Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

       Ở bất cứ xã hội nào, khi nền kinh tế phát triển đến một giai đoạn nào đó thì thẩm định giá hình thành là một nhu cầu tất yếu của sự phát triển kinh tế. Việt Nam cũng không nằm ngoài số đó, do đó hình thành dịch vụ thẩm định giá. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, dịch vụ thẩm định giá ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong tổng hòa các ngành nghề kinh doanh khác. Đây là một loại hình kinh doanh đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nên muốn thực hiện nó doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh do pháp luật quy định.Qua bài phân tích sau đây tổng đài tư vấn Luật Quang Huy chúng tôi xin giải quyết về vấn đề:“Phân tích quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam hiện nay”.


Danh mục tài liệu tham khảo

  • Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật thương mại tập 1, Nxb. CAND, Hà Nội, 2006.
  • Luật Giá năm 2012
  • Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Khái niệm, nguyên tắc dịch vụ thẩm định giá

      Khái niệm

      “Dịch vụ thẩm định giá là loại hình dịch vụ phục vụ việc xác định hoặc xác định lại giá của tài sản tại một địa điểm nhất định, vào thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn của thẩm định giá cho các chủ thể của nền kinh tế”.

      Từ khái niệm trên cho thấy một số đặc điểm cơ bản của dịch vụ thẩm định giá như sau:

      Dịch vụ thẩm định giá là dịch vụ đòi hỏi điều kiện về năng lực, kinh nghiệm, kiến thức theo tiêu chuẩn pháp luật quy định.

      Đối tượng sử dụng dịch vụ thẩm định giá là mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu về dịch vụ để đáp ứng cho mục đích nhất định của cá nhân, tổ chức đó.

      Tài sản tham gia vào dịch vụ thẩm định giá có thể là động sản, bất động sản, tài sản vô hình, giá trị doanh nghiệp….

      Như vậy, dịch vụ thẩm định giá là một loại hình dịch vụ đặc biệt của nền kinh tế. Các chủ thể muốn kinh doanh dịch vụ này cần đảm bảo có đủ điều kiện theo luật định, đồng thời tự chịu trách nhiệm với bên thuê dịch vụ và bên thứ ba bất kỳ sử dụng dịch vụ đó.

      Nguyên tắc dịch vụ thẩm định giá

      Là một ngành dịch vụ đặc thù, có điều kiện và thể hiện vai trò to lớn trong nền kinh tế xã hội nên dịch vụ thẩm định giá có những nguyên tắc chung, cụ thể:

      Thứ nhất, dịch vụ thẩm định giá mang tính vô hình, không đồng nhất.

      Thứ hai, dịch vụ thẩm định giá mang tính khách quan, độc lập và tự chịu trách nhiệm.

      Cuối cùng, dịch vụ thẩm định giá yêu cầu kinh nghiệm và kiến thức cao.

Quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam hiện nay

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá

      Doanh nghiệp thẩm định giá là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đặc thù, nên việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp vừa được điểu chỉnh theo pháp luật doanh nghiệp vừa được điều chỉnh theo pháp luật chuyên ngành về thẩm định giá. Điều 38 Luật Giá quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá như sau:

      “. Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thẩm định giá được hoạt động khi Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.”

      Qua quy định trên, ta có thể thấy nếu muốn kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, trước tiên doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định chung về điều kiện thành lập doanh nghiệp được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp 2005: được thành lập hợp pháp dưới các loại hình như doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần hoặc công ty TNHH. Và sau khi đáp ứng đủ điều kiện thành lập, doanh nghiệp còn phải được bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá thì mới được phép thực hiện dịch vụ thẩm định giá.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

      Ngoài các điều kiện về thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 39 Luật Giá như sau:

      Có từ 3 thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá còn giá trị hành nghề trở lên, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên; tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp tư nhân

      Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc (nếu có) của doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá, đăng kí hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp.

      Ngoài ra đối với loại hình công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên trở lên thì phải đáp ứng thêm điều kiện: “phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp”

      Sau khi đủ các điều kiện trên, doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký hành nghề tại Cục quản lý thuộc Bộ tài chính. Việc đăng ký này được thực hiện hàng năm và được Bộ tài chính thông báo bằng văn bản bao gồm danh sách tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động hành nghề dịch vụ thẩm định giá.

      Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá phải thường xuyên đảm bảo có đủ điều kiện nêu trên. Nếu không đảm bảo được, sẽ có các chế tài dành cho doanh nghiệp được quy định tại Điều 40 Luật Giá:

      Trường hợp sau 3 tháng liên tục doanh nghiệp thẩm định giá không đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định hoặc có sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn, vi phạm tiêu chuẩn thẩm định giá thì sẽ bị đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng dịch vụ thẩmđịnh giá phải cung cấp theo hợp đồng đã ký (nếu có) trong thời gian này.

      Bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau: Kê khai không đúng hoặc gian lận, giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; Không kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong 12 tháng liên tục; Không khắc phục được vi phạm quy định dẫn đến đình chỉ hoạt động trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bị đình chỉ; Bị giải thể, phá sản hoặc tự chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

      Qua phân tích điều kiện thành lập, hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá, cho thấy doanh nghiệp thẩm định giá là một doanh nghiệp đặc thù, là loại hình kinh doanh có điều kiện. Nó yêu cầu người quản lý doanh nghiệp cũng như nhân sự của doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động dịch vụ thẩm định giá.

      Thẩm định giá đã góp phần quan trọng vào việc xác định giá trị đất đai, tài nguyên, tài sản làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá mua tài sản, các tổ chức cá nhân ra các quyết định liên quan đến việc quản lý, sở hữu, mua bán, tính thuế, bảo hiểm, cầm cố và kinh doanh tài sản, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, …góp phần tiết kiệm chi tiêu trong đầu tư, mua sắm tài sản, chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Không những thế, thẩm định giá còn góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ tài sản, của các nhà đầu tư và của các bên liên quan tham gia giao dịch. Bảo đảm để thị trường hoạt động công khai hơn, minh bạch hơn, khắc phục những hoạt động của thị trường ngầm. Chính vì vậy, các doanh nghiệp thẩm định giá là những “đội quân xung kích” trong lĩnh vực này, phải có trách nhiệm góp sức với cơ quan quản lý nhà nước để hoàn thiện, tạo ra môi trường pháp lý hoàn chỉnh hơn, có hiệu quả hơn cho một nghề nghiệp mới, một nghề nghiệp không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường.


Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề:Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam. Nếu trong quá trình giải quyết còn gì thắc mắc bạn có thể liên hệ chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp.

Trân trọng./.


 

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top