TẢI MẪU SỔ ĐỊA CHÍNH – PHẦN ĐĂNG KÝ THỬA ĐẤT 19006184

0
339

MẪU SỔ ĐỊA CHÍNH – PHẦN ĐĂNG KÝ THỬA ĐẤT

SỔ ĐỊA CHÍNH (ĐIỆN TỬ)

PHẦN ĐĂNG KÝ THỬA ĐT

Chữ ký điện tử

I – Thửa đất  

1.1

S thửa:

1.2

Số tờ bản đồ:

1.3

Địa chỉ thửa đất:  

1.4

Diện tích (m²):  

1.5

Tài liệu đo đạc sử dụng:  
II – Người sử dụng đất/Người được Nhà nước giao quản lý đất

2.1

Người thứ nht
 – Tên:
 – Giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân:
 – Địa chỉ:

2.2

Người thứ hai (ghi đối với trường hợp có nhiều người cùng sử dụng đất):
III – Quyền sử dụng đất/Quyền quản lý đất

3.1

Hình thức sử dụng:

3.2

Loại đất:

3.3

Thời hạn sử dụng:

3.4

Nguồn gốc sử dụng:                                              Mã:

3.5

Nghĩa vụ tài chính:

3.6

Hạn chế sử dụng:

3.7

Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề:
IV – Tài sản gắn liền với đất

4.1

Tài sản thứ nhất:

a)

Đặc điểm của tài sản:

b)

Chủ sở hữu:

 

Hình thức sở hữu:

 

Thời hn sở hữu:

c)

Chủ sở hữu thứ hai:

4.2

Tài sản thứ hai (ghi đối với trường hợp có nhiều tài sản):
V – Tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

5.1

Thời điểm nhận hồ sơ đăng ký lần đầu: ngày …/…/…

5.2

Thời điểm đăng ký vào sổ địa chính: ngày …/…/…

5.3

Giấy tờ về nguồn gốc sử dụng, sở hữu:

5.4

Giấy chứng nhận: Số seri:                               , Số vào sổ cấp GCN:

5.5

Hồ sơ thủ tục đăng ký số:
VI – Thay đổi về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất

Thời điểm đăng ký

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý

 

 

 

 

MẪU SỔ ĐỊA CHÍNH
MẪU SỔ ĐỊA CHÍNH

>>> Tải mẫu sổ địa chính(điện tử) – phần đăng ký thửa đất tại đây

     Trên đây là mẫu sổ địa chính – phần đăng ký thửa đất. Để biết được cách ghi và hiểu hơn về sổ địa chính bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.

Trân trọng/