Thông tin địa chỉ của cục bảo trợ xã hội

Cục bảo trợ xã hội

Cục bảo trợ xã hội là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người tàn tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trong phạm vi cả nước …

Thông tin địa chỉ của cục bảo trợ xã hội Read More »