Xin ly hôn vắng mặt tại Tòa và mẫu đơn xin ly hôn vắng mặt

Xin ly hôn vắng mặt tại Tòa và mẫu đơn xin ly hôn vắng mặt

xin ly hôn vắng mặt… pháp luật về xét xử ly hôn vắng mặt…. Mẫu đơn xin ly hôn vắng mặt…. đơn xin ly hôn vắng mặt…..

Xin ly hôn vắng mặt tại tòa

Câu hỏi của bạn:

Tôi đang muốn làm thủ tục ly hôn nhưng do khoảng cách đia ly lên khó hoàn toàn có thể xuất hiện tại phiên tòa xét xử vây mong Luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục ly hôn xin vắng mặt tại phiên tòa xét xử ly hôn như thế nào? Câu vấn đáp của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Hôn nhân và gia đình 2014
  • Bộ luật tố tụng dân sự năm ngoái

Quy định về xét xử ly hôn vắng mặt

Điều 227 – Bộ luật tố tụng dân sự lao lý về sự xuất hiện của đương sự như sau: “

1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện thay mặt của họ, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự phải xuất hiện tại phiên tòa xét xử; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa xét xử, trừ trường hợp người đó có đơn đề xuất xét xử vắng mặt. Tòa án phải thông tin cho đương sự, người đại diện thay mặt, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa xét xử.

2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện thay mặt của họ, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự phải xuất hiện tại phiên tòa xét xử, trừ trường hợp họ có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án hoàn toàn có thể hoãn phiên tòa xét xử, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì giải quyết và xử lý như sau:

a ) Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án so với nhu yếu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề xuất xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo pháp luật của pháp lý;

b ) Bị đơn không có nhu yếu phản tố, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không có nhu yếu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì Tòa án thực thi xét xử vắng mặt họ;

c ) Bị đơn có nhu yếu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ nhu yếu phản tố và Tòa án quyết định hành động đình chỉ xử lý so với nhu yếu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề xuất xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại so với nhu yếu phản tố đó theo pháp luật của pháp lý … ”

Như vậy khi xử lý ly hôn, vợ hoặc chồng hoàn toàn có thể vắng mặt. Khi một bên vắng mặt mặc dầu đã được Tòa triệu tập hợp lệ, Tòa sẽ có cách xử lý trong từng trường hợp đơn cử. Tuy nhiên trong từng trường hợp, bên vắng mặt là nguyên đơn hay bị đơn thì cách giải quyết và xử lý sẽ khác nhau.

Xin ly hôn vắng mặt

a ) Nguyên đơn vắng mặt Lần thứ nhất vắng mặt, Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa xét xử Lần thứ hai vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử, trong từng trường hợp dưới đây có cách xử lý sau:

  • Vắng mặt và có đơn đề xuất xét xử vắng mặt, Tòa xét xử vắng mặt
  • Vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan Tòa sẽ hoãn phiên tòa xét xử
  • Vắng mặt không có nguyên do chính đáng, không đề xuất xét xử vắng mặt và trong vụ án đó có bị đơn nhu yếu phản tố người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập thì Tòa sẽ đình chỉ xử lý vụ án, chỉ xử lý phần vụ án có nhu yếu phản tố, nhu yếu độc lập. Tư cách nguyên đơn, bị đơn trong trường hợp này sẽ đổi khác.

b ) Bị đơn vắng mặt Lần thứ nhất vắng mặt, Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa xét xử Lần thứ hai vắng mặt, có những trường hợp sau:

  • Vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án hoàn toàn có thể hoãn phiên tòa xét xử.
  • Vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì như sau: Bị đơn không có nhu yếu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì Tòa án triển khai xét xử vắng mặt họ; Bị đơn có nhu yếu phản tố vắng mặt, không có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa sẽ đình chỉ xử lý so với nhu yếu phản tố, nếu bị đơn có đơn đề xuất xét xử vắng mặt thì xét xử vắng mặt họ.

Mẫu đơn xin ly hôn vắng mặt

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẫu đơn xin ly hôn vắng mặt sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — — — — — –

ĐƠN XIN LY HÔN VẮNG MẶT

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN … … … … … … … … … … … … … …

Tôi tên là: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Sinh năm … … … … … … … … …. Dân tộc … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … …

Nghề nghiệp … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Tạm trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Có vợ ( chồng ) là: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm … … … … … … … … …

Dân tộc: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … ….

Nghề nghiệp … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tạm trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày … … tháng … ….. năm … … …. tại Ủy Ban Nhân Dân … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … hoặc ( Chúng tôi chung sống với nhau từ năm … … … … … … ….. đến nay chưa đăng kí kết hôn ).

Lý do xin ly hôn: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do xin xử ly hôn vắng mặt: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

* Về con: Chúng tôi có … … … … … …. con chung là: ( Có nguyện vọng về con ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

* Về gia tài chung của vợ chồng ( Có những gia tài chung gì? Nếu nhu yếu tòa án nhân dân xử lý thì kê khai đơn cử ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

* Về nhà ở: ( Có những nhà ở chung nào? Nếu nhu yếu TANDTC xử lý thì kê khai đơn cử ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

* Những yếu tố khác: Vì nguyên do công tác làm việc / học tập / sức khỏe thể chất / nguyên do chính đáng khác ( nêu trên ): Tôi kính mong Quý Tòa chấp thuận đồng ý sự vắng mặt của tôi trong quy trình xử lý thủ tục Ly hôn với chồng / vợ tôi là: … … … … … … … … … …

Tôi xin cam kết không có khiếu nại, khiếu kiện gì với những nội dung về gia tài chung, về con chung và nợ chung mà tôi đã ghi nhận trong đơn. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. TP.HN, ngày … …. tháng … … năm … ….

Người làm đơn

Tình huống tìm hiểu thêm:

Ly hôn đơn phương khi vắng mặt bị đơn:

Chào Luật sư, hiện tại em muốn xử lý ly hôn đơn phương. Em đã nộp đơn lên Tòa án và họ đã triệu tập lần thứ 1 nhưng chồng em không chịu về để xử lý. Và bên tòa họ nói nếu chồng em không chịu về thì họ sẽ hủy hồ sơ của em. Vậy cho em hỏi là em có quyền được ly hôn đơn phương mà không cần chồng em về được không? Em cần làm những gì để tòa xử lý ly hôn cho em? Lý do em đưa đơn là chồng em ngoại tình và chung sống với người khác từ đầu năm đếm nay. Mong Luật sư giải đáp giúp em! Em xin chân thành cám ơn Luật sư.

Đối với trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Do bạn không nói rõ là bạn nộp đơn ly hôn tại đâu, nới chồng bạn đang sinh sống hay nơi bạn đang sinh sống, nếu trường hợp bạn và chống bạn cùng sinh sống tại một nơi thì về mặt thẩm quyền tòa án nhân dân nơi đó sẽ xử lý và bạn trọn vẹn có quyền làm hồ sơ ly hôn đơn phương mà không cần sự đồng ý chấp thuận của chồng bạn. Nếu bạn và chồng bạn không ĐK thường trú cùng nhau, trường hợp này sẽ có 2 trường hợp.

Thứ nhất: Nếu bạn nộp hồ sơ tại nơi bạn đang thường trú thì hồ sơ sẽ là ly hôn thuận tình, nếu chồng bạn không lên để giải quyết thì Tòa  Án có quyền trả lại hồ sơ để bạn làm lại hồ sơ sang ly hôn đơn phương.

Thư hai: Nếu bạn nộp hồ sơ tại nơi chồng bạn đang sinh sống và đó là hồ sơ đơn phương nếu sau khi Tòa Án xác định chồng bạn đang có địa chỉ tạo nơi Tòa Án đã thụ lý thì Tòa Án phải tiếp tục giải quyết kể cả trường hợp chồng bạn không lên Tòa.

Để được tư vấn chi tiết về ly hôn đơn phương khi vắng mặt bị đơn, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về

Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top