Tải Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Đơn Phương Năm 2018

0
219

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………………………………………

Tôi tên :………………………………………………………………………………………………………………..

Năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………..

CMND (Hộ chiếu) số:: ………………………….. ngày và nơi cấp : …………………………………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)…………………………………………………………………………..

Xin được ly hôn với: ……………………………………………………………………………………………..

Năm sinh :…………………………………………………………………………………………………………….

CMND (Hộ chiếu) số:………………………….. ngày và nơi cấp :………………………………………..

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Tình trạng hôn nhân của vợ chồng

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Về con chung

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Về tài sản chung

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Về nghĩa vụ tài sản chung

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Về cấp dưỡng cho con

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                      ……………… Ngày ……….. tháng……….. năm……..

                                                                                                  Người làm đơn

                                                                                              (Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG
MẪU ĐƠN XIN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

=> Tải mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

Hướng dẫn Viết Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương: 

+   Phần tình trạng hôn nhân của vợ chồng: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay ly thân; cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn ….  và mong muốn làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

+   Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và đề nghị nuôi con, có thỏa thuận gì về việc nuôi con hay chưa …. Nếu chưa có con chung ghi chưa có.

+   Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia, tài sản hay chưa … và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+   Phần nghĩa vụ tài sản chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có.

+ Phần cấp dưỡng cho con: Có thỏa thuận gì về việc cấp dưỡng chưa hay có yêu cầu gì về mức cấp dưỡng