Quyết định 62/2014/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum quy định diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở

0
24

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum
Quyết định 62/2014/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 62/2014/QĐ-UBNDKon Tum, ngày 18 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 14/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 592/TTr-STNMT ngày 14/10/2014 và Báo cáo thẩm định số 201/BC-STP ngày 24/9/2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở như sau:

1. Đối với nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, thì diện tích, kích thước của thửa đất mới được tách phải theo đúng diện tích, kích thước mà quy hoạch đã xác định.

2. Đối với nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất hoặc có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa quy định cụ thể diện tích, kích thước thửa đất thì diện tích tối thiểu được tách thửa như sau:

a) Đối với đất ở tại đô thị:

– Trường hợp lô đất được tách thửa không tiếp giáp với trục đường phải có đủ các điều kiện:

+ Diện tích tối thiểu được tách thửa là 40m2;

+ Chiều rộng tối thiểu là 4,0m, chiều dài tối thiểu là 4,0m;

– Trường hợp lô đất được tách thửa tiếp giáp với trục đường có lộ giới từ 20m trở lên phải có đủ các điều kiện:

+ Diện tích tối thiểu được tách thửa của lô đất là 45m2;

+ Chiều rộng (cạnh tiếp giáp với trục đường) tối thiểu là 5,0m, chiều dài tối thiểu là 6,5m.

– Trường hợp lô đất được tách thửa tiếp giáp với trục đường có lộ giới nhỏ hơn 20m phải có đủ các điều kiện:

+ Diện tích tối thiểu được tách thửa của lô đất là 40m2;

+ Chiều rộng (cạnh tiếp giáp với trục đường) tối thiểu là 4,0m, chiều dài tối thiểu là 5,5m.

b) Đối với đất ở tại nông thôn: Lô đất được tách thửa phải có đủ các điều kiện:

– Diện tích tối thiểu là 72m2;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum
Quyết định 62/2014/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum

>>> Quyết định 62/2014/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum về diện tích tối thiểu tách thửa………

     Trên đây là Quyết định 62/2014/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum quy định diện tích tối thiểu được tách thửa.Để tìm hiểu kỹ hơn về quyết định này bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn. Trân trọng!