Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội Thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội Thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi

Nằm trong hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi có trụ sở ở đâu? Trình tự thủ tục diễn ra như thế nào? Chức năng và thẩm quyền giải quyết của cơ quan này ra sao? Để giải đáp những thắc mắc nêu trên, các bạn có thể theo dõi bài viết dưới đây của Luật Quang Huy chúng tôi về trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi. Trong trường hợp cần được hỗ trợ các thủ tục tại cơ quan này, bạn có thể liên hệ tới Tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội Thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi

Hiện nay trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi được có một địa chỉ duy nhất nằm tại: 33 Phạm Văn Đồng, Nghĩa Chánh Bắc, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  • Số điện thoại liên hệ: 0255.3717007
  • Địa chỉ email: thanhpho-bhxh@quangngai.gov.vn
  • Mã số thuế: 3831024

Trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, nếu gặp vấn đề gì vướng mắc, bạn có thể liên lạc đến HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Thời gian làm việc Trung tâm Bảo hiểm Xã hội Thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi: Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ lễ và ngày tết.

  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ và giải quyết buổi sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ;
  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ và giải quyết buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ.
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội Thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội Thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội Thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi

Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi được thành lập ngày 08/08/1995 là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố theo quy định.

Cơ quan trên chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của y ban nhân dân thành phố.

Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.


Chế độ quản lý và chế độ làm việc của Trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi

Chế độ quản lý

Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi do Giám đốc quản lý và điều hành; giúp Giám đốc có các Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyn, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.

Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi không quá 03 người, cơ cu cụ thể từng đơn vị do Tổng Giám đốc phê duyệt.

Chế độ làm việc

Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố làm việc theo chế độ thủ trưng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội Thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi

Hiện nay, cơ quan bảo hiểm trên có thẩm quyền giải quyết các vấn đề như sau:

Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo him xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội thành phố.

Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo him thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định.

Qun lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của cơ quan theo phân cấp.

Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO.

Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tht nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thường xuyên phối hợp vi cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phi hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tnh giao.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top