Phân loại tội phạm theo BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

0
222

     Hỏi: Thưa Luật sư, tôi thấy cách phân loại tội phạm theo BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 khác với cách phân loại tội phạm theo BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Luật sư cho tôi hỏi việc nhà làm luật bổ sung cách phân loại tội phạm tại BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu quả như thế nào?

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho  Luật Quang Huy . Về vấn đề phân loại tội phạm theo BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:


Căn cứ pháp lý:


Phân loại tội phạm theo BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

    Cách phân loại tội phạm theo BLHS 1999 sửa đổi bổ sung 2009 được quy định cụ thể tại Khoản 2, 3 Điều 8 gộp chung với khái niệm “Tội phạm” (Khoản 1 Điều 8)

    1.  “ Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

     2. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.”

     Cách phân loại tội phạm theo BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 được quy định tại một điều riêng tách biệt với khái niệm “Tội phạm”:

     “1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:

     a) Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

     b) Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

    c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

     d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

    2. Tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện được phân loại căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều này và quy định tương ứng đối với các tội phạm được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này”.

Phân loại tội phạm theo BLHS 2015
Phân loại tội phạm theo BLHS 2015

     Theo quy định của BLHS 1999 sửa đổi năm 2009, phân loại tội phạm được quy định cùng trong một điều luật quy định khái niệm tội phạm (Điều 8 BLHS 1999) là không phù hợp nên cần tách thành một điều luật riêng để đảm bảo tính minh bạch.

     Mặt khác, sửa đổi căn cứ phân loại tội phạm ở tội ít nghiêm trọng, vì nếu chỉ căn cứ vào mức hình phạt tù có thời hạn không quá 3 năm như hiện nay thì không bao quát hết các khung (khung cơ bản) không có hình phạt tù. Do đó BLHS quy định theo hướng ngoài mức phạt tù có thời hạn là 3 năm như hiện hành còn bổ sung thêm các hình phạt khác cho phù hợp. Cùng với đó, sửa đổi cách nêu khái niệm về các tội phạm với cụm từ: “có tính chất và mức độ nguy hiểm” thay cho cụm từ: “gây nguy hại” cho phù hợp với căn cứ phân loại là dựa vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội.

      Quy định về tội phạm ít nghiêm trọng trong BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đã mở rộng hơn so với Bộ luật hình sự 1999. Bộ luật Hình sự cũ chỉ căn cứ vào mức hình phạt tù có thời hạn không quá 3 năm nên không bao quát hết các khung hình phạt cơ bản mà không có hình phạt tù. Do đó quy định theo hướng ngoài mức phạt tù có thời hạn là 3 năm còn có phạt tiền, cải tạo không giam giữ là phù hợp.

     Ngoài ra, có thể thấy một điểm khác biệt lớn nhất BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 so với Bộ luật Hình sự 1999 là Bộ luật Hình sự 2015 đã tách quy định về phân loại tội phạm ra thành một điều luật riêng, không còn chung với điều luật quy định về khái niệm tội phạm. Việc này đã góp phần đảm bảo tính minh bạch khi các chủ thể áp dụng Bộ luật để nghiên cứu và thực thi.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật hình sự qua HOTLINE 19006184 của Luật Quang Huy để được giải đáp.


Bạn có thể tham khảo :