Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin

Bằng sự vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả để giải quyết nạn ách tắc giao thông của thủ đô Hà Nội

Bằng sự vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả để giải quyết nạn ách tắc giao thông của thủ đô Hà Nội

      Trải qua bao biến động lịch sử, chúng ta không thể phủ nhận được vai trò quan trọng của giao thông đối với sự phát triển của xã hội, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá như­ đất nước ta hiên nay. Các mạng lưới giao thông chính …

Bằng sự vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả để giải quyết nạn ách tắc giao thông của thủ đô Hà Nội Read More »

Lý luận về tư bản cố định và tư bản lưu động của C. Mác và liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Lý luận về tư bản cố định và tư bản lưu động của C. Mác và liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

      Sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông. Lưu thông của tư bản. thoe nghĩa rộng, là sự vận động của tư bản, nhờ đó mà tư bản lớn lên và thu được giá trị thặng dư, cũng …

Lý luận về tư bản cố định và tư bản lưu động của C. Mác và liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam hiện nay Read More »

Quy luật giá trị và sự biểu hiện của một tác trong ba tác động của quy luật này ở Việt Nam

Quy luật giá trị và sự biểu hiện của một tác trong ba tác động của quy luật này ở Việt Nam

        Trong nền kinh tế hàng hóa, có những quy luật kinh tế ràng buộc và chi phối hoạt động của những người sản xuất hàng hóa như: quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; quy luật tiết kiệm thời gian lao …

Quy luật giá trị và sự biểu hiện của một tác trong ba tác động của quy luật này ở Việt Nam Read More »

Lý luận về giá trị hàng hóa sức lao động của C. Mác và sự vận dụng lý luận này trong vấn đề tiền công ở Việt Nam hiện nay

Lý luận về giá trị hàng hóa sức lao động của C. Mác và sự vận dụng lý luận này trong vấn đề tiền công ở Việt Nam hiện nay

      Tiền công, tiền lương luôn là vấn đề cấp thiết đối với người lao động từ trước cho đến nay. Sức lao động được coi là một hàng hóa đặc biệt, tiền lương được coi là mức giá của sức lao động và được quyết định bởi sự thỏa thuận giữa hai …

Lý luận về giá trị hàng hóa sức lao động của C. Mác và sự vận dụng lý luận này trong vấn đề tiền công ở Việt Nam hiện nay Read More »

Lý luận tiền công của C. Mác và sự vận dụng lý luận này trong cải cách chính sách tiền công (tiền lương) ở Việt Nam hiện nay

Lý luận tiền công của C. Mác và sự vận dụng lý luận này trong cải cách chính sách tiền công (tiền lương) ở Việt Nam hiện nay

       Đối với người lao động, vấn đề “tiền lương” luôn là vấn đề cấp thiết, quan trọng nhất. Một chính sách tiền lương đúng đắn sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy lao động tích cực, khiến cho sản xuất được phát triển, kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt trình độ …

Lý luận tiền công của C. Mác và sự vận dụng lý luận này trong cải cách chính sách tiền công (tiền lương) ở Việt Nam hiện nay Read More »

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nguyên tắc này ở Việt Nam

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nguyên tắc này ở Việt Nam

       Như vậy, sự yếu kém về lý luận là một nguyên nhân trực tiếp và rất quan trọng của bệnh kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự yếu kém về lý luận không chỉ dẫn đến bệnh kinh nghiệm mà còn dẫn đến bệnh giáo điều. Bởi vì, chính sự yếu kém về lý …

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nguyên tắc này ở Việt Nam Read More »

Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại và vận dụng quy luật này trong hoạt động thực tiễn

Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại và vận dụng quy luật này trong hoạt động thực tiễn

     Triết học Mác-Lênin là bộ phận lý luận nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng. Trong những quy luật trên, quy …

Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại và vận dụng quy luật này trong hoạt động thực tiễn Read More »

Lí luận về hàng hóa sức lao động của C.Mác và sự vận dụng lý luận này trong cải cách chính sách tiền công

Lí luận về hàng hóa sức lao động của C.Mác và sự vận dụng lý luận này trong cải cách chính sách tiền công

  Trong cơ chế thị trường hiện nay, tiền lương và giá cả đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng XHCN. Tuy nhiên, các vấn đề xung quanh lương và giá cả thị trường ngày càng phức tạp, lương và giá có mỗi quan hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi khi lương …

Lí luận về hàng hóa sức lao động của C.Mác và sự vận dụng lý luận này trong cải cách chính sách tiền công Read More »

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả và vận dụng cặp phạm trù này trong hoạt động thực tiễn

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả và vận dụng cặp phạm trù này trong hoạt động thực tiễn

      Phép biện chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác Lê-nin. Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, phép biện chứng khái quát những mối liên hệ phổ …

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả và vận dụng cặp phạm trù này trong hoạt động thực tiễn Read More »

Giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và phương hướng phát triển

Giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và phương hướng phát triển

Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh, ngang tầm với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động vững bước vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống …

Giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và phương hướng phát triển Read More »

Scroll to Top