ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở – 19006184

0
18

Đơn xin giao đất để làm nhà ở 


 

 ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở
(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn……………………………………………………

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh……………………………………

1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

2. Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………..

4. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

……………………………..Điện thoại: ……………………………………………………………..

5. Địa điểm khu đất xin giao: ……………………………………………………………………………

6. Diện tích (m2): ……………………………………………………………………………………..

7. Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

8. Phương thức trả tiền sử dụng: ……………………………………………………………….

9. Cam kết:

– Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

– Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

– Các cam kết khác (nếu có): ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

  Người xin giao đất
(Ký và ghi rõ họ tên)

.

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…

1. Về nhu cầu của người xin giao đất: …………………………………………………………

2. Về khả năng quỹ đất để giao: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

 

 ……………, ngày … tháng … năm……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

     Trên đây là mẫu đơn xin giao đất để làm nhà ở. Nếu còn vướng mắc về nội dung của đơn xin đính chính sổ đỏ và cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thờ


Các bài viết liên quan: