Đường lối cách mạng với Đảng Cộng Sản Việt Nam

Quá trình xây dựng, ra đời và giá trị của Hiến pháp đầu tiên

Quá trình xây dựng, ra đời và giá trị của Hiến pháp đầu tiên

      “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế nên nước ta không có Hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ.” Hiểu …

Quá trình xây dựng, ra đời và giá trị của Hiến pháp đầu tiên Read More »

Những khó khăn, hạn chế trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Những khó khăn, hạn chế trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng là một nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển Kinh …

Những khó khăn, hạn chế trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Read More »

Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1945 – 1954

Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1945 – 1954

      Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Đảng đã trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. Tuy nhiên với âm mưu thâm độc – thực dân pháp với dã tâm xâm lược nước ta, khó khăn trong nước chưa …

Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1945 – 1954 Read More »

Scroll to Top