THÔNG TIN ĐỊA CHỈ trung tâm BẢO HIỂM XÃ HỘI Tỉnh Cao Bằng

Luật Quang Huy

Luật sư của mọi nhà

TƯ VẤN GIÚP TÔI NGAY

Tư Vấn Luật BHXH
Tư Vấn Bảo Hiểm Y Tế
Tư Vấn Chế Độ Hưu Trí
Tư Vấn Chế Độ Thai Sản
Tư Vấn Bảo Hiểm Thất Nghiệp

THÔNG TIN VỀ BHXH Tỉnh Cao Bằng

1. Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội Tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội Tỉnh Cao Bằng được đặt tại: Khu đô thị mới Km5 - Phường Đề Thám - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02063 853 192

Email: [email protected]
2. Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội Tỉnh Cao Bằng
Trung tâm bảo hiểm xã hội Tỉnh Cao Bằng có thời gian làm việc như sau:

Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ.

Thời gian làm việc buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.
4. Nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm bảo hiểm xã hội Tỉnh Cao Bằng
 • Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định.
 • Tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia.
 • Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã trực thuộc (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện theo đúng quy định.
 • Thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện theo quy định.
 • Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.
 • Quản lý và sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.
 • Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.
 • Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo phân cấp của Tổng Giám đốc.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.
 • Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành Bảo hiểm xã hội Thành phố.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
 • Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội Thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện theo đúng quy định.
 • Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Quản lý công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố.
 • Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
 • Bảo hiểm xã hội Tỉnh Cao Bằng có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế quản lý các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn Tỉnh Cao Bằng theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.
 • Bảo hiểm xã hội Tỉnh Cao Bằng chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh Cao Bằng của Ủy ban nhân dân Thành phố.
 • Bảo hiểm xã hội Tỉnh Cao Bằng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở đặt tại Tỉnh Cao Bằng.
 • Bảo hiểm xã hội Tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 28/01/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3. Chức năng của Trung tâm bảo hiểm xã hội Tỉnh Cao Bằng
Tư vấn về các quy định của pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội

Tư Vấn Miễn phí

Tư vấn về các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến bảo hiểm y tế

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ hưu trí

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến việc xử phạt trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tư vấn các thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm xã hội

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội tại Tỉnh Cao Bằng

Tư vấn khiếu nại các quyết định hành chính không chính xác của cơ quan bảo hiểm xã hội trong quá trình quản lý doanh nghiệp

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hướng dẫn và hỗ trợ về cách kê khai và nộp bảo hiểm xã hội trực tuyến qua mạng bảo hiểm xã hội của cơ quan Nhà nước

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến bảo hiểm xã hội

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

20+

Năm kinh nghiệm thực tiễn

4,237+

Cuộc gọi tư vấn mỗi ngày

2,680+

Hồ sơ khách hàng mỗi năm

99%

Khách hàng hài lòng

Chuyên nghiệp​

Với hơn 20 năm kinh nghiệm thực tế chuyên về luật bảo hiểm xã hội. Luật Quang Huy sẽ đưa ra cho bạn tư vấn chính xác và hợp lý nhất trong từng trường hợp cụ thể bởi các luật sư chuyên nghiệp. 

Nhanh chóng

Tiếp nhận cuộc gọi và giải đáp thắc mắc của khách hàng nhanh chóng. Chúng tôi đơn giản hóa thủ tục hồ sơ cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội nhanh nhất

Chi phí hợp lý

Với phương châm đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và kinh nghiệm dày dặn trong tư vấn vụ việc liên quan đến bảo hiểm xã hội, chúng tôi cam kết rằng chi phí đưa ra đã được tính toán, hợp lý, cân đối cho cả 2 bên.

Đơn giản

Không muốn đi lại nhiều? Bạn chỉ cần ủy quyền toàn bộ cho luật sư, còn lại luật sư sẽ thay mặt bạn thực hiện tất cả hồ sơ thủ tục từ A - Z.

Bảo mật

Công ty Luật Quang Huy cam kết tất cả giấy tờ, thông tin liên quan tới vụ việc của bạn và thông tin cá nhân mọi người liên quan đều được bảo mật tuyệt đối!

Hoạt động 24/7

Tổng đài 19006184 tư vấn pháp luật miễn phí hỗ trợ dịch vụ hoạt động 24/7/365. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn bất cứ lúc nào
Chúng tôi luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên quyền lợi của mình, trong phạm vi luật định

LÝ DO KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA LUẬT QUANG HUY

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN BẢO HIỂM XÃ HỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH QUANG HUY VÀ CỘNG SỰ

Mã số thuế: 0109317446

Được Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội cấp giấy phép hoạt động số 01021743/TP/ĐKHĐ

Hà Nội: Biệt thự E1, khu A10, KĐT Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh: 281 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Phú Thọ: 438 Nguyễn Tất Thành, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Thái Nguyên: 696 Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Copyright © 2023 Luật Quang Huy | Powered by Luật Quang Huy

CHÍNH SÁCH

Chính sách bảo mật

HỖ TRỢ

VỀ CHÚNG TÔI

Giới thiệu

Liên hệ