Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành về biện pháp kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án và nêu kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này

Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành về biện pháp kê biên

Thi hành án dân sự là quá trình thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự của các đương sự đã được xác định trong các bản án, quyết định được đưa ra thi hành. Do vậy, việc tự nguyện thi hành án của các đương sự được coi là biện pháp quan trọng trong hoạt động thi hành án. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người phải thi hành án mặc dù có đủ điều kiện để thi hành án nhưng vẫn không tự nguyện thi hành trong thời hạn mà cơ quan thi hành án đã ấn định. Trong những trường hợp này, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án, chấp hành viên có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án. Một trong các biện pháp được sử dụng là kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án. Qua bài phân tích sau đây tổng đài tư vấn Luật Quang Huy chúng tôi xin giải quyết về vấn đề: “Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành về biện pháp kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án và nêu kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này”


Danh mục tài liệu tham khảo

  • Giáo trình luật thi hành án dân sự Việt nam, nxb. CAND, Hà Nội – 2018.
  • Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014.
  • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.
  • Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự.

Một số vấn đề chung về kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án

Điều kiện áp dụng biện pháp kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án

Biện pháp kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án chỉ được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, người phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền theo bản án, quyết định được đưa ra thi hành.

Thứ hai, người phải thi hàn án dân sự có tài sản để thi hành nghĩa vụ trả tiền.

Thứ ba, hết thời gian tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án, hoặc chưa hết thời gian tự nguyện thi hành án nhưng cần ngăn chặn hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc cố ý trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.

Nguyên tắc áp dụng biện pháp kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án

Để đảm bảo việc cưỡng chế thi hàn án có hiệu quả và đúng pháp luật, việc áp dụng các biện pháp kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án phải áp dụng các nguyên tắc sau đây:

Một là: mọi tài sản của người phải thi hành án đều có thể bị kê biên để thi hành án trừ những tài sản không được kê biên theo quy định của pháp luật, bảo quản các tài sản thuộc sở hữu riêng, tài sản thực sự chung với người khác, kể cả quyền sử dụng đất hoặc tài sản đang ra người khác giữ.

Hai là Người phải thi hành án có quyền thỏa thuận với người được thi hành án về tài sản được kê biên để đảm bảo thi hành án. Nếu hai bên không thỏa thuận được, người phải thi hành án có quyền đề nghị Chấp hành viên kê biên tài sản nào trước và chấp hành viên phải chấp nhận đề nghị đó nếu xét thấy việc đề nghị đó không cản trở việc thì hành án

Ba là Với mục đích nhân đạo để đảm bảo cuộc sống bình thường người phải thi hành án và những người có nghĩa vụ nuôi dưỡng, điều 87 luật thi hành án dân sự quy định một số tài sản của người phải thi hành án không được kê biên. Đó là những tài sản để đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho người phải thi hành án và người họ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, hay những tài sản liên quan đến lợi ích công cộng, quốc phòng an ninh.

Thủ tục kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án trong những trường hợp cụ thể

Thủ tục kê biên tài sản của người phải thi hành án

Thủ tục chung về kê biên đối với tài sản của người phải thi hành án được quy định tại Điều 88 Luật thi hành án dân sự, cụ thể:

Trong thời hạn ít nhất là 03 ngày làm việc với tài sản là bất động sản thì Chấp hành viên phải thực hiện thông báo cho đại diện chính quyền cấp xã hoặc đại diện tổ dân phố nơi tổ chức cường chế, đương sự, người đại diện của đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Bên cạnh đó, việc kê biên phải được lập biên bản bản ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm kê biên, họ tên Chấp hành viên, đương sự hoặc người được đương sự ủy quyền, người làm chứng và người có liên quan, diễn biến việc kê biên, … và có chữ ký của những chủ thể tham gia.

Kê biên đối với tài sản là quyền sở hữu trí tuệ

Vấn đề kê biên, xử lý tài sản là QSHTT để thi hành án được quy định tại Điều 84 Luật THADS năm 2008, cụ thể: chấp hành viên ra quyết định kê biên quyền sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án, những quyền này bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Trong trường hợp người phải thi hành án đã chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa được thành toán hoặc được thanh toán một phần thì Chấp hành viên ra quyết định buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao nộp khoản tiền chưa thanh toán để thi hành án.

Khi kê biên quyền sở hữu trí tuệ của người phải thi hành án, tùy từng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, Chấp hành viên thu giữ các giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của người phải thi hành án.

Kê biên tài sản là vật

Thủ tục kê biên đối với tài sản là vật được quy định từ Điều 89 đến Điều 97 Luật thi hành án dân sự theo từng trường hơp khác nhau, trong đó có kê biên đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, kê biên đối với tài sản phải cấm cố, thế chấp; kê biên đối với tài sản do người thứ ba giữ;…

Với từng loại tài sản khác nhau thì việc kê biên được tiến hành theo những cách thức khác nhau cho phù hợp với đặc thù của mỗi loại tài sản. Ví dụ như việc kê biên đối với tài sản là quyền sử dụng đất thì chỉ được kê biên quyền sử dụng đất của người phải thi hành án thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật; Việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định được người đó không có tài sản khác hoặc có nhưng không đủ để tiến hành thi hành án, trừ trường hợp người phải thi hành án đồng ý kê biên nhà ở để thi hành án.

Do đặc thù của tài sản là vật là rất phong phú, đa dạng, việc pháp luật quy định kê biên tài sản cho từng trường hợp cụ thể là phù hợp với thực tế, đồng thời vẫn đảm bảo được những nguyên tắc trong việc kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án.

Thủ tục xử lý tài sản của người phải thi hành án

Xử lý tài sản là vật

Giao tài sản để thi hành án: Căn cứ Điều 100 Luật Thi hành án dân sự (THADS), người viết nhận định trên tinh thần tôn trọng sự thỏa thuận của các đương sự trong quan hệ thi hành án dân sự, pháp luật hiện hành cho phép và tôn trọng việc các đương sự tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc người được thi hành án nhận ngay tài sản đã kê biên để trừ vào nghĩa vụ mà bên phải thi hành án phải thi hành. Đối với trường hợp này, Chấp hành viên chỉ cần lập biên bản về việc thỏa thuận và giao tài sản kê biên cho người được thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc (đối với tài sản kê biên là bất động sản hoặc động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì Chấp hành viên có trách nhiệm ra quyết định giao tài sản cho người được thi hành án). Thủ tục đơn giản, nhanh chóng và đạt hiệu quả. Ngoài ra, để bảo đảm quyền về lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác trên thực tế, Luật Thi hành án dân sự Việt Nam dự liệu trường hợp có nhiều người được thi hành án, lúc này, một người được thi hành án muốn nhận tài sản kê biên phải được sự đồng ý của những chủ thể được thi hành án còn lại, bên cạnh đó là phải thanh toán lại cho những chủ thể đó số tiền tương ứng với tỷ lệ giá trị mà họ được hưởng. Một trường hợp nữa mà pháp luật cho phép người được thi hành án có quyền nhận tài sản kê biên là khi sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc đấu giá không thành. Đối với trường hợp này, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc không có ai tham gia hoặc đấu giá không thành, Chấp hành viên có trách nhiệm thông báo cho người phải thi hành án biết. Và người phải thi hành án có thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo (về việc người được thi hành án chấp nhận nhận tài sản để thi hành án) để nộp tiền thi hành án, chi phí thi hành án. Hết thời hạn này, người phải thi hành án không nộp được các khoản nêu trên thì Chấp hành viên sẽ tiến hành giao tài sản cho bên được thi hành án (đối với tài là bất động sản hoặc động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì Chấp hành viên có trách nhiệm ra quyết định giao tài sản cho người được thi hành án)

Bán tài sản kê biên để thi hành án: tài sản bị kê biên nhưng không được người được thi hành án nhận để trừ đi nghĩa vụ thi hành án thì sẽ được bán để thi hành án. Bán tài sản để thi hành án có thể là bán đấu giá hoặc bán không qua thủ tục đấu giá. Trong đó:

Bán tài sản không qua thủ tục đấu giá là thủ tục được Chấp hành viên thực hiện trong thời hạn không quá 5 kể từ ngày kê biên đối với tài sản có giá trị nhỏ (dưới 2 triệu đồng) hoặc tài sản là đồ tươi sống, mau hỏng

Bán đấu giá tài sản được áp dụng với động sản có giá trị từ trên 10 triệu đồng đối với bất động sản. Các đương sự được quyền thỏa thuận với nhau về tổ chức bán đấu giá (trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày định giá). Đương sự thỏa thuận được thì Chấp hành viên kí hợp đồng dịch vụ với tổ chức mà đương sự đã thống nhất lựa chọn. Ngược lại, đương sự không thỏa thuận được thì Chấp hành viên tự lựa chọn tổ chức bán đấu giá. Việc kí hợp đồng phải thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày định giá. Việc bán đấu giá động sản thực hiện trong thời gian 30 ngày, bán đấu giá bất đọng sản thực hiện trong thời gian 45 ngày cũng kể từ ngày định giá. Ngoài ra, Chấp hành viên còn được chủ động bán đấu giá tài sản theo thời hạn như đã trình bày nêu trên trong một số trường hợp sau đây: hoặc là tài sản có giá trị từ 2 triệu đến 10 triệu hoặc tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương noi có tài sản không có tổ chức bán đấu giá hoặc có nhưng từ chối bán đấu giá.

Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành về biện pháp kê biên

Trả lại tài sản kê biên cho người phải thi hành án: căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 104 Luật THADS, ta thấy, trong trường hợp người được thi hành án lúc này không nhận tài sản để thi hành án, Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá mà giá tài sản đã bị giảm bằng hoặc thấp hơn chi phí cưỡng chế thì tài sản được giao lại cho người phải thi hành án quản lý, sử dụng và người phải thi hành án không được phép đưa tài sản này vào các giao dịch dân sự trừ khi họ đã thực hiện được nghĩa vụ của mình.

Kê biên tài sản là quyền sở hữu trí tuệ

Đối với tài sản là quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta có thể xử lý tài sản này để thi hành án dưới hình thức bán đấu giá hoặc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ sẽ được bán đấu giá theo quy định của Pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền bán dấu giá tài sản là quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Điều 31 Nghị định 62/2015/NĐ-CP.

Những vướng mắc trong quy định của pháp luật và kiến nghị giải pháp hoàn thiện

Những vướng mắc trong quy định của pháp luật

Trường hợp tài sản kê biên, xử lý là tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung với người khác

Khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 2008( sửa đổi bổ sung 2014) quy định tài sản chung thì phải khởi kiện ra Tòa án để phân chia, mà không phân biệt tài sản chung với ai. Sau khi có kết quả giải quyết của Tòa án, chấp hành viên xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án. Còn điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP áp dụng đối với tài sản chung vợ, chồng hoặc tài sản chung của hộ gia đình, chấp hành viên có quyền phân chia phần cho vợ, chồng hoặc các thành viên trong hộ gia đình theo quy định. Mặc dù họ không đồng ý với việc phân chia của chấp hành viên, nhưng quá thời hạn quy định họ không khởi kiện yêu cầu Tòa án phân chia, chấp hành viên vẫn tiến hành cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản để thi hành án. Như vậy, có thể thấy có sự không thống nhất với nhau giữa hai văn bản quy phạm này.

Vậy khi thực thi nhiệm vụ của mình, câu hỏi được đặt ra là khi thực hiện nhiệm vụ kê biên tài sản chung của vợ chồng hoặc hộ gia đình thì phải áp dụng khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 hay điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP?

Trường hợp kê biên quyền tài sản là quyền sử dụng đất để thi hành án

Tại khoản 1 Điều 111 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì “khi kê biên quyền sử dụng đất, chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý giấy tờ về quyền sử dụng đất phải nộp các giấy tờ đó cho cơ quan thi hành án dân sự”. Trường hợp sau khi có được giấy tờ về quyền sử dụng đất, chấp hành viên yêu cầu Ủy ban nhân dân có thẩm quyền tiến hành tách thửa đất để thi hành án nhưng cơ quan này từ chối với lý do diện tích đất nhỏ, không đủ diện tích tối thiểu mà pháp luật đất đai yêu cầu để cấp giấy tờ, do đó, việc thi hành án chỉ nằm trên giấy tờ mà không đem lại hiệu quả trên thực tế.

Một vấn đề nữa là việc xác định tài sản kê biên theo giá cả thị trường là vấn đề hết sức khó khăn và luôn gây nhiều tranh cãi bởi hoạt động thẩm định giá của các trung tâm thẩm định giá vẫn còn rất nhiều vấn đề phải bàn trên thực tế như: Tính khách quan, minh bạch, chính xác và phù hợp với thực tế tại mỗi vùng miền… vẫn còn đang là một dấu hỏi đối với các bên đương sự.

Việc kê biên tài sản là quyền SHTT được thực hiện theo quy định tại Điều 84 Luật THADS và Điều 29 nghị định số 62/2015/NĐ-CP. Trình tự thủ tục này được áp dụng cho tất cả các loại tài sản thuộc quyền SHTT. Tuy nhiên, trong QSHTT bao gồm rất nhiều đối tượng như tác phẩm, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, bằng sáng chế…Trong đó, mỗi loại đối tượng lại có các quyền nhân thân, quyền tài sản khác nhau. Theo khoản 2 Điều 84 Luật THADS, khi kê biên quyền sở hữu trí tuệ của người phải thi hành án, tùy từng đối tượng của quyền SHTT, Chấp hành viên thu giữ các giấy tờ có liên quan đến quyền SHTT của người phải thi hành án. Tuy nhiên cụ thể các loại giấy tờ có liên quan này bao gồm những loại giấy tờ gì thì vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Kiến nghị giải pháp hoàn thiện

Với những vướng mắc nêu trên, chúng em xin đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện cũng như nâng cao hiệu quả của hoạt động kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án nói như sau:

Thứ nhất, cần làm rõ quy định trong trường hợp kê biên tài sản chung của hộ gia đình thì nên áp dụng dụng khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 hay điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. Theo quan điểm của nhóm, trường hợp này nên áp dụng điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, bỏi điều luật này đã hướng dẫn cụ thể nên chấp hành viên có quyền phân chia phần cho vợ, chồng hoặc các thành viên trong hộ gia đình và thông báo cho họ biết theo quy định. Nếu họ không đồng ý với việc phân chia của chấp hành viên, nhưng quá thời hạn quy định họ không khởi kiện yêu cầu Tòa án phân chia, thì chấp hành viên vẫn tiến hành cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản để thi hành án là đúng quy định, không cần khởi kiện kéo dài thời gian thi hành án. Nếu họ khiếu nại, tố cáo thì giải quyết việc khiếu nại, tố cáo theo pháp luật quy định.

Thứ hai, cần hướng dẫn quy định tại khoản 2 Điều 84 Luật thi hành án dân sự đối vơi những giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ rất đa dạng, bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp… và đặc điểm của những quyền này đó là tính vô hình, không thể cầm nắm, do đó việc kê biên chỉ có thể tiến hành thông qua việc thu giữ giấy tờ có liên quan. Tuy nhiên những giấy tờ đó là gì thì luật chưa đề cập, đó có thể là bẳng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký quyền tức giả…

Ngoài ra còn một số giải pháp góp phần cải thiện pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự như:

-Triển khai sâu rộng việc tin học hóa hoạt động quản lý, điều hành thi hành án dân sự: Triển khai hộp thư điện tử, đào tạo sử dụng, khai thác các cơ sở dữ liệu THADS nói riêng và khai thác dữ liệu trên Internet nói chung cho THADS địa phương, triển khai việc gửi báo cáo, văn bản bằng thư điện tử xây dựng phần mềm thống kê kết quả thi hành án dân sự..

-Thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ quan thi hành án; xây dựng và thực hiện và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án, đảm bảo chấp hành viên trước khi bổ nhiệm phải qua đào tạo nghề. Sớm ban hành chính sách đãi ngộ với chấp hành viên và cán bộ thi hành án, trước mắt là chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ thi hành án như với thư ký tòa án.

Có thể thấy những biện pháp cưỡng chế thi hành án nói chung và biện pháp kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án nói riêng có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người được thi hành án mà còn bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên thực tế vẫn còn những điểm bất cập trong quy định và vướng mắc trong thực tiễn thực hiện do đó, việc khắc phục những hạn chế của luật là cần thiết để hoạt động thi hành án đạt được hiệu quả cao.


Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề: Quy định của luật thi hành án dân sự về biện pháp kê biên và xử lý tài sản. Nếu trong quá trình giải quyết còn gì thắc mắc bạn có thể liên hệ chúng tôi qua tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top