Kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng

Kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng

       Theo quy định của Luật ngân hàng Nhà nước 2010, hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm

Kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng Xem thêm »