BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

0
22

     Câu hỏi: Luật sư cho e hỏi, hiện e có 1 mảnh đất 251m2 (10*25.1) có 40m2 thổ cư nhưng trong bản đồ quy hoạch là thuộc đất quy hoạch treo do nhà nước mở đường. hiện tại e đã xây 1 nhà cấp 4 và hệ thống tường rào cổng ngõ đầy đủ. Vậy nếu trúng giải tỏa thì nhà nước đền bù cho em như thế nào ạ?

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất


     Căn cứ pháp lý: 


Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
             Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

     Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi: Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

     Khi Nhà nước thu hồi đất, nếu người dân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì sẽ được Nhà nước bồi thường khi có đất bị thu hồi. Nhưng mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là bao nhiêu? Thời gian nhận được tiền bồi thường? Bài viết sau đây sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn về vấn đề Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

     Theo như những thông tin bạn đưa ra thì diện tích mảnh đất là  251 m2 đất, trong đó có 40m2 là đất thổ cư, toàn bộ mảnh đất này đều nằm trong diện đất quy hoạch treo do nhà nước mở đường. Do đó theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 thì  “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này;” nên chị thuộc diện được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

1. Bồi thường  khi Nhà nước thu hồi đất đối với 40m2 đất ở

     Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 47/ 2014/ NĐ-CP về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

     “1. a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.”

     Như vậy: +  trường hợp mà bạn không còn mảnh đất nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc đất ở tái định cư có cùng diện tích với đất đã thu hồi.

     + trường hợp bạn còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã phường thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường đất ở.

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
                         Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

2.  Bồi thường  khi Nhà nước thu hồi đất đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

     Theo  quy định tại Điều 7 của Nghị định 47/ 2014/NĐ-CP về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì:

     “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì được bồi thường về đất, cụ thể như sau:

     a) Đối với đất sử dụng có thời hạn thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi; thời hạn sử dụng đất được bồi thường là thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền và được xác định như sau:

Tbt= (G x S)/ T1 x T2

Trong đó:

     Tbt: Số tiền được bồi thường;

     G: Giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định thu hồi đất; nếu đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì G là giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, nếu đất được Nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì G là giá đất cụ thể tính tiền thuê đất;

     S: Diện tích đất thu hồi;

     T1: Thời hạn sử dụng đất;

     T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại;

     b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất mà có nhu cầu sử dụng với thời hạn dài hơn thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng thời hạn sử dụng nhưng người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được tăng theo quy định của pháp luật về đất đai.

     2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này”.

     Tức là chị sẽ được bồi thường một mảnh đất có diện tích cùng với thời hạn sử dụng đất bằng thời hạn còn lại của mảnh đất bị thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì chị sẽ được bồi thường về tiền với cách tính như trên.  Nếu chị được bồi thường đất mà có nhu cầu sử dụng đất với thời hạn dài hơn thời hạn sử dụng đất còn lại của đất thu hồi thì chị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng chị phải thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính về việc trả tiền thuê đất.

3. Vấn đề bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với nhà ở, công trình xây dựng trên đất

     Đối với phần nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất thì được bồi thường theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 47/ 2014/NĐ- CP  như sau:

     “ 1. Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

     Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

     Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

     2. Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau: Tgt= G1-( G1/T) x T1

Trong đó:

     Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

     G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

     T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

     T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

     4. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.”

     Như vậy trong trường hợp của bạn, dựa vào các quy định ở trên thì khi nhà nước thu hồi đất bạn được bồi thường giá trị nhà, công trình xây dựng trên đất bị thu hồi. Nếu như nhà và các công trình của bạn đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành  ban hành thì mức bồi thường được xác định dựa theo công thức tính ở trên, còn nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật thì mức bồi thường cụ thể phải phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

4. Thời gian nhận được tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

      Theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013 thì: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.“, tức là sau khi quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành thì trong thời hạn 30 ngày bạn sẽ nhận được tiền bồi thường.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Tư vấn bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.