Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái có chức năng điều hành và quản lý các trung tâm bảo hiểm xã hội cấp huyện nằm trên địa bàn tỉnh. Với bài viết sau đây chúng tôi Luật Quang Huy sẽ tiến hành tìm hiểu rõ các chức năng thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm tỉnh Yên Bái.


Địa chỉ trung tâm Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái

Trung tâm Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái được đặt tại: Số 12A đường Nguyễn Tất Thành, Phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

  • Điện thoại: 029.3852816; Fax: 029.3851303
  • Email: Email : bhxhyenbai@gmail.com

Ban quản lý trung tâm Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái

Giám đốc trung tâm Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái – Ông Nguyễn Trí Đại 

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về mọi lĩnh vực hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch, tài chính; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; xây dựng cơ bản; tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính; Chủ tịch Hội đồng Quỹ khuyến học Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái
Địa chỉ trung tâm Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái

Phó Giám đốc trung tâm Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái – Ông Dương Đình Chiến, ông Phạm Quốc Tuấn, Hoàng Văn Thủy

Được ủy quyền của chủ tài khoản ký rút kinh phí, thanh toán từ nguồn chi bộ máy; Cấp, thanh toán chi BHXH, BHYT từ nguồn chi BHXH, BHYT khi Giám đốc đi công tác ngoài tỉnh trên cơ sở đề xuất của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

Được ủy quyền ký ủy nhiệm chi thanh toán các chế độ BHXH ngắn hạn.

Được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý thu và thu nợ; công tác truyền thông và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT; công nghệ thông tin; Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái


Thời gian làm việc Trung tâm Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái

Thời gian làm việc của trung tâm Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ

Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần


Chức năng của Trung tâm Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái

Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái theo chức năng nhiệm vụ được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.

Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; kế hoạch tài chính; kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và phòng, chống tham nhũng.

Quyết định các biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Làm Chủ đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái theo phân cấp.

Quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tổ chức ký và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; kiểm tra, xác định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Tham gia Hội đồng đấu thầu thuốc, vật tư y tế; lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định.

Tham gia phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn xây dựng nhu cầu, đồng thời thẩm định và tổng hợp nhu cầu về danh mục, số lượng thuốc; giám sát việc thực hiện kế hoạch thuốc đảm bảo cung ứng đủ thuốc theo Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc thuộc lĩnh vực bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo quy định.

Phụ trách công tác quản lý thu, khai thác đối tượng và thu nợ, công tác tuyên truyền tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.

Tổ chức thực hiện việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện những quy định về công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm thất nghiệp.

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Triển khai thực hiện ứng dụng các chương trình, nội dung công việc thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái

Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định.

Tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia trong địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện); thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện theo quy định.

Thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện theo quy định.

Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.

Quản lý và sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.

Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top