Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đang tồn tại

Nếu địa thế căn cứ vào Điều 18 và Điều 16 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm 1986, việc đương sự tự phân loại tài sản hay Toà án phân loại tài sản, khi hôn nhân đang sống sót và những tài sản khác mới tạo lập sau khi hai người đã sống riêng, đến khi ly hôn những tài sản đó vẫn còn, đều được coi là tài sản chung để chia. Sau khi chia tài sản chung của vợ chồng, theo Điều 18 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm 1986, quan hệ hôn nhân vẫn đang sống sót trước pháp lý, những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm về nhân thân và tài sản giữa vợ chồng theo luật định vẫn có ý nghĩa chi phối cả hai bên. Điều 16 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm 1986 không pháp luật rõ hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ những tài sản được chia trong thời kỳ hôn nhân hoặc những tài sản do mỗi bên tạo lập sau khi đã chia tài sản chung là tài sản riêng. Vì lý do đó khi vợ chồng ly hôn những Toà án vẫn coi tài sản đó là tài sản chung của vợ chồng, đồng thời vận dụng Điều 42 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm 1986 để xét xử.

Tuy nhiên, sau khi Luật Hôn nhân và gia đình năn 2000 ra đời thì cần phải có nhận thức mới và hướng giải quyết đã có khác về cơ bản so với Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986.

Tại Điều 29 Luật hôn nhân và gia đình quy định:

Bạn đang đọc: Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đang tồn tại

“1. Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lư do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thoả thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản; nếu không thoả thuận được thì có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

2. Việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm mục đích trốn tránh triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm về tài sản không được pháp lý công nhận. ” Nghị định số 70/2001 / NĐ-CP ngày 3-7-2001 của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình ( sau đây gọi tắt là Nghị định số 70 ) tại Điều 6 lao lý về chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân là:

“ 1. Thoả thuận chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân pháp luật tại khoản 1 Điều 29 của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình phải được lập thành văn bản và ghi rõ những nội dung sau đây:

a ) Lý do chia tài sản;

b ) Phần tài sản chia ( gồm có bất động sản, động sản, những quyền tài sản ); trong đó cần diễn đạt rõ những tài sản được chia hoặc giá trị phần tài sản được chia;

c ) Phần tài sản còn lại không chia, nếu có;

d ) Thời điểm có hiệu lực hiện hành của việc chia tài sản chung;

đ ) Các nội dung khác, nếu có.

2. Văn bản thoả thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập văn bản và phải có chữ ký của cả vợ và chồng; văn bản thoả thuận có thể có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng không thoả thuận được về việc chia tài sản chung, thì cả hai bên hoặc một bên có quyền nhu yếu Toà án xử lý. ” Tại Điều 10 Nghị định số 70 đã lao lý về thời gian có hiệu lực hiện hành của việc chia tài sản chung như sau: “

1. Trong trường hợp văn bản thoả thuận chia tài sản chung của vợ chồng không xác lập rõ thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của việc chia tài sản, thì hiệu lực thực thi hiện hành được tính từ ngày, tháng, năm lập văn bản.

2. Trong trường hợp văn bản thoả thuận chia tài sản chung của vợ chồng được công chứng hoặc xác nhận theo nhu yếu của vợ chồng, thì hiệu lực hiện hành được tính từ ngày xác lập trong văn bản thoả thuận; nếu văn bản không xác lập ngày có hiệu lực thực thi hiện hành đó, thì hiệu lực hiện hành được tính từ ngày văn bản đó được công chứng, xác nhận. 3. Trong trường hợp văn bản thoả thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải công chứng, xác nhận theo pháp luật của pháp lý, thì hiệu lực thực thi hiện hành được tính từ ngày văn bản đó được công chứng, xác nhận. ”

Theo lao lý tại Điều 29 nêu trên thì chỉ chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân trong những trường hợp sau:

– Trường hợp vợ chồng góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại riêng;

– Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự riêng;

– Có lý do chính đáng khác; ví dụ: tuổi đã già, tuy có mâu thuẫn nhưng không muốn ly hôn mà chỉ có yêu cầu chia tài sản chung để ở với một người con nào đó…

– Việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm tài sản sẽ không được pháp lý công nhận. Chưa có điều luật nào pháp luật nguyên tắc chia tài sản chung khi hôn nhân đang sống sót. Nhưng hoàn toàn có thể hiểu, cũng vận dụng tựa như như trường hợp chia tài sản khi vợ chồng ly hôn. Sau khi chia tài sản chung, quan hệ vợ chồng vẫn sống sót. Dù vợ chồng sống chung hay ở riêng không làm hạn chế những quyền nhân thân giữa vợ, chồng. Vợ chồng vẫn phải triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng theo luật định.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top