CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN – CÔNG TY LUẬT NGUYỄN LÊ TRẦN & CỘNG SỰ

Tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng nếu hai bên không có thỏa thuận hợp tác nào khác. Trên thực tiễn nhiều cặp vợ chồng có xích míc trong việc quản trị hoặc nhiều nguyên do khác so với tài sản chung này. Và để xử lý một phần xích míc trong việc quản lý tài sản chung nếu vợ, chồng có nhu yếu thì có quyền thỏa thuận hợp tác chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Công ty Luật Nguyễn Lê Trần và Cộng sự xin tư vấn như sau:

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Căn cứ theo lao lý tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014 / QH13 ( sau đây goi tắt là Luật Hôn nhân và gia đình năm năm trước ), thì tài sản chung của vợ chồng được hiểu như sau:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được Tặng cho riêng hoặc có được trải qua thanh toán giao dịch bằng tài sản riêng.

 1. Tài sản chung của vợ chồng thuộc chiếm hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo vệ nhu yếu của gia đình, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm chung của vợ chồng.
 2. Trong trường hợp không có địa thế căn cứ để chứng tỏ tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. ”

Hiện nay, vì những nguyên do khác nhau nhiều cặp vợ chồng muốn được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được pháp luật tại Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước như sau: “

 1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận hợp tác chia một phần hoặc hàng loạt tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì có quyền nhu yếu Tòa án xử lý.
 2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo nhu yếu của vợ chồng hoặc theo pháp luật của pháp lý.
 3. Trong trường hợp vợ, chồng có nhu yếu thì Tòa án xử lý việc chia tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật tại Điều 59 của Luật này. ”

Do đó, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có nhu yếu chia tài sản thì có quyền thỏa thuận hợp tác so với tài sản chung, trong trường hợp không thỏa thuận hợp tác được thì có quyền nhu yếu Tòa án xử lý.

Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Về nguyên tắc, tài sản chung của vợ chồng được chia như sau:

 • Vợ, chồng tự thỏa thuận hợp tác phân loại một phần hoặc hàng loạt tài sản chung;
 • Vợ, chồng nhu yếu Tòa án xử lý.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo nhu yếu của vợ chồng hoặc theo lao lý của pháp lý

Điều kiện chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Điều kiện tiên quyết cần phải có để đạt được mục tiêu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là phải có quan hệ hôn nhân, và trong thời kỳ hôn nhân vợ, chồng có tạo lập tài sản chung hợp pháp theo lao lý của pháp lý. Điều kiện về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được pháp luật rõ tại Điều 12 Nghị định 126 / năm trước / NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm trước: “

 1. Tài sản chung của vợ chồng phải ĐK theo pháp luật tại Điều 34 của Luật Hôn nhân và gia đình gồm có quyền sử dụng đất, những tài sản khác mà pháp lý pháp luật phải ĐK quyền sử dụng, quyền chiếm hữu.
 2. Đối với tài sản chung của vợ chồng đã được ĐK và ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì vợ, chồng có quyền nhu yếu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy ghi nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất để ghi tên của cả vợ và chồng.
 3. Trong trường hợp tài sản chung được chia trong thời kỳ hôn nhân mà trong giấy ghi nhận quyền sở hữu, giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ghi tên cả vợ và chồng thì bên được chia phần tài sản bằng hiện vật có quyền nhu yếu cơ quan ĐK tài sản cấp lại giấy ghi nhận quyền sở hữu, giấy ghi nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở văn bản thỏa thuận hợp tác của vợ chồng hoặc quyết định hành động của Tòa án về chia tài sản chung ”

Hậu quả pháp lý chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân

Xem thêm: Mẫu đơn xác nhận nơi cư trú ly hôn mới nhất năm 2022

Hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được pháp luật rõ tại Điều 14 Nghị định 126 / năm trước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình: “

 1. Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm hết chính sách tài sản của vợ chồng theo luật định.
 2. Từ thời gian việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực thực thi hiện hành, nếu vợ chồng không có thỏa thuận hợp tác khác thì phần tài sản được chia; hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản đó; hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng khác của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, chồng.
 3. Từ thời gian việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực hiện hành, nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác lập được đó là thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của vợ, chồng hay là hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng đó thì thuộc chiếm hữu chung của vợ chồng. ”

Theo đó, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân dẫn đến hai hệ quả lớn trong đó gồm có:

Hệ quả về quan hệ nhân thân

Sau khi phân loại tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, quan hệ vợ chồng vẫn sống sót. Dù vợ chồng sống chung hay ở riêng cũng không làm hạn chế những quyền nhân thân giữa vợ, chồng cũng như quan hệ hôn nhân vẫn chưa chấm hết nên vợ chồng vẫn có quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Việc phân loại tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm đổi khác quan hệ giữa cha mẹ và con, không làm đổi khác mối quan hệ nhân thân giữa những thành viên trong gia đình nhưng trong 1 số ít trường hợp ngoại lệ thì nó cũng hoàn toàn có thể làm biến hóa một số ít quan hệ nhân thân trong gia đình như vợ chồng ly hôn, lẩn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng con cháu.

Hệ quả về quan hệ tài sản

Một, theo khoản 1 Điều 14 Nghị định số 126 / năm trước / NĐ-CP pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình: “ Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm hết chính sách tài sản của vợ chồng theo luật định ”, thì tài sản chung của vợ chồng vẫn sống sót khi quan hệ hôn nhân còn sống sót, chỉ khi quan hệ hôn nhân chấm hết thì chính sách tài sản mới kết thúc.

Khi quan hệ hôn nhân còn sống sót thì khối tài sản đó còn liên tục phát sinh và biến hóa. Do đó, ngay cả trong trường hợp vợ chồng phân loại hàng loạt tài sản chung thì cũng không làm biến hóa chính sách tài sản trong tương lai. Như vậy hoàn toàn có thể hiểu việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân không làm biến hóa chính sách tài sản giữa vợ và chồng. Dù vợ, chồng thực thi chia hàng loạt tài sản chung thì chính sách tài sản của vợ, chồng vẫn là chính sách tài sản theo luật định. Việc chia tài sản chung khi hôn nhân đang sống sót chỉ biến hóa hình thức chiếm hữu từ chung sang riêng so với những tài sản nhất định. Những tài sản còn lại không nằm trong thỏa thuận hợp tác vẫn thuộc chiếm hữu chung hợp nhất của vợ chồng.

Hai, kể từ thời gian việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực thực thi hiện hành, nếu vợ chồng không có thỏa thuận hợp tác khác thì phần tài sản được chia; hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản đó; hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng khác của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, chồng.

Trong trường hợp hai vợ chồng đã phân loại tài sản mà không có thỏa thuận hợp tác về việc hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản đã chia thì hoa lợi, cống phẩm đó sẽ là tài sản riêng của người vợ hoặc người chồng. Ba, từ thời gian việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực thực thi hiện hành, nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác lập được đó là thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của vợ, chồng hay là hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng đó thì thuộc chiếm hữu chung của vợ chồng.

Như vậy, sau khi chia tài sản mỗi người độc lập với nhau về thu nhập hợp pháp của mình, phần thu nhập đó sẽ không thuộc phần tài sản chung của vợ chồng mà thuộc phần tài sản riêng của mỗi người. Bốn, thỏa thuận hợp tác về việc phân loại tài sản không làm biến hóa quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm về tài sản xác lập trước thời gian phân loại tài sản có hiệu lực thực thi hiện hành.

Cụ thể quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời gian việc phân loại tài sản chung có hiệu lực thực thi hiện hành vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác. Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự. Mọi vướng mắc cần được tư vấn của người sử dụng xin vui mắt liên hệ qua số điện thoại cảm ứng, email hoặc liên hệ trực tiếp tại Công ty để được tương hỗ.

CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN LÊ TRẦN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: 14-16 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0938343384 (Ls Binh) – 0938132982 (Ls Quyền) – 0977761893 (Ls Huy)

Email: [email protected]

Luật sư hàng đầu tại ILAW:

http://i-law.vn/luat-su/nguyen-duy-binh-301?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top