Luật bình đẳng giới

Biện pháp lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Biện pháp lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

       Bình đẳng giới luôn là mục tiêu quan trọng và nhất quán được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thực hiện trong những năm qua. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL được xem là biện pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, …

Biện pháp lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Read More »

Thi hành biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thi hành biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

      Bình đẳng giới là mục tiêu cho sự phát triển bền vững của xã hội, là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá sự phát triển của mỗi quốc gia. Xuất phát điểm của khái niệm bình đẳng giới chính là kết quả của cả một quá trình lịch sử …

Thi hành biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Read More »

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với việc thực hiện bình đẳng giới thực chất ở nước ta hiện nay

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với việc thực hiện bình đẳng giới thực chất ở nước ta hiện nay

      Trong xã hội hiện nay còn tồn tại rất nhiều yếu tố gây ảnh hưởng tới bất bình đẳng giới như định kiến giới, phân công lao động theo giới, nhu cầu giới,… Khi có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò điều kiện, cơ hội …

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với việc thực hiện bình đẳng giới thực chất ở nước ta hiện nay Read More »

Xử lí vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình

Xử lí vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình

      Trong những năm qua, vấn đề bình đẳng giới ngày càng được xã hội quan tâm nhiều hơn. Những chương trình, dự án nâng cao năng lực cho nữ giới và thực hiện bình đẳng giới được Đảng và Nhà nước quan tâm rất lớn. Nhiều lớp tập huấn về giới được …

Xử lí vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình Read More »

Scroll to Top