Quyết định 14/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang quy định về hạn mức đất…

0
40

                            Quyết định 14/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang
Quyết định 14/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14/2014/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 06 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT, CÔNG NHẬN, TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở; HẠN MỨC GIAO ĐẤT TRỐNG, ĐỒI NÚI TRỌC, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG THEO QUY HOẠCH CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 166/TTr-STNMT ngày 28/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hạn mức giao đất, công nhận, tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo quy hoạch cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 3011/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 và Quyết định 1211/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường; (để báo cáo);
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– TTr UBND tỉnh;
– Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
– Website Chính phủ,
– Văn phòng Tỉnh ủy;
– Văn phòng ĐĐBQH&HĐND Tỉnh;
– CVP, PVP UBND tỉnh;
– Sở Tư pháp tỉnh;
– Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
– Lưu: VT, CVNCTH, NNTN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đàm Văn Bông

 

QUY ĐỊNH

HẠN MỨC GIAO ĐẤT, CÔNG NHẬN, TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở; HẠN MỨC GIAO ĐẤT TRỐNG, ĐỒI NÚI TRỌC, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG THEO QUY HOẠCH CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về:

1. Hạn mức giao đất ở mới.

2. Hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở.

3. Diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa đất.

4. Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hạn mức giao đất ở mới cho hộ gia đình, cá nhân

1. Ở khu vực các phường thuộc thành phố Hà Giang diện tích tối đa là 150,0 m2 cho một thửa đất.

2. Ở khu vực các thị trấn diện tích tối đa là 200,0 m2 cho một thửa đất.

3. Ở khu vực các xã diện tích tối đa là 400,0 m2 cho một thửa đất.

4. Hạn mức giao đất ở mới quy định tại các khoản 1, 2, 3 điều này không áp dụng trong trường hợp giao đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở và các dự án cụ thể do UBND tỉnh phê duyệt.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang
                                 Quyết định 14/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

 >>>Tải Quyết định 14/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang ban hành quy định về hạn mức giao đất, công nhận, tách thửa đối với đất ở, hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo quy hoạch cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

     Trên đây là Quyết định 14/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang. Để tìm hiểu kỹ hơn về quyết định này. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn. Trân trọng!