Người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người còn lại không?

ly hon 3

Trường hợp nào bị hạn chế quyền thăm con sau khi ly hôn? Tôi và chồng tôi có 01 người con chung hơn 2 tuổi và vừa có quyết định ly hôn của Tòa án. Tôi là người được quyền nuôi con. Cho tôi hỏi, có trường hợp nào bị hạn chế quyền thăm con sau khi ly hôn không? Vì chồng tôi hay say xỉn và lấy cớ thăm con để quấy rầy, gây khó dễ cho tôi.

Ai là người có quyền trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con dưới 36 tháng tuổi sau khi ly hôn?

Tại Điều 81 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước lao lý:

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Theo đó, sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình theo pháp luật. Trường hợp con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện kèm theo để trực tiếp trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận hợp tác khác tương thích với quyền lợi của con.

Ly hôn

Nghĩa vụ của người cha khi không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Căn cứ Điều 82 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

“1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Theo đó, người cha không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi; cấp dưỡng cho con; Sau khi ly hôn thì có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thăm nom con mà không ai được cản trở.

Người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người còn lại không?

Theo lao lý tại Điều 83 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước về nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con so với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn:

“1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Theo đó, người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 nêu trên; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình. Như vậy, trường hợp của chị, là người trực tiếp nuôi con và chồng là người không trực tiếp nuôi con hay say xỉn và lấy cớ thăm con để quấy rầy, gây khó dễ thì có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của chồng và yêu cầu chồng người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình

Quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên bị hạn chế trong trường hợp nào?

Theo Điều 85 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước lao lý hạn chế quyền của cha, mẹ so với con chưa thành niên:

“1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:

a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

b) Phá tán tài sản của con;

c) Có lối sống đồi trụy;

d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

2. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.”

Theo đó, cha, mẹ bị hạn chế quyền so với con chưa thành niên trong những trường hợp sau:

– Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

– Phá tán gia tài của con;

– Có lối sống đồi trụy;

– Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp lý, trái đạo đức xã hội.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top