NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI NĂM 2018

0
56

     Chào luật sư, tôi muốn hỏi hiện nay tôi 53 tuổi là lao động nữ, đóng bảo hiểm xã hội được 23 năm hiện nay tôi muốn nghỉ làm để hưởng lương hưu, theo tìm hiểu trên mạng tôi được biết là phải 55 tuổi mới được nghỉ việc, tuy nhiên cơ quan bảo giờ đang có biên chế tinh giảm lao động, vậy cho tôi hỏi nghỉ biên chế như vậy có được hưởng quyền lợi gì không ? Cho tôi hỏi những điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi năm 2018, pháp luật hiện này quy định các trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi vậy ? Tôi xin cảm ơn luật sư.

    Những điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi năm 2018


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Nghị định Số: 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế


Những điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi năm 2018

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề những điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi năm 2018 của bạn chúng tôi xin  tư vấn cho bạn như sau :

     Những điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi năm 2018 bao gồm  các trường hợp cụ thể như sau:

1. Nghỉ hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động.

     Hiện nay theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2014 về vấn đề nghỉ hưu trước tuổi như sau:

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.
2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;
b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành

     Như vậy trong trường hợp người lao động đã đóng đủ bao hiểm xã hội 20 năm trở lên mà lại bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên vào đủ độ tuổi theo quy định trên thì sẽ được xét là đối tượng được nghỉ hưởng lương hưu trước tuổi. Điều cần lưu ý ở đây là về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tỉ lệ bị suy giảm khả năng lao động, phải đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện này thì người lao động mới được xét để nghỉ hưởng lương hưu trước tuổi.

2. Nghỉ hưu trước tuổi đối với các đối tượng quy định tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội.

     Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về các đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi so với quy định thực tế của pháp luật:

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Theo đó những người làm công việc nặng nhọc độc hại hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, làm việc khai thác hầm lò mà đáp ứng các điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì được xét nghỉ hưu trước tuổi. Cụ thể nếu một đối tượng bình thường thì phải đủ 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì mới đủ điều kiện để được hưởng chế độ hưu chí, còn đối với những đối tượng đáp ứng được điều kiện trên thì sẽ được giảm độ tuổi hưởng lương hưu xuống cho với quy định chuẩn.

Những điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi năm 2018
Những điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi năm 2018

3.Nghỉ hưu trước tuổi khi có quyết định tinh giản biên chế.

     Tinh giản biên chế trong Nghị định, này được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế.

     Để được nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ tinh giản biên chế thì người lao động phải thuộc một trong các đối tượng được tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014.

Nghị định 108/2014 có quy định về điều kiện để các đối tượng nghỉ hưởng lương hưu theo diện tinh giản biên chế như sau:

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

     Theo quy định này thì điều kiện đặt ra cho người lao động để được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của pháp luật thì phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện là thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm trở lên và đáp ứng độ tuổi theo từng khoản nên trên. Ở mỗi độ tuổi khi nghỉ tinh giản biên chế thì sẽ có những mức quyền lợi khác nhau cụ thế nếu nghỉ việc ở khoản 1 thì mức quyền lợi sẽ cao hơn và khác so các điều khoản 2,3 và khoản 4.

4.Nghỉ hưu trước tuổi đối với đối tượng sĩ quan

      Căn cứ theo quy định tại Điều 36 Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2014:

Điều 36. Điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan

Sĩ quan được nghỉ hưu khi:

1. Đủ điều kiện theo quy định bảo hiểm xã hội của Nhà nước;

2. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này, quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được, nếu nam sĩ quan có đủ 25 năm và nữ sĩ quan có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên thì được nghỉ hưu.”

     Như vậy trong trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì nếu  người lao động đáp ứng điều kiện trên thì sẽ được nghỉ hưởng lương hưu trước tuổi.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời thắc mắc về những điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi năm 2018 mà bạn thắc mắc . Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Các bài viết liên quan:

MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY

ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BỔ SUNG ĐỂ HƯỞNG LƯƠNG HƯU

LÃNH BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN HAY LÃNH LƯƠNG HƯU?