Thông Tin Địa Chỉ Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh

Sự phát triển và trưởng thành của Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh gắn liền với sự phát triển toàn diện của Tỉnh Trà Vinh nói riêng và cả nước nói chung. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh thay đổi thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn. Vậy Cục thuế Tỉnh Trà Vinh có thẩm quyền, chức năng như thế nào? Địa chỉ liên hệ của Cục Thuế ở đâu? Qua bài viết sau đây Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giải đáp các vấn đề nêu trên.


Thông tin địa chỉ cục thuế tỉnh Trà Vinh

Cục thuế Tỉnh Trà Vinh có trụ sở đặt tại địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Khóm 1, Phường 7, TPTV, tỉnh Trà Vinh.

 • Điện thoại: 02943.862532
 • Fax: 02943.868522

Thời gian làm việc của cục thuế tỉnh Trà Vinh

Cục thuế tỉnh Trà Vinh có thời gian làm việc và hoạt động theo quy định giờ hành chính nhà nước. Cụ thể như sau:

 • Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30;
 • Thời gian làm việc buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00.

Cơ quan trên không làm việc vào thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.


Chức năng của cục thuế tỉnh Trà Vinh

 • Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành Thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 • Cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của cục thuế tỉnh Trà Vinh

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật có liên quan khác và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

 • Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố.
 • Phân tích, tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về lập dự toán thu ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế,thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo quy định của pháp luật thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
 • Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế.
 • Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.
 • Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao, các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế; trực tiếp thực hiện việc quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế theo quy định của pháp luật và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.
 • Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý thuế.
 • Trực tiếp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật về thuế đối với người nộp thuế, tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế, tổ chức được uỷ nhiệm thu thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế, của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế.
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc quyền quản lý của Cục trưởng Cục thuế theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế.
 • Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Cục Thuế.
 • Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy định của Tổng cục Thuế về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ; kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế.
 • Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, truy thu tiền thuế, xoá nợ tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.
 • Được yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách Nhà nước.
 • Được ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế.
 • Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế.
 • Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tổ chức tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Cục Thuế.
 • Quản lý bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Cục Thuế theo quy định của Nhà nước và của ngành thuế.
 • Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế và kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao.

Cơ cấu tổ chức các phòng ban của cục thuế tỉnh Trà Vinh

Các phòng chức năng thuộc cục thuế

 1. Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế;
 2. Phòng Kê khai và Kế toán thuế;
 3. Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;
 4. Phòng Thanh tra – Kiểm tra
 5. Phòng Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế
 6. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác
 7. Phòng Kiểm tra nội bộ
 8. Phòng Công nghệ thông tin
 9. Phòng Tổ chức cán bộ
 10. Văn phòng
 11. Phòng Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ
 12. Phòng Quản lý các khoản thu từ đất

Lãnh đạo cục thuế

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh gồm có 01 đồng chí Cục trưởng và một số đồng chí Phó Cục trưởng.

 • Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục Thuế trên địa bàn.
 • Phó Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của Cục Thuế thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Phương thức tư vấn về pháp luật thuế tại tỉnh Trà Vinh

Để liên hệ với trung tâm tư vấn pháp luật thuế Tỉnh Trà Vinh, bạn chỉ cần gọi ngay đường dây nóng 1900.6184.

Cách kết nối với trung tâm tư vấn pháp luật thuế tại Tỉnh Trà Vinh

 1. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng các câu hỏi cần được giải đáp
 2. Gọi vào đường dây nóng 1900.6184 để kết nối đến chuyên gia tư vấn
 3. Trình bày thắc mắc liên quan đến thuế mà bạn gặp phải
 4. Lắng nghe tư vấn từ các chuyên gia và làm theo.

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thuế tỉnh Trà Vinh

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6184 là hoàn toàn miễn phí, không có bất kỳ khoản phí nào phát sinh. Chúng tôi cam đoan sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về pháp luật một cách nhanh chóng và chính xác, mà không phải suy nghĩ về những khoản chi phí thêm. Bạn chỉ cần thanh toán cước phí viễn thông khi kết nối với chúng tôi theo quy định của nhà mạng.

Đường dây nóng 1900.6184 còn hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam. Tổng Đài Luật Sư là đơn vị tư vấn uy tín hàng đầu theo quy định của pháp luật và luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi cuộc gọi từ bạn.

Lưu ý khi gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật thuế

Đường dây nóng 1900.6184 là hình thức tiện lợi và tiết kiệm thời gian để giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật. Tuy nhiên, đôi khi có thể xảy ra tình trạng quá tải, vì vậy bạn cần đợi khoảng 5-10 phút để kết nối lại với chúng tôi. Chúng tôi cam đoan sẽ hỗ trợ bạn ngay khi có thể và rất mong được sự thông cảm của bạn về sự bất tiện này.

Tổng đài tư vấn pháp luật phục vụ và hỗ trợ giải đáp trên toàn quốc, 24/7. Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn giải quyết mọi thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Thông tin địa chỉ trung tâm pháp luật Tỉnh Trà Vinh. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 1900.6184 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top