Luật Dân sự

Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết và thực tiễn áp dụng

Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết và thực tiễn áp dụng

       Khi một người biệt tích quá lâu khỏi nơi cư trú đã làm gián đoạn các quan hệ xã hội mà họ tham gia, làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người khác trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, …

Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết và thực tiễn áp dụng Read More »

Khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

     Vụ án dân sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện nay đó là các tranh chấp nảy sinh từ các quan hệ hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại, đất đai, nhà ở và các quan hệ dân sinh trong đời sống xã hội. …

Khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Read More »

Phân tích những điểm bất cập của pháp luật hiện hành về tài sản bảo đảm và kiến nghị hoàn thiện

Phân tích những điểm bất cập của pháp luật hiện hành về tài sản bảo đảm và kiến nghị hoàn thiện

      Trong quá trình hội nhập kinh tế theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn xác định rõ kinh tế Việt Nam là nền kinh tế năng động và đang từng bước hội nhập với kinh tế thế giới. Khi các giao dịch dân sự được các chủ thể …

Phân tích những điểm bất cập của pháp luật hiện hành về tài sản bảo đảm và kiến nghị hoàn thiện Read More »

Phân tích các loại tài sản theo quy định của pháp luật và đưa ra bình luận về các loại tài sản kỹ thuật số (tiền ảo: Bitcoin, one coin…) hiện nay trên cơ sở bản chất pháp lý về tài sản

Phân tích các loại tài sản theo quy định của pháp luật và đưa ra bình luận về các loại tài sản kỹ thuật số (tiền ảo: Bitcoin, one coin…) hiện nay trên cơ sở bản chất pháp lý về tài sản

       Tài sản là vấn đề trung tâm, cốt lõi của mọi quan hệ xã hội nói chung và quan hệ pháp luật nói riêng. Khái niệm tài sản đã được đề cập từ rất lâu trong thực tiễn cũng như trong khoa học pháp lý. Tài sản trên thực tế tồn tại …

Phân tích các loại tài sản theo quy định của pháp luật và đưa ra bình luận về các loại tài sản kỹ thuật số (tiền ảo: Bitcoin, one coin…) hiện nay trên cơ sở bản chất pháp lý về tài sản Read More »

Thủ tục xác định năng lực hành vi dân sự của cá nhân và thực tiễn áp dụng

Thủ tục xác định năng lực hành vi dân sự của cá nhân và thực tiễn áp dụng

      Trong pháp luật dân sự Việt Nam, cá nhân là chủ thể quan trọng, tham gia vào tất cả các quan hệ pháp luật dân sự. Năng lực hành vi dân sự là tư cách chủ thể của một cá nhân, bởi vậy mà khi một người đã chết hoặc bị tuyên …

Thủ tục xác định năng lực hành vi dân sự của cá nhân và thực tiễn áp dụng Read More »

Phân tích quyền của người lập di chúc và những trường hợp hạn chế quyền của người lập di chúc

Phân tích quyền của người lập di chúc và những trường hợp hạn chế quyền của người lập di chúc

      Quan hệ thừa kế là một loại quan hệ pháp luật có nội dung kinh tế, xã hội sâu sắc, xuất hiện đồng thời với quan hệ sở hữu và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người. Xã hội càng phát triển thì các quan hệ thừa …

Phân tích quyền của người lập di chúc và những trường hợp hạn chế quyền của người lập di chúc Read More »

Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp đặt cọc

Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp đặt cọc

    Quan hệ pháp luật dân sự vốn được xác lập dựa trên cơ sở của sự thỏa thuận giữa các bên, và việc thực hiện những giao dịch trong quan hệ dân sự phụ thuộc nhiều vào sự tận tâm, thiện chí của các bên tham gia quan hệ. Tuy nhiên, khi các giao …

Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp đặt cọc Read More »

Scroll to Top