Soạn thảo văn bản để Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo việc giữ gì an ninh trật tự tại Hội Lim, Xuân Mậu Tuất năm 2018

      Văn bản hành chính thông dụng có vị trí và vai trò rất quan trọng, là phương tiện không thể thiếu trong các hoạt động tác nghiệp cụ thể của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị kinh tế. Mục đích của việc ban hành văn bản này để nhằm thực hiện các hoạt động quản lý một cách có hiệu quả nhất. Đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp thì công văn được xem là “phương tiện giao tiếp chính thức” nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ giữa các chủ thể này. Nhận thức được vai trò quan trọng đó, sau đây em xin phép lựa chọn đề bài: “Soạn thảo văn bản để Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo việc giữ gì an ninh trật tự tại Hội Lim, Xuân Mậu Tuất năm 2018” để tiếp tục đi sâu và làm rõ hơn về vấn đề này.


Danh mục tài liệu tham khảo:

 • Giáo trình kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng – Trường Đại học Luật Hà Nội – NXB Tư pháp
 • Phương pháp soạn thảo văn bản hành chính – Lê Văn In, Phạm Hưng – Trường Hành chính Thành phố Hồ Chí Minh – NXB Chính trị quốc gia.
 • Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Cơ sở lý luận

Loại văn bản cần ban hành

      Trong tình huống trên, văn bản cần phải ban hành ở đây đó là: Công văn chỉ đạo

Công văn (bức thư công) là văn bản hành chính thông dụng được sử dụng để giao dịch chính thức giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa cơ quan nhà nước với tổ chức là công dân nhằm thực hiện hoạt động quản lý, điều hành một cách có hiệu quả nhất.

      Như vậy, công văn là chính là “bức thư công” để giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa cơ quan nhà nước với tổ chức và công dân. Công văn khi ban hành có nhiều nội dung và mục đích khác nhau phụ thuộc vào từng công việc cần triển khai, giải quyết trên thực tế.

      Căn cứ vào tình huống để bài đưa ra:

      Thứ nhất, công việc cần thực hiện ở đây đó là“chỉ đạo” việc giữ gìn an ninh trật tự tại Hội Lim, Xuân Mậu Tuất năm 2018;

      Thứ hai, đây là văn bản được ban hành từ cấp trên xuống cấp dưới, cụ thể hơn là từ Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh xuống các cơ quan, đơn vị cấp dưới nhằm truyền đạt mệnh lệnh về công việc cần phải triển khai thực hiện, tức là việc giữ gìn an ninh trật tự tại Hội Lim, Xuân Mậu Tuất năm 2018.

      Trên cơ sở đó, công văn chỉ đạo sẽ là văn bản phù hợp nhất được ban hành để giải quyết và triển khai thực hiện công việc trên.

Soạn thảo văn bản để Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo việc giữ gìn an ninh trật tự tại Hội Lim, Xuân Mậu Tuất năm 2018

Chủ thể ban hành

      Chủ thể ban hành văn bản là: Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tình Bắc Ninh.

      Theo quy định của pháp luật hiện hành, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tình Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

      Căn cứ vào dữ kiện đề bài đưa ra, việc chỉ đạo việc giữ gìn an ninh trật tự tại Hội Lim, Xuân Mậu Tuất năm 2018 hoàn toàn nằm trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

      Do đó, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn chỉ đạo trên là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý

      Căn cứ pháp lý được xem là cơ sở để kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản khi được ban hành

      Xét về thẩm quyền ban hành, căn cứ vào Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Do đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn chỉ đạo việc giữ gìn an ninh trật tự tại Hội Lim, Xuân Mậu Tuất năm 2018 là hoàn toàn phù hợp, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

      Xét về mặt hình thức văn bản, khi tiến hành soạn thảo, thể thức và kỹ thuật trình bày của công văn sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật, cụ thể hơn đó là căn cứ vào Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.


Soạn thảo công văn

UBND TP BẮC NINH

SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:136/SVHTTDL

V/v việc giữ gìn an ninh trật tự tại Hội Lim, Xuân Mậu Tuất năm 2018

Bắc Ninh, Ngày 14 tháng 02 năm 2018

Kính gửi:

 • Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;
 • Phòng Văn hóa huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;
 • Ban tổ chức Hội Lim, Xuân Mậu Tuất năm 2018 (Tiên Du, Bắc Ninh);
 • Ban chỉ đạo (BCĐ) Lễ hội vùng Lim xuân Mậu Tuất 2018;
 • Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Du;
 • Ban Tuyên giáo huyện ủy huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;
 • Đài phát thanh huyện Tiên Du;
 • Phòng Y tế huyện Tiên Du.

      Thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức Lễ hội ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch và chỉ đạo tăng cường công tác quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong. Theo truyền thống, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng Giêng hàng năm, tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh sẽ diễn ra hội Lim. Đây là một trong những lễ hội lớn đầu năm trên địa bàn tỉnh, thu hút rất đông du khách. Để đảm bảo an ninh trật tự của lễ hội, nhằm đem lại một lễ hội thành công, văn minh và khắc phục, hạn chế những hình ảnh chưa đẹp của mùa lễ hội trước, Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

      UBND huyện Tiên Du thành lập đường dây nóng của BCĐ Lễ hội vùng Lim xuân Mậu Tuất 2018 để kịp thời tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về những vấn đề liên quan đến Lễ hội vùng Lim. UBND huyện phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng lát đá lên đồi Lim trước ngày diễn ra Lễ hội để du khách có thể đi lại thuận tiện.

      Ban tổ chức Hội Lim xuân Mậu Tuất phải yêu cầu các lán quan họ ký cam kết không ngả nón xin tiền để tránh gây phản cảm đối với du khách và làm xấu hình ảnh truyền thống của các “liền anh, liền chị”. Ban tổ chức liên hệ với các nhóm thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn cho các du khách đến lễ hội và cấp phát nước miễn phí tại 6 điểm quanh trung tâm lễ hội. Nghiêm cấm tất cả các dịch vụ điện tử, trò chơi dùng loa có công suất lớn hoạt động tại các điểm gần trung tâm lễ hội.

      Huy động 100% quân số của công an huyện, BCH Quân sự huyện, BCH Quân sự huyện và tăng cường 150 cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Bắc Ninh nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự giúp du khách yên tâm khi đi tham gia Lễ hội. Lực lượng Công an huyện Tiên Du rà soát, tuần tra liên tục tình trạng cá độ ăn iền, bài bạc và các tệ nạn xã hội, ăn xin, ăn mày không diễn ra trong Lễ hội.

      Phòng Y tế huyện Tiên Du cùng trung tâm Y tế huyện đi kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngay sau khi kết thúc lễ hội sẽ phun thuốc khử trùng tiêu độc quanh lễ hội.

      Đài phát thanh huyện Tiên Du bố trí cán bộ trực điện thoại để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân phản ánh qua đường dây nóng. Các tổ chức, cá nhân phản ánh thông tin qua đường dây nóng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và trả lời thông qua các hình thức như điện thoại trực tiếp, gửi văn bản. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không được lợi dụng đường dây nóng để thực hiện các hành vi vi phạm phạm luật.

      Ban tổ chức hội Lim xuân Mậu Tuất phải chuẩn bị thêm các nhà vệ sinh và thùng rác phục vụ du khách tránh tình trạng chen chúc như năm ngoái và đảm bảo vệ sinh, mỹ quan Lễ hội.

      Ban tổ chức hội Lim xuân Mậu Tuất yêu cầu các hộ kinh doanh, buôn bán các mặt hàng phải ký cam kết bán hàng đúng giá, đúng mặt hàng đăng ký kinh doanh, buôn bán tránh tình trạng chặt chém khách du lịch. Nếu phát hiện trường hợp nào thực hiện không đúng quy định sẽ phải xử lý thật nghiêm.

      UBND huyện, phòng Văn hóa huyện và Ban tuyên giáo huyện ủy huyện Tiên Du phối hợp cùng các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ công tác và giám sát các hoạt động trước và trong Lễ hội.

      Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tỉnh Bắc Ninh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nếu phát hiện bất cứ sai phạm nào sẽ xử lý kỉ luật nghiêm minh.

      Nhận được công văn này, Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cần khẩn trương triển khai thực hiện những công việc đã nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo ngay về Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tỉnh Bắc Ninh để được xem xét và giải quyết kịp thời.

Nơi nhận

 • Như trên;
 • Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Nam

      Có thể thất, việc soạn thảo và ban hành văn bản hành chính thông dụng diễn ra thườn xuyên và liên tục trong hoạt động quản lí của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động quản lí của các cơ quan nhà nước, từ đó việc lựa chọn ra những loại văn bản phù hợp với nội dung công việc cần được triển khai thực hiện trên thực tế sẽ giúp cho hoạt động quản lí nhà nước diễn ra nhanh chóng hơn, có hiệu quả hơn, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phát triển, một nhà nước vững mạnh.


       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề:Soạn thảo văn bản để Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo việc giữ gì an ninh trật tự tại Hội Lim, Xuân Mậu Tuất năm 2018. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top