Diện tích tối thiểu tách thửa tỉnh Vĩnh Phúc – Tổng đài tư vấn pháp luật 24h

0
48

Câu hỏi: Diện tích tối thiểu tách thửa tỉnh Vĩnh Phúc là bao nhiêu?

Diện tích tối thiểu tách thửa tỉnh Vĩnh Phúc


Căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013
 • Quyết định 282016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu; hạn mức giao đất trống đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
 • Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về giao đất xây dựng nhà ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Diện tích tối thiểu tách thửa tỉnh Vĩnh Phúc
  Diện tích tối thiểu tách thửa tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi: Diện tích tối thiểu tách thửa tỉnh Vĩnh Phúc. Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Điều kiện chung của thửa đất khi tiến hành thủ tục tách thửa

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở.
 • Diện tích các thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo quy định của  của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Quyết định của tỉnh Vĩnh phúc về diện tích tối thiểu được phép tách thửa

Theo  khoản 4 Điều 1 Quyết định 28/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 12 Quyết định 42/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc quy định như sau:

2.1 Về diện tích đất ở tối thiểu để được phép tách thửa

     “Diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu trên địa bàn tỉnh là ba mươi (30) mét vuông“. Như vậy đối với đất có mục đích sử dụng là đất ở thì phải đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu đối với mỗi thửa đất sau khi tách thửa là 30m2.

2.2 Điều kiện tách thửa đất ở

     Hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển nhượng, tặng cho, chia tách thửa đất ở để hình thành thửa mới mà không có sự nhập thửa giữa các thành viên trong hộ gia đình, hoặc giữa những hộ gia đình, cá nhân với nhau thì diện tích thửa đất mới hình thành sau khi chia tách phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ ba (03) mét trở lên và diện tích không nhỏ hơn ba mươi (30) mét vuông;
 • Trường hợp khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 1,5 mét và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng để xây dựng nhà ở phải đảm bảo đủ điều kiện tại Khoản 1 Điều này;
 •  Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có quy chế quản lý hoạt động xây dựng hay quy chế quản lý quy hoạch thì việc tách thửa phải tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt;
 • Trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

     Đối với trường hợp người sử dụng đã nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được xét cấp Giấy chứng nhận theo diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu theo Quyết định này.

Diện tích tối thiểu tách thửa tỉnh Vĩnh Phúc
                        Diện tích tối thiểu tách thửa tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

3. Các trường hợp không được tách thửa

     Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quyết định 28/2016/QĐ-UBND thì các trường hợp không được phép tách thửa đất ở là:

 • Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

4 Trình tự, thủ tục tách thửa

     Theo quy định tại khoản 10 điều 9 Thông tư 24/2014 thì bộ hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục tách thửa thi thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin tách thửa theo mẫu số 11/ĐK
 • Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và một trong các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất.

     Theo quy định tại điều 60 Nghị định 43/2014 thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai.  Ở địa phương chưa có văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đất đai thì sẽ nộp tại ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc phòng tài nguyên và môi trường. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Diện tích tối thiểu tách thửa tỉnh Vĩnh Phúc. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.