Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei – tỉnh Kon Tum

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei – tỉnh Kon Tum

Địa chỉ, thẩm quyền trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei là một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất bây giờ? Vậy trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei có chức năng và thẩm quyền như thế nào? Qua bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản nhất và cần thiết nhất về Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei – tỉnh Kon Tum

Địa chỉ hiện nay của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei – tỉnh Kon Tum được đặt ở: 16/5 thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

  • Số điện thoại: 0260 3833 194

Thời gian làm việc trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei – tỉnh Kon Tum

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei – tỉnh Kon Tum được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

  • Thời gian làm việc buổi sáng từ: 8 giờ đến 12 giờ
  • Thời gian làm việc buổi chiều từ: 14 giờ đến 17 giờ

Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết.

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei – tỉnh Kon Tum
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei – tỉnh Kon Tum

Vị trí và chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei – tỉnh Kon Tum

Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Kon Tum tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Đắk Glei

Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Đắk Glei Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei.


Cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei – tỉnh Kon Tum

Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei được thành lập không quá 05 Tổ nghiệp vụ. Tổng Giám đốc ban hành quy định riêng về tiêu chí thành lập tổ nghiệp vụ, số lượng tổ nghiệp vụ, cơ cấu viên chức quản lý tổ nghiệp vụ.

Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết định thành lập sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Tổ Nghiệp vụ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Tổng Giám đốc.

Tổ Nghiệp vụ chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei.


Chế độ quản lý, chế độ làm việc và trách nhiệm của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei – tỉnh Kon Tum

Chế độ quản lý

Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei do Giám đốc quản lý và điều hành; giúp Giám đốc có các Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.

Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei không quá 03 người, cơ cấu cụ thể từng đơn vị do Tổng Giám đốc phê duyệt.

Chế độ làm việc

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei và chịu trách nhiệm về các quyết định đó;

Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum. Quyết định các biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; theo dõi và đánh giá viên chức; thực hiện cải cách hành chính gắn với tăng cường hậu kiểm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội huyện và chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và trước pháp luật khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện các quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei.


Thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei – tỉnh Kon Tum

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện Đắk Glei hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum;

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum xem xét, giải quyết.

Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum trên địa bàn huyện Đắk Glei; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum

Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;

Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Đắk Glei

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.


Trên đây là những thông tin cơ bản về Địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top