Để được nuôi con dưới 3 tuổi sau khi ly hôn cha phải chứng minh mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng con không?

ly hon 1

Vợ chồng tôi ly hôn khi con gái tôi mới 32 tháng tuổi và vợ tôi được giao quyền trực tiếp nuôi con vì con dưới 36 tháng tuổi. Nhưng vợ tôi không có thu nhập, lối sống và nhân thân không tốt nên tôi muốn giành quyền nuôi con thì cần những điều kiện gì?

Mẹ có đương nhiên được giao quyền trực tiếp nuôi con dưới 36 tháng tuổi không?

Theo Điều 81 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước pháp luật việc trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động mvà không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Theo đó, con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện kèm theo để trực tiếp trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận hợp tác khác tương thích với quyền lợi của con.Như vậy, việc vợ bạn được giao quyền trực tiếp nuôi con vì con dưới 36 tháng tuổi là tương thích lao lý nêu trên. Tuy nhiên, trường hợp vợ bạn không đủ điều kiện kèm theo để trực tiếp trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc vợ chồng bạn có thỏa thuận hợp tác khác tương thích với quyền lợi của con thì hoàn toàn có thể biến hóa người trực tiếp nuôi con.

Ly hôn

Ly hôn ( Hình từ Internet )

Cha không trực tiếp nuôi con sau ly hôn có nghĩa vụ gì đối với con?

Căn cứ theo Điều 82 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

 1. ” Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.
 2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
 3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Theo đó, trường hợp bạn không trực tiếp nuôi con thì có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng quyền của con được sống chung với mẹ, cấp dưỡng cho con và có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn không?

Theo Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

 • “Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
 • 1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
 • 2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:
 • a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
 • b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
 • 3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.
 • 4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.
 • 5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:
 • a) Người thân thích;
 • b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
 • c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
 • d) Hội liên hiệp phụ nữ.”

Việc đổi khác người trực tiếp nuôi con được xử lý khi có một trong những địa thế căn cứ sau:

 • Cha, mẹ có thỏa thuận hợp tác về việc biến hóa người trực tiếp nuôi con tương thích với quyền lợi của con;
 • Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Với pháp luật trên, nếu muốn giành quyền trực tiếp nuôi con, bạn phải chứng tỏ vợ bạn không đủ điều kiện kèm theo để trực tiếp trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con.Các địa thế căn cứ hoàn toàn có thể là vợ bạn không có thu nhập và cũng không có tiền tích góp để nuôi con, liên tục vắng nhà, không có thời hạn dành cho con cháu hoặc có hành vi, lối sống vi phạm pháp lý… Việc nhìn nhận, đánh giá và nhận định đủ hay không đủ điều kiện kèm theo nuôi con do Hội đồng xét xử quyết định hành động. Khi có nhu yếu Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động việc đổi khác người trực tiếp nuôi con.Bên cạnh đó, vợ chồng bạn cũng hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác con được giao trực tiếp cho cha nuôi dưỡng. Nếu xét thấy nhu yếu này là tự nguyện, xuất phát từ quyền hạn của con cháu thì cũng được pháp lý công nhận.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top