Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phân tích sự lựa chọn mô hình Nhà nước và quan điểm về “làm chủ” trong Nhà nước kiểu mới của Hồ Chí Minh

Phân tích sự lựa chọn mô hình Nhà nước và quan điểm về “làm chủ” trong Nhà nước kiểu mới của Hồ Chí Minh

      Một trong những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng một nhà nước kiểu mới – nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Đây là tư tưởng độc đáo, sáng tạo của Bác Hồ và của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo …

Phân tích sự lựa chọn mô hình Nhà nước và quan điểm về “làm chủ” trong Nhà nước kiểu mới của Hồ Chí Minh Read More »

Phân tích những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng

Phân tích những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng

Hồ Chí Minh vừa là nhà đạo đức học, vừa là tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất của dân tộc. Đạo đức là vấn đề được quan tâm hàng đầu và xuyên suốt toàn bộ sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh. Người không chỉ để lại những tác phẩm lý …

Phân tích những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng Read More »

Quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về những tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về những tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử của dân tộc Việt Nam là lịch sử chứa đầy máu và nước mắt, là lịch sử của các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, lịch sử đã chứng kiến sự bất lực của tư tưởng dân chủ tư sản trước nhiệm vụ cứu nước và chứng kiến sự chuyển giao ngọn …

Quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về những tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam Read More »

Bản chất giai cấp và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bản chất giai cấp và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là một nguồn tài sản vô giá của Đảng và của cả dân tộc ta, đã soi sáng và chỉ đạo Đảng ta vượt qua muôn vàn thử thách hơn 85 năm qua. Tư tưởng của người về Đảng tiếp tục là bó đuốc soi đường …

Bản chất giai cấp và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh Read More »

Scroll to Top