 • Bản sao có công chứng giấy chứng minh thư.
 • Giấy xác nhận mức lương tháng của cơ quan đơn vị chức năng nơi người khởi kiện công tác làm việc thao tác.
 • Biên bản hòa giải xử lý xích míc vợ chồng của cơ quan, đơn vị chức năng, mái ấm gia đình hoặc địa phương (nếu có).
 • Bản sao có công chứng sách vở về nhà đất, gia tài khác (của vợ chồng).
 • Tài liệu chứng cứ chứng tỏ cho nhu yếu khởi kiện là có địa thế căn cứ.

Chú ý:

Trong trường hợp có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền nhu yếu xin ly hôn.

Tòa án nhân dân Q. Q. Đống Đa nhận đơn khởi kiện vào sáng ngày thứ 3, thứ 6 trong tuần.

Tòa án thụ lý khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí.

Hướng dẫn cách viết đơn ly hôn đơn phương:

Để thực thi thủ tục ly hôn đơn phương, bạn cần kê khai một cách đúng chuẩn thông tin trong đơn xin ly hôn. Chỉ khi bạn kê khai đúng thông tin và đưa ra được địa thế căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi đấm đá bạo lực mái ấm gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ, chồng làm cho hôn nhân gia đình lâm vào thực trạng trầm trọng, đời sống chung không hề lê dài, mục tiêu của hôn nhân gia đình không đạt được thì đơn ly hôn của bạn sẽ được Tòa án xem xét thụ lý. Luật Quang Huy xin đưa ra một số ít hướng dẫn giúp bạn kê khai đơn ly hôn như sau:

Thông tin cá nhân:

Những thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng tỏ nhân dân, … được kê khai theo đúng theo sách vở xác nhận cá thể.

Nghề nghiệp và nơi ở vợ hoặc chồng kê khai đúng chuẩn theo nghề nghiệp và địa chỉ cư trú hiện tại để Tòa án hoàn toàn có thể thuận tiện triển khai thủ tục tống đạt văn bản.

Về tình trạng hôn nhân:

 • Vợ chồng kết hôn với nhau năm nào? Đăng ký kết hôn tại đâu?
 • Sau khi cưới, vợ chồng sống hòa thuận đến năm nào thì phát sinh xích míc, nguyên do xích míc là gì (khai rõ và không thiếu)?
 • Đến tháng năm nào thì xích míc trầm trọng?
 • Vợ chồng đã sống ly thân hoặc cắt đứt mọi quan hệ tình cảm với nhau từ tháng năm nào?
 • Nay xác lập tình cảm của vợ chồng còn hay hết, mục tiêu hôn nhân gia đình có đạt được không?
 • Có mấy con chung? Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của những con và những con hiện đang ở với ai?
 • Nếu được ly hôn, nhu yếu được nuôi con nào?
 • Có nhu yếu người kia phải cấp dưỡng nuôi con hay không? Mức cấp dưỡng đơn cử là bao nhiêu?

Về tài sản chung:

 • Tài sản chung vợ chồng có những gì? Nếu nhu yếu Tòa án chia thì khai vào đơn và nhu yếu chia gia tài như thế nào?
 • Nếu là gia tài nhà đất phải có bản sao công chứng giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, sơ đồ nhà mấy tầng, hoặc giấy phép làm nhà, phong cách thiết kế nhà ….
 • Nếu chưa có sổ đỏ chính chủ thì cần phải phân phối được những sách vở về nguồn gốc đất: hợp đồng mua và bán, quyết định hành động chuyển giao đất, …
 • Nếu là đất của cha mẹ cho, làm nhà trên đất chưa có sách vở chứng tỏ đã cho thì phải trình diễn rõ nguyên do, tháng năm được cha mẹ cho làm nhà, …

Về công nợ:

 • Vợ chồng nợ ai, nợ bao nhiêu?
 • Vay nợ vì mục tiêu gì
 • Có sách vở gì chứng tỏ về khoản nợ hay không?
 • Hiện nay hai vợ chồng đã trả được bao nhiêu? Hai vợ chồng thỏa thuận hợp tác định xử lý nợ chung như thế nào?
 • Đơn ly hôn (theo mẫu của tòa);
 • Bản chính giấy ghi nhận đăng ký kết hôn;
 • Bản sao giấy khai sinh của những con (có công chứng hoặc xác nhận);
 • Bản sao chứng tỏ nhân dân, sổ hộ khẩu của hai vợ chồng (có công chứng hoặc xác nhận); Nếu tạm trú phải có bản sao sổ tạm trú hoặc xác nhận của công an khu vực nơi tạm trú.
 • Các sách vở tương quan để chứng tỏ về nhà đất và những gia tài có giá trị khác (nếu nhu yếu phân loại)

Một số lưu ý khác:

Trong trường hợp vợ có thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền đơn phương ly hôn.

Nếu vợ chồng cùng đồng ý chấp thuận ly hôn thì vợ chồng phải thỏa thuận hợp tác xử lý hàng loạt những quan hệ và không có tranh chấp; con từ 7 tuổi trở lên phải có nguyện vọng của con ở với bố hoặc mẹ.

Kết luận: Trên đây là mẫu đơn ly hôn đơn phương quận Đống Đa và một số hướng dẫn cách viết đơn ly hôn mà bạn có thể tham khảo. Để vụ án được tòa án thụ lý nhanh chóng thì tùy theo hoàn cảnh, tình trạng hôn nhân và mâu thuẫn vợ chồng, bạn nên xem xét việc đưa các thông tin vào đơn ly hôn sao cho chính xác và hợp lý, thể hiện được việc hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đơn ly hôn đơn phương quận Đống Đa:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hồ sơ, trình tự, thủ tục, kê khai, hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc ly hôn đơn phương mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Quang Huy vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Quang Huy để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Quang Huy để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Quang Huy sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Dịch vụ thực tế: Luật Quang Huy cung cấp dịch vụ pháp lý về đơn ly hôn đơn phương quận Đống Đa như: soạn thảo đơn ly hôn, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục ly hôn, tham gia tố tụng giành quyền nuôi con, quyền tài sản; dịch vụ xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,…

Xem thêm: Thủ tục ly hôn thuận tình – Tư vấn pháp luật: Công ty Luật Quang Huy

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top