QUYẾT ĐỊNH SỐ 3023/QĐ-UBND TP HÀ NỘI 19006184

0
290

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3023/QĐ-UBND TP HÀ NỘI

Quyết định số 3023/QĐ-UBND TP Hà Nội
Quyết định số 3023/QĐ-UBND TP Hà Nội
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3023/QĐ-UBNDHà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

     Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

     Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

     Căn cứ Luật xâdựng ngày 18/6/2014;

     Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012;

     Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

     Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

     Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng v công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phn kết cấu công trình năm 2016;

     Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính – Sở Tài nguyên và Môi trường – Sở Xây dựng – Cục Thuế thành phố Hà Nộtại Tờ trình số 1559/TTrLN: STC-STNMT-SXD-CT ngày  14/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội (Phụ lục số: 01, 02, 03, 04 kèm theo).

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 và Quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

     Trong quá trình triển khai thực hiện, Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp các trường hợp phát sinh chưa có trong Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định tại Quyết định này gửi Sở Xây dựng để chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo bổ sung đơn giá, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định số 3023/QĐ-UBND TP Hà Nội
Quyết định số 3023/QĐ-UBND TP Hà Nội

     >>>Tải Quyết định số 3023/QĐ-UBND TP Hà Nội về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

     Trên đây là quyết định 3023/QĐ-UBND TP Hà Nội về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ… .Để tìm hiểu kỹ hơn về quyết định này bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn. Trân trọng!