Quyết định 22/2014/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn về hạn mức đất tại đô thị…

0
28

                                                   Quyết định 22/2014/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn
Quyết định 22/2014/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/2014/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ, DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 507/TTr-STNMT ngày 20/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số33/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: TN&MT, TC, XD, TP;
– TT. Tỉnh ủy;
– TT HĐND tỉnh;
– CT, PCT UBND tỉnh;
– Đoàn đại biểu QH tỉnh;
– UBMTT tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh;
– Công báo tỉnh; Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 
– Lưu: VT, (KTN).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vy Văn Thành

 

QUY ĐỊNH

HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ, DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ NẰM NGOÀI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22 /2014/QĐ-UBND ngày 09 /12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về hạn mức giao đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

b) Tách thửa đất liên quan đến các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cấp có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án về đất đai;

c) Thửa đất đã hình thành trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành mà có diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định;

d) Nhà ở liên kế tại đô thị cần cải tạo, chỉnh trang đô thị, khi tách thửa không áp dụng Quy định này mà thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Ủy ban nhân dân các cấp; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hạn mức giao đất ở tại đô thị

1. Hạn mức giao đất ở tại các thị trấn tối đa không quá 120 m2.

2. Hạn mức giao đất ở tại các phường, khu vực quy hoạch phát triển đô thị thuộc thành phố Lạng Sơn không quá 100 m2.

Điều 4. Diện tích tối thiểu được tách thửa

Thửa đất mới hình thành (không bao gồm diện tích đất hành lang bảo vệ các công trình công cộng) do tách thửa phải bảo đảm các điều kiện sau:

1. Diện tích tối thiểu của thửa đất 40 m2.

2. Kích thước các cạnh của thửa đất: Phải có chiều rộng mặt tiền (là cạnh tiếp giáp với chỉ giới xây dựng) tối thiểu là 3 m hoặc chiều sâu thửa đất (tính từ chỉ giới xây dựng trở vào) tối thiểu là 3 m.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn
                                       Quyết định 22/2014/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn

>>>Tải Quyết định 22/2014/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu được được tách thửa đối với đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

     Trên đây là Quyết định 22/2014/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn. Để tìm hiểu kỹ hơn về quyết định này. Ban vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn. Trân trọng!