SO SÁNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VỚI CÁC LOẠI QUY HOẠCH KHÁC

0
1674

    Luật sư cho tôi hỏi quy hoạch sử dụng đất khác với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch đô thị khác nhau như thế nào. Xin cảm ơn Luật sư!

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Luật Quang Huy của chúng tôi. Về vấn đề sự giống và khác nhau giữa quy hoạch sử dụng đất và các loại quy hoạch khác, của bạn chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:


Cơ sở pháp lý


So sánh quy hoạch sử dụng đất với các loại quy hoạch khác

Tổng quan về các loại quy hoạch trong quản lý Nhà nước ở Việt Nam

      Công tác quy hoạch ở Việt Nam là một tiến trình chính trị và kỹ thuật, là sự định hướng, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch dài hạn. Hiện nay, hệ thống quy hoạch ở Việt Nam có thể phân thành 04 nhóm lớn sau:

 • Nhóm thứ nhất gồm các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội
 • Nhóm thứ hai gồm các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu. Hai nhóm quy hoạch này đang được lập và quản lý chủ yếu theo Nghị định 92/2006/NĐ-CP, ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và Nghị định 04/2008/NĐ-CP, ngày 11/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP.
 • Nhóm thứ ba gồm các quy hoạch thuộc lĩnh vực xây dựng gồm quy hoạch đô thị căn cứ theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Nghị định 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng vùng căn cứ theo Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Ngoài ra, trong nhóm này còn có thể kể thêm quy hoạch xây dựng nông thôn mới,…
 • Nhóm thứ tư gồm các quy hoạch thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, như: quy hoạch sử dụng đất căn cứ theo Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 13/05/2014 về thi hành Luật Đất đai; quy hoạch khoáng sản theo Luật Khoáng sản năm 2010; quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo Nghị định 40/2016/NĐ-CP, ngày 15/06/2016 về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; quy hoạch xử lý rác thải, …

Như vậy có thể thấy, hệ thống quy hoạch của Việt Nam hiện nay khá phức tạp, đa dạng. Tuy nhiên, trong phạm vi giới hạn bài tập nhóm tháng, chúng em không thể bao quát hết toàn bộ những nội dung liên quan đến việc so sánh quy hoạch sử dụng đất với từng loại quy hoạch trong tất cả các nhóm quy hoạch này được. Vì thế để đảm bảo cho chất lượng bài báo cáo, nhóm chúng em đã nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về hai loại quy hoạch là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hộiquy hoạch đô thị, từ đó đưa ra sự so sánh giữa hai loại quy hoạch này với quy hoạch sử dụng đất và mối quan hệ giữa chúng.

Các khái niệm

1. Quy hoạch sử dụng đất: là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Quy hoạch sử dụng đất bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch sử dụng đất. Bởi vì kế hoạch sử dụng đất chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy trong nhiều trường hợp, quy hoạch sử dụng đất đã bao gồm kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa to lớn trong công tác quản lý và sử dụng đất. Nó đảm bảo cho việc sử dụng đất đai hợp lý và tiết kiệm, đạt các mục tiêu nhất định phù hợp với quy định của Nhà nước. Đồng thời tạo điều kiện cho Nhà nước giám sát được quá trình sử dụng đất.

2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội: là luận chứng phát triển kinh tế – xã hội và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế – xã hội hợp lý trên lãnh thổ nhất định trong một thời gian xác định.

Ngoài ra, dưới góc độ khoa học. quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội còn được định nghĩa như sau: Là tổng hợp những hoạt động nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước hoặc các vùng lãnh thổ nhằm xác định một cơ cấu ngành không gian của quá trình tái sản xuất xã hội thông qua việc xác định các cơ sở sản xuất phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống nhằm không ngừng nâng cao mức sống dân cư, hợp lý hóa lãnh thổ và phát triển kinh tế bền vững.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội có nội dung mang vừa mang tính dự báo vừa mang tính luận chứng. Cụ thể, nó dự báo về mặt phát triển, nghĩa là dự báo về mặt phát triển đối với các ngành, lĩnh vực trên phạm vi lãnh thổ nghiên cứu, nó trả lời cho câu hỏi: Làm cái gì? Làm cho ai?Làm bao nhiêu? Và luận chứng các phương án tổ chức kinh tế – xã hội theo lãnh thổ, nó trả lời cho câu hỏi: Làm ở đâu? Có thể thấy, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội là một công cụ để quản lý sự phát triển của đất nước, thể hiện tầm nhìn, bố trí chiến lược về thời gian và không gian phát triển.

3. Quy hoạch đô thị: là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị. Những hoạt động liên quan đến quy hoạch đô thị là: Đầu tư và phát triển bất động sản; văn hóa lối sống cộng đồng; chính sách phát triển và quản lý bất động sản; chiến lược phát triển kinh tế – xã hội cho mỗi vùng, khu vực; đầu tư hạ tầng kỹ thuật; phát triển và bảo tồn các di sản kiến trúc và thiên nhiên; sự phát triển bền vững của nhân loại.

Quy hoạch sử dụng đất
 Quy hoạch sử dụng đất

Những điểm giống nhau giữa các loại quy hoạch trên

 • Thứ nhất, cả ba loại quy hoạch kể trên đều bao gồm những biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế của Nhà nước, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, phê duyệt, hướng tới một mục tiêu chung là bảo đảm cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu kinh tế xã hội, phát triển kinh tế – xã hội một cách hiệu quả đem lại lợi ích cho đất nước, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.
 • Thứ hai, về trình tự lập quy hoạch, cả ba loại quy hoạch này đều có những bước cơ bản là: Điều tra, thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin về điều kiện tự nhiên, thực trạng dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật để tiến hành lập quy hoạch; lấy ý kiến công khai; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quy hoạch.Ngoài ra, các nguyên tắc của các quy hoạch này đều phải thống nhất, phù hợp với các quan điểm, phương hướng chỉ đạo của Đảng, quy định của pháp luật.
 • Thứ ba, về kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, cả quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch đô thị đều được cấp từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân được Nhà nước khuyến khích.
 • Thứ tư, không chỉ có quy hoạch sử dụng đất mới hướng tới đối tượng là tài nguyên đất mà quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch đô thị cũng hướng đến nguồn tài nguyên đặc biệt này. Cụ thể, một trong những nội dung quan trọng của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội là nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển, khả năng khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có tài nguyên đất. Còn đối với quy hoạch đô thị, đất đai chính là nguồn lực để phát triển đô thị, là cơ sở để phát triển các hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; các công trình hạ tầng xã hội như nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác.

Ngoài ra, về thời hạn công bố công khai quy hoạch thì cả ba loại quy hoạch kể trên đều có thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Sự khác nhau giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch đô thị

Sự khác nhau giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội

Đối tượng của quy hoạch
 • Đối tượng của quy hoạch sử dụng đất là tài nguyên đất. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là căn cứ vào yêu cầu của phát triển kinh tế và các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội điều chỉnh cơ cấu và phương hướng sử dụng đất, xây dựng phương án quy hoạch phân phối sử dụng đất đai thống nhất và hợp lý.
 • Còn đối tượng của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội là các vấn đề về kinh tế xã hội, định hướng phát triển kinh tế xã hội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh….. tập trung phát triển kinh tế xã hội của cả nước hoặc một vùng nào đó. Trong đó tài nguyên đất chỉ là một đối tượng được quy hoạch này tác động.

Như vậy có thể thấy, đối tượng của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội rộng hơn rất nhiều so với đối tượng của quy hoạch sử dụng đất.

Nội dung của quy hoạch
 • Quy hoạch sử dụng đất đưa ra các giải pháp, các kế hoạch sử dụng đất một cách cụ thể, hiệu quả; phân bổ và sử dụng các tài nguyên đất theo chính sách của đất nước, vùng hoặc địa phương. Phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.
 • Trong khi đó, nội dung của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội chỉ mang tính định hướng cho sự phát triển kinh tế xã hội, đưa ra các chính sách đường lối trên mọi mặt của xã hội để phát triển toàn diện đất nước, vùng hoặc địa phương nào đó.

Như vậy, nội dung của quy hoạch sử dụng đất chi tiết, cụ thể hơn và hẹp hơn so với nội dung của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội.

Thời gian của kỳ quy hoạch, thì hai loại quy hoạch này cũng có sự khác biệt, cụ thể là:
 • Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH lập cho thời kì 10 năm, có tầm nhìn từ 15-20 năm và thể hiện cho từng thời kỳ 5 năm. Nó đc rà soát, điều chỉnh, bổ sung phù hợp vs tình hình KT-XH ở từng giai đoạn khác nhau.
 • Còn kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.

Sự khác nhau giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị

Đối tượng quy hoạch
 • Đối tượng của quy hoạch đô thị là không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở, để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, hướng tới phát triển đô thị.
 • Trong khi đó, đối tượng của quy hoạch sử dụng đất chỉ là tài nguyên đất.

Như vậy, đối tượng của quy hoạch đô thị rộng hơn so với đối tượng của quy hoạch sử dụng đất.

Phạm vi quy hoạch
 • Quy hoạch đô thị chỉ áp dụng đối với những khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn.
 • Trong khi đó, quy hoạch sử dụng đất vì có đối tượng quy hoạch là đất đai nên phạm vi quy hoạch sẽ bảo gồm tất cả các vùng, lãnh thổ trên cả nước, áp dụng cho cả khu vực đô thị và khu vực nông thôn.

Do đó, có thể thấy rằng phạm vi quy hoạch đô thị sẽ bị giới hạn hơn, hẹp hơn so với phạm vi quy hoạch sử dụng đất.

Kỳ quy hoạch thì hai loại quy hoạch này có sự khác nhau về mặt thời gian
 • Kỳ quy hoạch đô quy hoạch đô thị là từ 20-30 năm và phát triển theo từng giai đoạn, 5 năm 1 giai đoạn tương ứng vs 1 nhiệm kỳ.
 • Kỳ quy hoạch sử dụng đất có thời hạn là 10 năm phù hợp vs chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

         Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về sự giống và khác nhau giữa quy hoạch sử dụng đất với các loại quy hoạch khác trong quản lý Nhà nước . Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí qua HOTLINE19006184 của Luật Quang Huy để được giải đáp rõ hơn.

Trân trọng./.


Bài viết có liên quan: