Tải mẫu đơn xin thuận tình ly hôn mới nhất

0
52

MẪU ĐƠN XIN THUẬN TÌNH LY HÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THUẬN TÌNH LY HÔN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN………………………………………………………………………………………………………….

Tôi tên :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CMND (Hộ chiếu) số: ………………………….. ngày và nơi cấp……………………………………………………………………………

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)……………………………………………………………………………………………………………….

Xin được ly hôn với: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Năm sinh :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND (Hộ chiếu) số:…………………………..  ngày và nơi cấp :………………………………………………………………………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………

  • Tình trạng hôn nhân của vợ chồng

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Về con chung

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Về tài sản chung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Về nghĩa vụ tài sản chung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Về cấp dưỡng cho con

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. Ngày ……….. tháng……….. năm……..

                   Người làm đơn

  (Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

 

                   Người làm đơn

  (Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

 

mẫu đơn xin thuận tình ly hôn mới nhất
mẫu đơn xin thuận tình ly hôn mới nhất

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

=> Tải mẫu đơn xin thuận tình ly hôn

Hướng dẫn Viết Mẫu đơn xin thuận tình ly hôn: 

+ Phần tình trạng hôn nhân của vợ chồng: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, hiện tại mong muốn làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc thuận tình ly hôn.

+ Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), và vấn đề thỏa thuận nuôi con, con nào ở với ai phải cụ thể. Nếu không có con khi chưa có con chung. 

+ Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), có phân chia gì như thế nào…. và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+ Phần nghĩa vụ tài sản chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, và phân chia trả nợ như thế nào. Nếu không có nợ chung ghi không có.

+ Phần cấp dưỡng cho con: Có thỏa thuận gì về việc cấp dưỡng chưa hay có yêu cầu gì về mức cấp dưỡng.