Nguyên tắc tôn trọng và đảm bảo quyền của người khuyết tật và Quy định về phương tiện giao thông xe buýt cho người khuyết tật và thực tiễn thực hiện ở trên địa bàn Hà Nội

       Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề về người khuyết tật và quyền của người khuyết  tật là vấn đề đang được quan tâm. Tuy nhiên, người khuyết tật vẫn đang chưa nhận được sự quan tâm và cái nhìn xứng đáng với họ. Qua bài tập học kì môn Luật người khuyết tật Việt Nam lần này, em xin làm đề bài số 1 đề tài về: Nguyên tắc tôn trọng và đảm bảo quyền của người khuyết tật và Quy định về phương tiện giao thông xe buýt cho người khuyết tật và thực tiễn thực hiện ở trên địa bàn Hà Nội. “


Danh mục tài liệu tham khảo:

  • Giáo trình Luật người khuyết tật Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội – Nxb. Công an nhân dân.
  • Luật Người khuyết tật 2010
  • Pháp luật về tham gia giao thông của người khuyết tật – Từ quy định đến thực tiễn thực hiện- Nguyễn Hiền Phương

Phân tích nguyên tắc tôn trọng và đảm bảo quyền của người khuyết tật

Khái quát chung về người khuyết tật

      Trên thế giới hiện nay khái niệm người khuyết tật thường được tiếp cận dưới hai góc độ y tế và xã hội. Dưới góc độ y tế, người khuyết tật được xác định là người bị khiếm khuyết bộ phận, chức năng cơ thể dẫn đến những khó khăn trong sinh hoạt, lao động, học tập,… theo đó họ cần có sự giúp đỡ để khắc phục khiếm khuyết, hoà nhập cộng đồng. Dưới góc độ xã hội, người khuyết tật được tiếp cận kết hợp giữa khiếm khuyết và các yếu tố môi trường trong tương quan quyền
của người khuyết tật, quan điểm khuyết tật theo mô hình xã hội là công cụ quan trọng để giải quyết các nguyên nhân dẫn đến việc phân biệt đối xử, tách biệt người khuyết tật  khỏi cộng đồng.

      Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng dẫn đến những hạn chế đáng kể và lâu dài trong việc tham gia của người khuyết tật vào hoạt động xã hội trên cơ sở bình đẳng với những chủ thể khác.

      Luật người khuyết tật là tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình đảm bảo các quyền và trách nhiệm của người khuyết tật.

Phân tích nguyên tắc tôn trọng và đảm bảo quyền của người khuyết tật

      Dưới góc độ lý luận chung nhà nước và pháp luật, các nguyên tắc của pháp luật được hiểu là quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong quá trình ban hành, thực thi, áp dụng, sửa đổi, bổ sung pháp luật.

      Điểm bắt đầu của khái niệm quyền của người khuyết tật là khái niệm về “phẩm giá vốn có của tất cả các thành viên trong gia đình nhân loại” như được ghi nhận trong Tuyên ngôn nhân quyền thế giới năm 1948. Ngày nay, với sự nỗ lực của người khuyết tật, tổ chức xã hội của họ và cộng đồng quốc tế – trên cơ sở các quyền con người, Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại kỳ họp 61 ngày 06/12/2006 đã thông qua Công ước về quyền của người khuyết tật, tại khoản 1 Điều 4 quy định: “Các quốc gia thành viên cam kết sẽ bảo đảm và thúc đẩy sự công nhận đầy đủ tất cả các quyền con người và tự do của tất cả người khuyết tật mà không có bất cứ hình thức phân biệt đối xử nào do bị khuyết tật”.

      Hiện nay, khái niệm quyền của người khuyết tật được chia sẻ ở cấp độ toàn cầu và nhờ đó nó dần là một phương tiện mà người khuyết tật có thể sử dụng như một công cụ để biến đổi nhận thức xã hội. Bởi vì, cũng như quyền con người, quyền của người khuyết tật xét ở phương diện giá trị trìu tượng lẫn ở phương diện giá trị hiện thực, ở phương diện tự nhiên lẫn ở phương diện pháp lý là một trong những hiện tượng xã hội gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người nói chung, của một quốc gia nói riêng. Nói cách khác, quyền của người khuyết tật dần mang tính phổ quát có nghĩa là chúng được  thừa nhận và áp dụng ở khắp nơi.

Quy định về phương tiện giao thông xe buýt cho người khuyết tật

      Ở phạm vi quốc gia, quyền của người khuyết tật trong phạm vi, mức độ khác nhau được văn bản pháp lý cao nhất – Hiến pháp quy định.  Ở Việt Nam, tại Điều 67 Hiến pháp 1992 quy định sự cam kết của nhà nước và xã hội về những đảm bảo cho người khuyết tật. Ngoài ra, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật Người khuyết tật (ngày 17 tháng 06 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011) trong đó tư tưởng pháp lý chủ đạo là tiếp cận quyền của người khuyết tật trong mối quan hệ với quyền con người theo tinh thần của Công ước về Quyền của người khuyết tật mà Việt Nam đã ký kết. Tuy nhiên, với tư cách là một nguyên tắc cơ bản của luật người khuyết tật – cũng cần tiếp cận một cách cân bằng mối quan hệ giữa quyền của người khuyết tật với trách nhiệm của họ trong rất nhiều mối tương quan với vấn đề quyền con người.

      Nhà nước đã đề ra các chính sách dành cho người khuyết tật. Hàng năm, Nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người khuyết tật.  Tổ chức phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật.Đề ra các chính sách bảo trợ xã hội, trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham gia giao thông; ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi.Lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh tế- xã hội. nhà nước luôn tạo điều kiện để người khuyết tật được chỉnh hình, phục hồi chức năng; khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác tư vấn, chăm sóc người khuyết tật. Thường xuyên tổ chức hoạt động khuyến khích hoạt động trợ giúp người khuyết tật. Tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật hoạt động có hiệu quả.Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong việc trợ giúp người khuyết tật. Đồng thời xử lý nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quy định về phương tiện giao thông xe buýt cho người khuyết tật và thực tiễn thực hiện ở trên địa bàn Hà Nội

 Quy định của pháp luật về tham gia giao thông của người khuyết tật

      Để có thể thực hiện được các hoạt động sinh hoạt, học tập, lao động,… thì tham gia giao thông là nhu cầu không thể thiếu của mỗi cá nhân. Đối với người khuyết tật , quyền tham gia giao thông không chỉ dừng lại ở việc quy định và đảm bảo quyền di chuyển cá nhân mà còn đảm bảo tiếp cận các công trình, phương tiện giao thông công cộng.

      Về cơ bản, pháp luật Việt Nam và đa số các quốc gia trên thế giới đều xác định các dạng khuyết tật bao gồm khuyết tật vận động; khuyết tật nghe, nói; khuyết tật nhìn; khuyết tật thần kinh, tâm thần; khuyết tật trí tuệ và khuyết tật khác. Mỗi dạng tật lại có những nét đặc thù riêng tạo ra những ảnh hưởng khác nhau đối với người khuyết tật khi tham gia giao thông. Chẳng hạn, người khuyết tật  vận động gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt cá nhân, vui chơi, học tập và lao động nên cần được hỗ trợ về phương tiện đi lại (xe lăn, gậy chống) và đặc biệt là không gian cần thiết, thuận tiện, phù hợp để di chuyển. Đối với người khuyết tật nghe nói, do không nghe thấy âm thanh hoặc nghe rất kém nên họ thường không thể chủ động với những gì đang và sắp diễn ra, mối nguy hiểm từ các phương tiện giao thông đang hoạt động trên đường. Tương tự như vậy, người khuyết tật nhìn (người khiếm thị) cũng là đối tượng gặp nhiều khó khăn do họ không nhìn thấy mọi vật xung quanh nên cũng không thể chủ động đưa ra các phương án để đảm bảo an toàn cho mình, họ cũng không nhìn thấy đường đi ra sao, có vật gì cản trở không cho nên cần tạo ra không gian di chuyển đảm bảo an toàn cho người khiếm thị… Do đó, có thể khẳng định xét ở góc độ đặc điểm về sức khoẻ, tâm sinh lí cho thấy tính đa dạng của khuyết tật và việc đảm bảo các quyền của người khuyết tật cần tính đến các yếu tố đặc thù của các dạng khuyết tật khác nhau.

      Quyền của người khuyết tật trong tham gia giao thông về cơ bản đều thể hiện ở các nội dung: được di chuyển cá nhân để thực hiện các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, được trợ giúp tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân phù hợp điều kiện sức khỏe, được mang theo và miễn phí về phương tiện, thiết bị hỗ trợ giao thông (xe lăn, xe lắc, gậy dẫn đường,…); được hỗ trợ miễn giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia phương tiện giao thông công cộng; được ưu tiên giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng

      Không chỉ quy định về quyền của người khuyết tật mà ở từng hình thức, từng phương tiện giao thông, pháp luật về tham gia giao thông của người khuyết tật lại có các quy định cụ thể đảm bảo sự tiếp cận của người khuyết tật. Hơn nữa, pháp luật còn quy định về cơ chế tham vấn – tư vấn người khuyết tật , tổ chức của người khuyết tật về các tiêu chuẩn hiện có để nắm bắt được nhu cầu thực sự của người khuyết tật, trên cơ sở đó ban hành, sửa đổi các quy định của pháp luật hiện hành cho phù hợp, nhằm đảm bảo thực hiện các quy định về tham gia giao thông của người khuyết tật trên thực tế.

Quy định về phương tiện xe buýt cho người khuyết tật ở Hà Nội

      Vấn đề tham gia giao thông của người khuyết tật từ lâu cũng đã được ghi nhận trong các văn bản pháp luật của Việt Nam. Trong các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 đều khẳng định người khuyết tật  là công dân, thành viên của xã hội, có quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân, được Nhà nước và xã hội giúp đỡ khi gặp khó khăn (Điều 14 Hiến pháp 1946, Điều 74 Hiến pháp 1980, Điều 59,67 Hiến pháp 1992, Điều 59 Hiến pháp 2013). Trước đây, vấn đề tham gia giao thông của người khuyết tật  được thực hiện theo Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998. Đến năm 2010, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật Người khuyết tật và ngày 28 tháng 11 năm 2014 Việt Nam chính thức phê chuẩn Công ước về quyền của ngời khuyết tật  năm 2006, cùng với một loạt các văn bản liên quan như: Luật Giao thong đường bộ 2008; Luật đường sắt 2005; Luật hàng không dân dụng 2006; Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật  tiếp cận sử dụng QCVN 10: 2014/BXD ,… vấn đề tham gia giao thông của người khuyết tật  trong pháp luật Việt Nam đã có những bước phát triển tiến bộ, quy định khá cụ thể, đầy đủ ở từng hình thức và phương tiện giao thông. Quyền tham gia giao thông của người khuyết tật  thể hiện chủ yếu ở những quy định pháp luật về việc đi bộ, sử dụng phương tiện cá nhân, phương tiện giao thông công cộng.

      Luật được đưa ra để đảm bảo quyền tham gia giao thông cho người khuyết tật thông qua các quy định về việc đi bộ của người khuyết tật. Đảm bảo quyền tham gia giao thông của người khuyết tật thông qua các quy định về sử dụng phương tiện giao thông cá nhân và đảm bảo quyền tham gia giao thông của người khuyết tật thông qua quy định về sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

      Phương tiện giao thông công cộng mà người khuyết tật  có thể sử dụng gồm xe buýt, ô tô chở khách tuyến cố định, taxi, máy bay, tàu hỏa, tàu điện, tàu thủy, phà…

      Về mặt thiết kế, phương tiện giao thong công cộng để người khuyết tật  có thể tiếp cận sử dụng phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao
thông tiếp cận. Số lượng phương tiện giao thông tiếp cận trên từng tuyến vận tải hành khách phải thực hiện theo lộ trình và tỷ lệ do Chính phủ quy định (khoản 3 Điều 42 Luật người khuyết tật  năm 2010). Đối với từng loại phương tiện giao thong công cộng thì lại có những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao thông tiếp cận riêng biệt.

      Trong giới hạn tiểu luận này xin được trình bày về việc người khuyết tật sử dụng xe buýt.

      Đối với ô tô (xe khách, xe buýt), trước đây theo Thông tư s ố39/2012/TT-BGTVT Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe khách đầu tư, cải tạo phương tiện giao thông tiếp cận bố trí trên các tuyến vận tải hành khách để phục vụ nhu cầu tham gia giao thông của người khuyết tật  (Khoản 3 Điều 4). Nhưng đến nay, với Thông tư số 62/2014/TT-BGTVT ban hành QCVN 82:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật  tiếp cận sử dụng có hiệu lực vào ngày 1/6/2015 thì ô tô khách thành phố từ 17 chỗ ngồi trở lên phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định trong quy chuẩn này và phải được kiểm tra, thử nghiệm theo quy
định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đối với xe buýt phục vụ người khuyết tật , ngoài các yêu cầu kỹ thuật chung còn phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật riêng được quy định tại phần 2 Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 302-06 của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 02/3/ 2006 với số lượng xe buýt đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận theo từng thời kỳ đến năm 2015, 2020 và 2025 theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 28/2012/NĐ- CP).

      Người khuyết tật  được miễn phí cước vận chuyển công cụ hỗ trợ (xe lăn, nạng, gậy dẫn đường,…); loại dịch vụ hỗ trợ bắt buộc cho
từng đối tượng hành khách đặc biệt,… người khuyết tật khi tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng sẽ được ưu tiên mua vé tại cửa bán vé, được sử dụng chỗ ngồi dành cho các đối tượng ưu tiên; người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé khi tham gia dịch vụ xe buýt.

      Các tổ chức, cá nhân quản lý, kinh doanh vận tải hành khách bằng phương tiện giao thong công cộng có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp người khuyết tật lên, xuống phương tiện được thuận tiện. Phương án trợ giúp này phải được thông báo ở nhưng nơi dễ nhận biết tại các bến, nhà ga để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng. Trách nhiệm không chỉ thuộc về các tổ chức, cá nhân điều hành, quản lý vận tải mà còn thuộc về hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng cùng với người khuyết tật có trách nhiệm nhường chỗ, ưu tiên cho người khuyết tật; phối hợp với nhân viên phục vụ của đơn vị vận tải trợ giúp người khuyết tật tham gia giao thông an toàn, thuận tiện.

Thực trạng của việc tham gia giao thông bằng xe buýt của người khuyết tật

      Hà Nội – Thủ đô của Việt Nam, trung tâm của tuyến giao thông huyết mạch và là một trong những thành phố có số dân và mật độ dân cư cao của cả nước. Tuy nhiên, một thực trạng xảy ra khi tham gia giao thông trên các tuyến phố của Hà Nội là thường xuyên ùn tắc do cơ sở hạ tầng đô thị còn thấp kém, lượng phương tiện tham gia giao thông quá lớn – đặc biệt là xe máy cùng với ý thức chưa tốt của một bộ phận người tham gia giao thông. Với những nét đặc trưng ấy, có thể thấy rằng việc tham gia giao thông của người khuyết tật có nhiều thuận lợi song cũng có
những khó khăn nhất định.

      Bằng hành lang pháp lý khá đầy đủ về quyền tham gia giao thông của người khuyết tật, thực tiễn thực hiện những quy định này đã đạt được một số kết quả không nhỏ, góp phần tạo ra môi trường thuận lợi để người khuyết tật tham gia giao thông, hòa nhập cuộc sống. Tuy vậy cũng không thể phủ nhận được một thực tế là đảm bảo thực hiện quyền này cho người khuyết còn quá nhiều hạn chế. Những hạn chế cơ bản phải tính đến là những khó khăn đặc thù của đối tượng khiến việc chuyên biệt hóa trong thực hiện đáp ứng nhu cầu từng đối tượng không dễ dàng, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông còn quá nhiều khó khăn và hơn cả là nhận thức về người khuyết tật, quyền người khuyết tật bình đẳng trong tiếp cận giao thong còn hạn chế ở phần lớn bộ phận dân cư.

      So với các địa phương khác trên cả nước, cùng với thành phố Hồ chí Minh, Hà nội là nơi có phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu hỏa, máy bay… lưu thông nhiều do vậy quyền tham gia giao thông công cộng của người khuyết tật được thể hiện rõ nét nhất. Với những quy định về quyền của người khuyết tật, thời gian qua Hà nội đã nhanh chóng thực hiện quyền cho người khuyết tật. Có thể kể đến việc phát hành thẻ xe buýt thông minh (Smart Card) cho người khiếm thị do Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị đã phối hợp với Hội Khiếm thị Hà Nội phát hành hay việc cấp thẻ xe buýt miễn phí cho thương binh và người khuyết tật trên địa bàn Hà Nội.Việc cải tạo xe buýt theo lộ trình cũng được thực hiện với thành công của Đề án “Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm xe buýt tiếp cận theo tiêu chuẩn đã ban hành” và được Tổng công ty vận tải Hà Nội đã triển khai thử nghiệm xe buýt tiếp cận người khuyết tật ở tuyến số 34 Gia Lâm – Mỹ đình từ năm 2006.

      Hiện nay, để triển khai đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 Hà Nội đang thực hiện hàng loạt các hoạt động cải tạo cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông công cộng. Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) đã tiến hành lắp bảng thông tin điện tử LED trên xe buýt để thay thế toàn bộ các bảng lật phục ổ điện giúp hiển thị đa dạng các thông tin như số hiệu tuyến, tên tuyến, hướng đi của xe, các tuyến tăng cường,các tuyến buýt nhanh, số điện thoại đường dây nóng. Tại nhà chờ và điểm dừng xe buýt cũngđược lắp bảng thông tin điện tử LED giúp hành khách đặc biệt là người khuyết tật (người điếc, người câm) có được đầy đủ thông tin mình cần khi tham gia hoạt động buýt, như danh sách tuyến đi qua, xe tuyến sắp đến và những xe tuyến sắp đi, khoảng cách xe sắp đến cũng như thời gian và xe tuyến chuẩn bị xuất bến. Trên xe buýt đã thiết kế các ghế ưu tiên cho người khuyết tật ở gần cửa lên và có dán biển chỉ dẫn cho hành khách, đặc biệt là người khuyết tật nhận biết.

      Năm 2015, nhà chờ xe buýt hiện đại nhất phục vụ hành khách, đặc biệt là hành khách khuyết tật đi xe buýt nhanh trên tuyến đường Kim Mã – Yên Nghĩa được đưa vào sử dụng.  Lối vào nhà chờ được lát gạch màu vàng đậm tương phản với nền, tấm lát hướng dẫn để người khiếm thị có thể nhận biết đường đi. Hơn
nữa, lối vào, lối ra nhà chờ này còn được tôn nền cao hơn so với mặt đường 60 cm để ngang bằng với sàn xe buýt tạo thuận lợi hơn cho người khuyết tật lên, xuống xe buýt.
Mặc dù bước đầu đạt được một số thành quả nhưng trên thực tế, người khuyết tật vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi tham gia giao thông. Phần lớn các phương tiện giao thông cộng cộng và bến đỗ, nhà chờ xe chưa có thiết kế phù hợp với hành khách khuyết tật làm cho việc người khuyết tật cho dù đã được phát thẻ đi xe buýt miễn phí cũng không thể sử dụng được. Hầu hết các xe buýt ở Hà Nội đều có sàn xe cao hơn 70cm, thậm chí là 1m, chiều rộng cửa xe hẹp, dưới 80cm, sử dụng nhiều bậc lên xuống khiến xe lăn của người khuyết tật khó có thể lên xuống xe.

      Không chỉ gặp khó khăn đối với cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông mà người khuyết tật còn gặp phải rào cản về suy nghĩ, ứng xử của những người có nghĩa vụ phục vụ, trợ giúp người khuyết tật tham gia giao thông. Khi gặp người khuyết tật lên xe buýt, máy bay nhân viên của các hãng vận tải hành khách còn lúng túng, hoặc có thái độ thiếu thiện cảm, thiếu nhiệt tình phục vụ. Những vụ việc từ chối vận chuyển người khuyết tật của nhân viên hãng hang không VietJet Air hay như lái xe buýt từ chối, không vận chuyển xe lăn cho người khuyết tật với lý do chỉ vận chuyển người là những trường hợp đáng tiếc trong nhận thức về quyền của người khuyết tật.

Một số giải pháp khắc phục về việc tham gia giao thông bằng xe buýt của người khuyết tật

      Thứ nhất, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quyền của người khuyết tật , giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng về nhu cầu và quyền của người khuyết tật được tham gia giao thông một cách an toàn, hơn thế là nhận thức của chính bản thân người khuyết tật  về tiếp cận giao thông, đặc biệt là giao thong công cộng.

Nguyên tắc tôn trọng và đảm bảo quyền của người khuyết tật
Nguyên tắc tôn trọng và đảm bảo quyền của người khuyết tật

      Thứ hai, đảm bảo nguồn tài chính để đẩy nhanh tiến trình cải tạo cơ sở hạ tầng, nhà ở, công trình công trình công cộng theo lộ trình được quy định chung trong luật Người khuyết tật, khuyến khích những đề xuất giải pháp sang tạo, đáp ứng yêu cầu tiếp cận giao thông của NKT. Có những chính sách ưu đãi, khuyến khích cụ thể về thuế, ngân sách cho cá nhân và pháp nhân khi thực hiện cải tạo công trình và phương tiện giao thông công cộng đảm bảo cho NKT tiếp cận trên địa bàn thành phố Hà Nội.

      Thứ ba, nâng cao công tác xã hội hóa, huy động sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân và cả cộng đồng trong việc trợ giúp NKT tham gia giao thông để hoạt động này đạt được hiệu quả cao và có ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò của tổ chức NKT, vì NKT, mở rộng hình thức tham vấn NKT. Hà nội cũng là nơi tập trung nhiều tổ chức NKT, vì NKT và do vậy cũng có điều kiện thuận lợi hơn các địa phương khác trong hoạt động này

      Thứ tư, chú trọng phát triển hệ thống thông tin phản hồi của NKT, xây dựng trang web phổ biến kiến thức về an toàn giao thông cho NKT. Hệ thống này giúp NKT tiếp cận với thông tin và phản ánh về những vấn đề bất cập trong tham gia giao thông, những vi phạm trong việc triển khai các quy định của pháp luật liên quan tới việc hỗ trợ NKT tiếp cận giao thông. Với kênh thông tin này NKT có thể tiếp cận gần hơn với sự hỗ trợ của Nhà nước và cả xã hội và theo chiều ngược lại, Nhà nước cũng hiểu được nhu cầu của người khuyết tật , đưa ra những biện pháp, điều chỉnh giúp người khuyết tật  tham gia giao thông dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho họ phát triển hòa nhập vào xã hội.

      Thứ năm, trong quá trình thực hiện những điều chỉnh để đảm bảo tiếp cận giao thông của người khuyết tật, cần phải tính đến bốn nhóm yếu tố chính đó là: sự an toàn, khả năng tiếp cận, độ tin cậy và mức chi phí hợp lý .Nhanh chóng thực hiện việc trang bị xe buýt cho người khuyết tật  tiếp cận được. Xe buýt được xác định là phương tiện giao thông công cộng chủ yếu của người khuyết tật  bởi những lý do giá rẻ, nhiều tuyến đường và đảm bảo an toàn hơn cả cho người khuyết tật  di chuyển ở Hà nội song những hạn chế thực trạng cho thấy cần bổ sung ngay tiêu chí tiếp cận cho hầu hết các tuyến xe buýt trên địa bàn Hà nội bằng cách: có tay vịn bám cửa xe cho người khuyết tật  lên xuống dễ dàng, có chỗ ngồi riêng, có thiết bị nâng hạ bậc lên xuống, tín hiệu biển báo bằng âm thanh cùng nhịp tín hiệu đèn giao thông (cho người mù), bằng biển chữ sáng (cho người điếc) ở các điểm dừng, trên xe. Trong trường hợp ở những tuyến chưa có điều kiện trang bị hỗ trợ tiếp cận cần xây dựng và đào tạo nhân viên các phục vụ, trợ giúp bằng nhân lực (hỗ trợ lên xuống, thông báo điểm đỗ, lộ trình xe… trực tiếp cho người khuyết tật ). Các hình thức hỗ trợ người khuyết tật  cần được thông báo công khai, tại các nhà ga, bến đón trả khách.

      Qua bài tiểu luận trên em hi vọng giúp mọi người hiểu rõ hơn về người khuyết tật, quyền của họ và những vấn đề của họ khi gặp phải khi tham gia giao thong đặc biệt là bằng xe buýt. Một trong những nhu cầu cơ bản của con người.


     Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nguyên tắc tôn trọng và đảm bảo quyền của người khuyết tật và Quy định về phương tiện giao thông xe buýt cho người khuyết tật và thực tiễn thực hiện ở trên địa bàn Hà Nội. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top