QUYẾT ĐỊNH 20/2015/QĐ-UBND TỈNH KIÊN GIANG 19006184

0
30

QUYẾT ĐỊNH 20/2015/QĐ-UBND TỈNH KIÊN GIANG

 

QUYẾT ĐỊNH 20/2015/QĐ-UBND TỈNH KIÊN GIANG
QUYẾT ĐỊNH 20/2015/QĐ-UBND TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH 
KIÊN GIANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 20/2015/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 336/TTr-STNMT ngày 03 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc tách thửa đất ở.

Điều 3. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở

1. Thửa đất ở tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới xây dựng lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Diện tích của thửa đất sau khi trừ chỉ giới xây dựng tối thiểu là 45 m2;

b) Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m;

c) Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m.

2. Thửa đất ở không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Diện tích của thửa đất sau khi trừ chỉ giới xây dựng (nếu có) tối thiểu là 36 m2;

b) Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m;

c) Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

1. Quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai của các cơ quan đã giải quyết trước đây thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về tố tụng hành chính.

2. Quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai thực hiện theo Quyết định này, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Điều 5. Giải quyết đối với các trường hợp vướng mắc khác trong thực tế không được cụ thể hóa trong Quy định này

Những trường hợp vướng mắc khác trong thực tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH 20/2015/QĐ-UBND TỈNH KIÊN GIANG
QUYẾT ĐỊNH 20/2015/QĐ-UBND TỈNH KIÊN GIANG

>>>Tải Quyết định 20/2015/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

      Trên đây là quyết định 20/2015/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang về diện tích tối thiểu được tách thửa….Để tìm hiểu kỹ hơn về quyết định này bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn. Trân trọng!