PGNHS 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH

0
24

Số Hồ sơ: ………………………                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số: 602                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH.

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

 1. Tên đơn vị: …………………………………………………………………… Mã đơn vị:…………………………………………..
  2. Điện thoại: ……………………………………………………………………. Email: ………………………………………………..
 2. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): ………………………………………………………………………..
Số TTLoại giấy tờ, biểu mẫuSố lượng
INgười tham gia:
1Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người)
2Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có; áp dụng kể từ ngày 01/01/2018)
IIĐại lý thu/Cơ quan BHXH (trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH):
1Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (mẫu D05-TS)
2Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS) (nếu có)

Lưu ý:

 1. Người tham gia/Đại lý thu/Cơ quan BHXH (đối với trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai hồ sơ.
 2. 2. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

GIAO BƯU ĐIỆN LÚC ……..GIỜ……….NGÀY……….THÁNG……….NĂM………

Kết quả sổ BHXH, thẻ BHYT (nếu có) sẽ được cơ quan BHXH trả qua Bưu điện.

Ngày trả kết quả: ……………./……………../……………..

           ……………, ngày…… tháng…… năm……                                                          

                  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                               Người nộp hồ sơ

                        (Ký, ghi họ tên)                                                                                       (Ký, ghi họ tên)

 

 

 

 

 

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH

 ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

 

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………

 1. Phần kê khai bắt buộc

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………..…………………………

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ………/………/…………… [03]. Giới tính: ………………………………..

[04]. Quốc tịch ………………………… [05]. Dân tộc ………………………………………………..……

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): ………………………………………….……

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……………………. [06.3]. Tỉnh (Tp): ……………………………

[07]. Địa chỉ nhận hồ sơ: [07.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .…….………………………………….…

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ..……..………………. [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): .………..…………………………… [07.4].Tỉnh (Tp): …………….……………………………….………

[08]. Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): …………………………………………

 1. Phần kê khai chung

[09]. Mã số BHXH (đã cấp):……………………[09.1]. Số điện thoại liên hệ:………………………………

[09.2]. Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước: ……………….. ………………………..……………………

[10]. Mã số hộ gia đình (đã cấp): ……………………………………………………………………………

(trường hợp chưa có mã hộ gia đình thì kê khai bổ sung Phụ lục đính kèm tờ khai)

[11]. Mức tiền đóng: …………………………..…… [12]. Phương thức đóng: …..………………..………

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: ……………………………………..…..………………

[14]. Nội dung thay đổi, yêu cầu:

……………………………………………………………………………………………..…………………

[15]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..…………………

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

………., ngày ……. tháng ……. năm ………..

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

   

Phương pháp lập:  Ghi đầy đủ thông tin còn thiếu vào các chỉ tiêu trên Tờ khai, không phải kê khai các chỉ tiêu ([10], [11], [12], [13], [14], [15]. Lưu ý một số chỉ tiêu sau:

[06]. Nơi đăng ký Giấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã đăng ký giấy khai sinh. Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh lần đầu thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

[09]. Mã số BHXH: Trường hợp có số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT thì ghi số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, người kê khai ký ghi rõ họ tên.

Phụ lục: Thành viên hộ gia đình

Họ và tên chủ hộ: …………………………………………………… Số điện thoại (nếu có): ……………………………….……………………………..

Số sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú):…………………Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố)……………………….Xã (phường, thị trấn):…………………………………….

Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):………………………………………..……….Tỉnh (Tp): …………………………………………………………..……

SttHọ và tênMã số BHXHNgày, tháng, năm sinhGiới tínhNơi cấp giấy khai sinh Mối quan hệ với chủ hộSố CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếuGhi chú
AB1234567
1
2
3
4

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng

 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

………., ngày ……. tháng ……. năm ………..

Người kê khai

 

Phương pháp lập: 

* Phần thông tin chung: ghi đầy đủ họ và tên chủ hộ; ghi số sổ hộ khẩu (hoặc số sổ tạm trú); số điện thoại liên hệ (nếu có); ghi rõ địa chỉ: thôn (bản, tổ dân phố); xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố).

Trường hợp hộ gia đình chỉ có giấy tạm trú thì vẫn thực hiện kê khai nhưng ghi rõ cụm từ “giấy tạm trú” vào cột ghi chú.

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột A: ghi số thứ tự từ 1 đến hết các thành viên trong hộ gia đình.

– Cột B: ghi đầy đủ họ và tên của từng người trong sổ hộ khẩu (trừ những người tạm vắng) hoặc sổ tạm trú (bao gồm chủ hộ và các thành viên trong hộ).

– Cột 1: ghi mã số BHXH đối với từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan BHXH cấp, hoặc số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT.

– Cột 2: ghi ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

– Cột 3: ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

– Cột 4: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh.

Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

– Cột 5: ghi mối quan hệ với chủ hộ (là vợ, chồng, con, cháu…).

– Cột 6: Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (nếu có): ghi số chứng minh nhân dân hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.

– Cột 7: ghi những nội dung cần ghi chú.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, người kê khai ký ghi rõ họ tên.


               

Mẫu D01-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH

 ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KÊ THÔNG TIN

(1): …………………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo(2) …………………………………………………………………………………………………………)

 

TTHọ và tênMã số BHXHTên, loại văn bảnSố hiệu văn bảnNgày ban hànhNgày văn bản có hiệu lực Cơ quan ban hành văn bảnTrích yếu văn bảnTrích lược nội dung cần thẩm định
12345678910
…………..
…………..
…………..
………….
………….

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

                                                                                                                                            Ngày ….. tháng ….. năm …….

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tên Đại lý: ……………………..………………………
 
Số định danh: ………………………………………….. 
Địa chỉ: ………..………………………………………. 
DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
       
STTHọ và tênMã số BHXHMức tiền làm căn cứ đóngPhương thức đóngSố tiền đóngGhi chú
Số tháng đóngTừ tháng/nămTổng sốNgười tham gia đóngNSNN hỗ trợ
ABC1234 = 5 + 6567
ITăng        
I.1Người lao động       
       
I.2Tiền lương       
       
 Cộng tăng        
IIGiảm        
I.1Người lao động       
       
I.2Tiền lương       
       
Cộng giảm        
       
 Tổng số sổ BHXH đề nghị cấp: ……  …….., ngày ….tháng…..năm…….
 Cán bộ thuTrưởng phòng (Tổ) thu Đại lý ……
  (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)  (ký, ghi rõ họ tên)

 Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

=> Tải PGNHS 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH tại đây.

Trên đây là toàn bộ nội dung vềPGNHS 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


 • THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT – 19006184
 • Nghị định Số: 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
 • THÔNG TƯ SỐ: 106/2010/TT-BTC HƯỚNG DẪN LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI KHOẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT