QUYẾT ĐỊNH 60/2017/QĐ-UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH DIỆN…

0
25

QUYẾT ĐỊNH 60/2017/QĐ-UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 60/2017/QĐ-UBNDThành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

     Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

     Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

     Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

     Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

     Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

     Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sa đi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

     Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

     Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

     Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1981/TTr-STNMT-QLĐ ngày 03 tháng 3 năm 2017, số 4326/TTr-STNMT-QLĐ ngày 05 tháng 5 năm 2017, số 7053/STNMT-QLĐ ngày 18 tháng 7 năm 2017, s 9281/STNMT-QLĐ ngày 08 tháng 9 năm 2017 và số 11702/STNMT-QLĐ ngày 10 tháng 11 năm 2017; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn s 3108/STP-VB ngày 11 tháng 4 năm 2017 và s 7861/STP-VB ngày 15 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này, quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này, không áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa;

c) Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Chính phủ;

d) Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất;

đ) Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa;

e) Tách thửa đối với đất do tổ chức sử dụng; về nhu cầu sử dụng đất và thẩm định nhu cầu sử dụng đất của tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai;

g) Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất ở đã hình thành trước ngày 25 tháng 10 năm 2014 (ngày Quyết định số 33/2014/QĐ-UBNDngày 15 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực thi hành – dưới đây viết tắt là Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND) và có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND, thì không căn cứ diện tích tối thiểu theo quy định tại Quyết định này;

h) Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất không phải là đất ở đã hình thành từ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, có diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Quyết định này, thì không căn cứ diện tích tối thiểu theo quy định tại Quyết định này.

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

    >>>Tải Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

     Trên đây là quyết định 60/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa….Để tìm hiểu kỹ hơn về quyết định này bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn. Trân trọng!