Thỏa thuận chế độ tài sản trước hôn nhân, phân chia tài sản trong quá trình hôn nhân và sau khi ly hôn được pháp luật quy định như thế nào hiện nay?

Quy định mới nhất của Nước Ta về thỏa thuận hợp tác trước hôn nhân gia đình, phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân gia đình và xác lập tài sản riêng khi ly hôn ( làm rõ so với những khoản tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí ). Trong trường hợp 1 trong 2 người rút tiền từ thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí để xây nhà hoặc sử dụng

Quy định thỏa thuận hợp tác về tài sản trước khi kết hôn là một quy định khá mới ở Nước Ta. Tuy nhiên, trên thực tiễn hầu hết dân cư Nước Ta thường không chăm sóc tới việc lập thỏa thuận hợp tác tài sản trước khi kết hôn. Việc thỏa thuận hợp tác văn bản phân chia tài sản trước khi kết hôn cũng là một phương pháp nhằm mục đích hạn chế tranh chấp về tài sản cho sau này. Nếu được triển khai đúng thì chính sách chia tài sản trước hôn nhân gia đình sẽ tạo ra một bản hợp đồng hôn nhân gia đình bởi ở đó mọi thứ khá rõ ràng và sòng phẳng. Chế định này hoàn toàn có thể bảo vệ quyền hạn của những bên nhưng liệu có bảo vệ và kiến thiết xây dựng được hôn nhân gia đình vững chắc?

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Theo Điều 47 Luật HNGĐ 2014 Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn. Tóm tắt một cách ngắn gọn là trước khi 2 người đi đăng ký kết hôn, 2 người có thể lập một văn bản thỏa thuận về tài sản nào của riêng vợ, tài sản nào của riêng chồng và tài sản nào sẽ là của chung hai vợ chồng. Khi xác lập thỏa thuận này, đồng nghĩa với việc có sự chứng kiến của Pháp Luật để đảm bảo quyền lợi cho hai bên khi có rủi ro xảy ra. Tất nhiên đây là điều không ai mong muốn

Nội dung

Khi nào thì được lập Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng?

Chỉ được lập và công nhận khi 2 người chưa đăng ký kết hôn, quan tâm chưa đăng ký kết hôn nghĩa là 2 người chưa ra Ủy Ban Nhân Dân xã, phường để làm thủ tục đăng ký kết hôn chứ không phải là chưa tổ chức triển khai đám cưới Hai người cùng đoàn kết, đồng thuận, và quyết định hành động lựa chọn chính sách tài sản theo thỏa thuận hợp tác, nghĩa là quyết định hành động cùng nhau lập Văn bản Thỏa thuận về chính sách tài sản của vợ chồng Văn bản Thỏa thuận về chính sách tài sản của vợ chồng phải được lập bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc xác nhận ( tốt nhất là công chứng ) Văn bản Thỏa thuận về chính sách tài sản của vợ chồng sẽ mở màn có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ khi 2 người đăng ký kết hôn

Nội dung của thỏa thuận (Điều 48 Luật HNGĐ 2014)

Tài sản giữa vợ và chồng gồm có tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng; Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà toàn bộ tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân gia đình đều thuộc tài sản chung; Giữa vợ và chồng không có tài sản chung mà toàn bộ tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân gia đình đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó; Xác định theo thỏa thuận hợp tác khác của vợ chồng. Mọi người không nhất thiết phải đúng khuôn mẫu theo nội dung này và trên trong thực tiễn vợ chồng cũng hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác những nội dung khác về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm, nguyên tắc, thủ tục phân chia,… nhưng phải tương thích theo quy định của pháp lý.

Giải quyết các vấn đề khi chưa được thỏa thuận

Khi thực thi chính sách tài sản theo thỏa thuận hợp tác mà phát sinh những yếu tố chưa được vợ chồng thỏa thuận hợp tác hoặc thỏa thuận hợp tác không rõ ràng thì vận dụng quy định tương ứng của chính sách tài sản theo luật định và những quy định sau:

– Nguyên tắc chung về chính sách tài sản của vợ chồng: vợ, chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ điều kiện kèm theo để phân phối nhu yếu thiết yếu của mái ấm gia đình… [ 1 ]

– Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ, chồng trong việc cung ứng nhu yếu thiết yếu của mái ấm gia đình [ 2 ]

– Giao dịch tương quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng [ 3 ]

– Giao dịch với người thứ ba ngay tình tương quan đến thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước, thông tin tài khoản sàn chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp lý không phải ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng [ 4 ]

Sửa đổi, bổ sung chế độ tài sản thỏa thuận của vợ chồng và hậu quả pháp lý

 • Sửa đổi, bổ sung chế độ tài sản thỏa thuận ( Điều 17 NĐ 126/2014)

Trong trường hợp chính sách tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác được vận dụng thì trong thời kỳ hôn nhân gia đình, vợ chồng có quyền thỏa thuận hợp tác sửa đổi, bổ trợ một phần hoặc hàng loạt nội dung của chính sách tài sản đó hoặc vận dụng chính sách tài sản theo luật định. Thỏa thuận sửa đổi, bổ trợ nội dung của chính sách tài sản của vợ chồng phải được công chứng hoặc xác nhận theo quy định của pháp lý.

 • Hậu quả pháp lý ( Điều 18 NĐ 126/2014)

Thỏa thuận sửa đổi, bổ trợ nội dung của chính sách tài sản của vợ chồng có hiệu lực hiện hành từ ngày được công chứng hoặc xác nhận. Vợ, chồng có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng cho người thứ ba biết về những thông tin tương quan theo quy định pháp lý Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài sản phát sinh trước thời gian việc sửa đổi, bổ trợ chính sách tài sản của vợ chồng có hiệu lực thực thi hiện hành vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác.

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu

– Không tuân thủ điều kiện kèm theo có hiệu lực hiện hành của thanh toán giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự và những luật khác có tương quan; – Vi phạm một trong những quy định tại những điều 29, 30, 31 và 32 Luật HNGĐ năm trước – Nội dung của thỏa thuận hợp tác vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, quyền lợi hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của mái ấm gia đình. Nếu hai bên thỏa thuận hợp tác trước hôn nhân gia đình về những yếu tố con cháu, đời sống, … thì không được công nhận về mặt pháp lý chính bới ở Nước Ta chỉ có thỏa thuận hợp tác tài sản trước hôn nhân gia đình còn những thỏa thuận hợp tác khác không tương quan đến tài sản thì TANDTC không công nhận.

Phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân gia đình ( chia tài sản chung ) là việc vợ chồng thỏa thuận hợp tác hoặc nhu yếu Tòa án xử lý.

Khái niệm tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân gia đình
 • Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Cách thức chia
 • Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật hôn nhân và gia đình 2014; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình 2014. 
  Như vậy, việc chia tài sản chung của vợ chồng có thể được giải quyết theo thỏa thuận của vợ chồng hoặc bằng con đường Tòa án.
Hình thức
 • Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
Thời điểm có hiệu lực hiện hành Theo Điều 39 Luật HNGĐ năm trước:

 • Thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.
 • Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.
 • Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
 • Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Hậu quả pháp lý
 • Về quan hệ nhân thân: Sau khi chia tài sản chung, quan hệ vợ chồng vẫn tồn tại. Dù vợ chồng sống chung hay ở riêng cũng không làm hạn chế các quyền nhân thân giữa vợ, chồng.
 • Về quan hệ tài sản: Điều 14 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định: việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định.

Từ thời gian việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực hiện hành, nếu vợ chồng không có thỏa thuận hợp tác khác thì phần tài sản được chia; hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản đó; hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng khác của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, chồng. Nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác lập được đó là thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của vợ, chồng hay là hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng đó thì thuộc chiếm hữu chung của vợ chồng.

Chấm dứt hiệu lực thực thi hiện hành của việc chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân gia đình Sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân gia đình, vợ chồng có quyền thỏa thuận hợp tác chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành của việc chia tài sản chung. Hình thức của thỏa thuận hợp tác được triển khai theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật này. Kể từ ngày thỏa thuận hợp tác của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này có hiệu lực thực thi hiện hành thì việc xác lập tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng được triển khai theo quy định tại Điều 33 và Điều 43 của Luật này. Phần tài sản mà vợ, chồng đã được chia vẫn thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận hợp tác khác. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài sản phát sinh trước thời gian chấm hết hiệu lực hiện hành của việc chia tài sản chung vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác.

Trong trường hợp việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án thì thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung phải được Tòa án công nhận.

Chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân gia đình vô hiệu Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân gia đình bị vô hiệu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây: – Ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của mái ấm gia đình; quyền, quyền lợi hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; – Nhằm trốn tránh thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây: a ) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; b ) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; c ) Nghĩa vụ giao dịch thanh toán khi bị Tòa án công bố phá sản; d ) Nghĩa vụ trả nợ cho cá thể, tổ chức triển khai; đ ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác so với Nhà nước; e ) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp lý có tương quan.

Tài sản riêng khi ly hôn và làm rõ vấn đề về khoản tiền gửi tiết kiệm

Theo Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn quy định như sau:

“ 4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có nhu yếu về chia tài sản thì được thanh toán giao dịch phần giá trị tài sản của mình góp phần vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận hợp tác khác ”

Làm gì để chứng minh tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân?

Mặc dù pháp lý có quy định về tài sản chung, tài sản riêng vợ, chồng nhưng để xác lập rõ ràng tài sản nào là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân gia đình thì không phải là việc dễ. Do đó, để được xác lập có tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân gia đình thì vợ hoặc chồng cần phải chứng tỏ. Bởi khoản 3 Điều 33 Luật HN&GĐ chứng minh và khẳng định:

Trong trường hợp không có địa thế căn cứ để chứng tỏ tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung Như vậy, nếu không có thỏa thuận hợp tác khác hoặc không được tạo lập từ tài sản riêng … thì đều được coi là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân gia đình.

Để coi là tài sản riêng của vợ hoặc của chồng thì người đó phải chứng tỏ. Cụ thể, để chứng tỏ tài sản riêng của vợ hoặc chồng thì hoàn toàn có thể địa thế căn cứ 1 số ít loại sách vở sau:

– Phải chứng tỏ được đây là tài sản hình thành trước hôn nhân gia đình trải qua những loại hợp đồng mua và bán, hóa đơn, chứng từ về việc mua và bán, Tặng cho … có được trước khi kết hôn;

– Tài sản trong thời kỳ hôn nhân gia đình nhưng đã được phân chia tài sản chung vợ chồng trải qua những văn bản phân chia tài sản chung vợ chồng. Trong đó, việc chia tài sản này phải được bộc lộ trải qua văn bản, hoàn toàn có thể được công chứng theo nhu yếu của vợ, chồng hoặc pháp lý ( theo khoản 2 Điều 38 Luật HN&GĐ ).

– Cung cấp được những sách vở tương quan đến việc thừa kế, Tặng Ngay cho, chia riêng;

– Xuất trình bản án, quyết định hành động của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác … Tùy vào từng trường hợp đơn cử và bản thân vợ, chồng đang có những loại sách vở gì để xuất trình với cơ quan có thẩm quyền khi nhu yếu chia tài sản chung và xác lập tài sản riêng.

Về vấn đề khoản tiền tiết kiệm sau khi ly hôn:

Theo Điều 33 Luật HNGĐ 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng: “

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân gia đình, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được Tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận hợp tác là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được Tặng cho riêng hoặc có được trải qua thanh toán giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc chiếm hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo vệ nhu yếu của mái ấm gia đình, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có địa thế căn cứ để chứng tỏ tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. “

Như vậy, so với tiền gửi tiết kiệm chi phí, ta chia làm những trường hợp như sau:

– Trường hợp thứ nhất: khoản tiền gửi tiết kiệm chi phí tại ngân hàng nhà nước là khoản tiền được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân gia đình, do vợ, chồng cùng nhau tạo lập thì hoàn toàn có thể xác lập đây là tài sản chung của hai người. Căn cứ theo khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm năm trước quy định về tài sản chung. Do đó, nếu ly hôn, theo quy định pháp lý thì tài sản về nguyên tắc sẽ được chia đôi.

– Trường hợp thứ hai: khoản tiền gửi tiết kiệm chi phí tại ngân hàng nhà nước là khoản tiền được tạo lập trước thời kỳ hôn nhân gia đình, người khác Tặng Ngay cho hoặc thừa kế riêng… Số tiền gửi trong sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí tại ngân hàng nhà nước được xem là tài sản riêng của bạn và không phải chia khi ly hôn nếu:

+ Có địa thế căn cứ chứng tỏ đây là tài sản riêng của bạn, hoàn toàn có thể là tài sản mà bạn có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được khuyến mãi cho riêng trong thời kỳ hôn nhân gia đình; tài sản được chia riêng cho bạn…

+ Vợ chồng bạn làm văn bản thỏa thuận hợp tác phân chia tài sản tại văn phòng công chứng, theo đó, trong đó có thỏa thuận hợp tác số tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí là tài riêng của bạn, khi ly hôn phần tài sản này sẽ không dùng để chia.

A và B là 2 vợ chồng, có 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ, B bí mật rút 5 tỷ đưa cho bố mẹ của mình để mua đất đứng tên bố mẹ B. Sau đó, bố mẹ của B chuyển quyền sở hữu cho B có công chứng xác thực. Sau khi ly hôn, A phát hiện. Vậy phải giải quyết như thế nào?

Đối với số tiền tiết kiệm chi phí trị giá 10 tỷ, nếu là số tiền trong thời kỳ hôn nhân gia đình thì đây sẽ là tài sản chung của hai vợ chồng A và B ( Điều 33 Luật HNGĐ năm trước ). Do đó, bà B khi rút tiền cần phải có sự chấp thuận đồng ý và thỏa thuận hợp tác trước với ông A nên trong trường hợp này bà đã sử dụng trái quy định pháp lý ( Khoản 1 Điều 29 Luật HNGĐ năm trước ).

Vì vậy, sau khi ly hôn anh A có những dẫn chứng xác nhận việc chị B tự ý rút tiền từ sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí là tài sản chung của hai người thì có quyền khởi kiện tòa án nhân dân đòi bồi thường về khoản tiền đó ( sau khi đã chia tài sản chung khi ly hôn ). Đối với trường hợp 10 tỷ là tài sản riêng của anh A, thì khi có địa thế căn cứ chứng tỏ việc chị B bí hiểm rút tiền ra để sử dụng thì anh A có quyền khởi kiện nhu yếu tòa án nhân dân đòi bồi thường lại số tiền đó cho mình.

[1] Điều 29 Luật HNGĐ 2014

[ 2 ] Điều 30 Luật HNGĐ năm trước [ 3 ] Điều 31 Luật HNGĐ năm trước [ 4 ] Điều 32 Luật HNGĐ năm trước

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top