TẢI PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU MỚI NHẤT – 19006184

0
89

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK02 ban hành 
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

 1. Thông tin về người viết phiếu báo
 2. Họ và tên (1): …………………………………………………………………. 2. Giới tính:……………..
 3. CMND số:………………….…………………….4. Hộ chiếu số:……………………………………….
 4. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………
 5. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:……………………..

 1. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khu
 2. Họ và tên (1):………………………………………….……………………. 2. Giới tính:………………..
 3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/………………. 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:…………………
 4. CMND số:……………………………. 7.Hộ chiếu số:………………………………………………….
 5. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………….
 6. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………..
 7. Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………………………………………………………………..
 8. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………….
 9. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

……………………………….……………..……………… Số điện thoại liên hệ:………………………..

 1. Họ và tên chủ hộ:……………………………..………….14.Quan hệ với chủ hộ:………………..
 2. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2):………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Những người cùng thay đổi:
TTHọ và tênNgày,tháng,năm sinhGiớitínhNơi sinhNghềnghiệpDântộcQuốc tịchCMND số (hoặc Hộ chiếu số)Quan hệ với người có thay đổi

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU
PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU

=>  TẢI PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU MỚI NHẤT

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú;thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II