Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội- tổng đài tư vấn 19006184

0
29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Mẫu số 05/SBH

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố………….

Tên tôi là:…………………………………………………………. Giới tính:……………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………….

Nguyên quán:……………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú):……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng minh thư số:…………………………………………………………………………….

Nơi cấp:………………………………………………………….. ngày cấp:…………………..

Số sổ BHXH:……………………………………………………………………………………………

Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện):…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện):

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời:……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên, đề nghị cơ quan BHXH xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.

………, ngày… tháng… năm……
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mục đích: Để người tham gia BHXH kê khai nội dung, lý do cấp lại sổ BHXH khi mất hoặc hỏng bìa sổ BHXH và các trang sổ tờ rời.

Phương pháp lập: Người tham gia BHXH kê khai đầy đủ các nội dung có trong mẫu đơn như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú), nơi làm việc hoặc nơi đóng BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện), lý do cấp lại sổ BHXH.

Ghi chú: Người đang tham gia BHXH thì ghi tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi đóng BHXH. Trường hợp ngừng đóng BHXH thì ghi tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi đóng BHXH trước khi ngừng việc.

Bảo hiểm xã hội
                             Bảo hiểm xã hội

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 

=> Tải Đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm tại đây.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


  • THÔNG TƯ SỐ: 03/2015/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
  • THÔNG TƯ SỐ: 134/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
  • NGHỊ ĐỊNH SỐ: 115/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC