Tải quyết định 38/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên quy định về hạn mức giao đất…

0
53

QUYẾT ĐỊNH 38/2014/QĐ-UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên
Quyết định 38/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 38/2014/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 9 năm 2014

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT; HẠN MỨC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA VÀ DIỆN TÍCH ĐẤT Ở ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

     Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

     Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29 tháng 11 năm 2013;

     Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

     Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

     Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 321/TTr-STNMT ngày 26 tháng 8 năm 2014 về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở được xác định lại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số: 374/STP-XDVB ngày 25 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở được xác định lại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1883/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2005 về việc ban hành quy định về hạn mức đất ở khi giao đất và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2011 về việc ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2011 về việc bổ sung một số nội dung Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 10/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa, đối với từng loại đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

     Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên.

     Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cộng đồng dân cư và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Ngọc Long

 QUY ĐỊNH

VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT; HẠN MỨC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA VÀ DIỆN TÍCH ĐẤT Ở ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Văn bản này quy định cụ thể một số nội dung sau:

a) Hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước giao đất ở nông thôn và đất ở đô thị, theo Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai.

b) Hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai.

c) Hạn mức công nhận đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

d) Diện tích tối thiểu được tách thửa theo Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai.

e) Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo Khoản 5 Điều 129 Luật Đất đai.

g) Quy định về đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo Điểm a Khoản 2 Điều 132 Luật Đất đai.

2. Các nội dung không quy định tại văn bản này, thì thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP , ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (sau đây gọi tắt là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên
Quyết định 38/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

>>> Tải quyết định 38/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở được xác định lại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

     Trên đây là quyết định 38/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên quy định về hạn mức giao đất… Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.