Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần theo Luật bảo hiểm xã hội

0
64

     Hỏi:Chào luật sự, trước đây tôi làm việc tại  một  doanh nghiệp doanh nhân sau đó tôi chuyển sang làm tại một cơ quan nhà nước cho đến hiện nay và tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Hiện nay, tôi đã 60 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm. Nay tôi muốn xin nghỉ việc và ra nước ngoài định cư cùng con gái. Xin hỏi, khi tôi nghỉ việc  đã đáp ứng điều kiện để hưởng lương hưu hàng nhưng có nguyện vọng hưởng bảo hiểm xã hội một  lần có được không. Và nếu tôi được hưởng bảo hiểm xã hội  thì cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần mà tôi được hưởng như thế nào?. Tôi xin cảm ơn!.

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần theo Luật bảo hiểm xã hội


Cơ sở pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.


cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần
cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

     Cảm ơn ông đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần của ông chúng tôi xin tư vấn cho ông  như sau:

1.Về hưởng lương hưu hàng tháng.

     Theo dữ liệu mà ông cung cấp, thì ông là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại  Điểm a khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

“1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;..”

     Do đó, theo quy định của pháp luật, ông sẽ được hưởng quyền lợi từ chế độ bảo hiểm xã hội.

-Điều kiện hưởng chế độ hưu trí được quy định tạĐiều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp”.

     Hiện nay ông đã 60 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm và bị suy giảm khả năng lao động là 62%. Với độ tuổi, thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội của ông thì ông có  đủ điều kiện để hưởng lương hưu hàng tháng.

2.Về hưởng bảo hiểm xã hội một lần

-Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Theo quy định của pháp luật, khi ông đáp ứng điều kiện để hưởng lương hưu hàng tháng nhưng có nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần để ra nước ngoài định cư cùng con gái là một trường hợp mà pháp luật cho phép người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo điểm b khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;…”

Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Căn cứ vào dữ liệu ông nêu: ông có thời gia đầu làm việc tại doanh nghiệp tư nhân sau đó làm việc tại cơ quan nhà (tức là ông vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương trong hệ thống thang lương bảng lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định).

 Nên cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần của ông sẽ được quy định:

Khoản 3 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

     Theo quy định tại khoản 3 thì mức bình quân tiền lương của ông sẽ là bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của thời gian làm việc tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

     Cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội này được hướng dẫn chi tiết tại khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH sau:

3. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 3 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl=Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định +Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương cho người sử dụng lao động quyết định :Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

  1. a) Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

     Mà khoản 1 Điều 30 Thông tư 59/2015 quy định cụ thể trong từng trường hợp.

“1. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

a) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

60 tháng

b) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm (72 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

72 tháng

c) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm (96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

96 tháng

d) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm (120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

120 tháng

đ) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm (180tháng) cuối trước khi nghỉ việc

180 tháng

e) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm (240tháng) cuối trước khi nghỉ việc

240 tháng

g) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của của toàn bộ thời gian đóng

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

      Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm của ông  sẽ được tính bằng tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định  với tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do DNTN quy định  sau đó chia cho tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội. Và khi tính được mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đây sẽ là cơ sở để đưa ra cách tính bảo hiểm xã hội một lần.

cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần
cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

 Căn cứ theo khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì sau khi tính được mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội thì ta có thể tính được mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

     Do trong trường hợp này, ông không nói rõ thời gian hưởng bảo hiểm xã hội cụ thể nên chúng tôi chỉ xin tư vấn cách tính bảo hiểm xã hội một lần như trên cho ông.

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần của ông . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, ông vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật 2018

Thủ tục cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội do làm mất 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 41/2014/TTLT-BYT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ