Thành lập công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Công ty cổ phần được hiểu như thế nào?

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong đó:

  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông sở hữu CP có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng Cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa,
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng CP của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 124 của Luật Doanh nghiệp;
  • Công ty cổ phần có quyền phát hành CP các loại để huy động vốn.

Ai là cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần?

Tại sao lựa chọn loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần?

Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần?

Khải niệm và một số lưu ý về: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc/ Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát?

Ai là nguời đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần?

Công ty cồ phần có thể huy động vốn bằng những cách nào?

Các loại cổ đông trong Công ty cổ phần?

Các quyền cơ bản của cổ đông trong Công ty cổ phần?

Phân biệt Công ty cổ phần và Công ty TNHH hai thành viên trở lên như thế nào?

Đặt tên công ty cổ phần như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?

Như thế nào được gọi là tên trùng, tên gây nhầm lẫn?

Những điều cần biết về quy định đối với ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần?

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập Công ty cổ phần?

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần

Các nghĩa vu của công ty cổ phần

Cơ chế liên thông thủ tục đăng ký công ty cổ phần và đăng ký đầu tư

Cơ sở pháp lý liên quan đến đăng ký công ty cổ phần

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top